Ποιος ήταν ο Σταύρος Μπαλογιάννης- Το πλούσιο έργο του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ομότιμος καθηγητής του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και Άρχοντας Ακτουάριος του Οικουμενικού Θρόνου, Σταύρος Μπαλογιάννης.

 

 

Ποιος ήταν ο Σταύρος Μπαλογιάννης

Από την ιστοσελίδα whoiswho

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1944 με γονείς τον Ιωάννη Μπαλογιάννη και την Μαρία Στεφανίδου. Ήταν νυμφευμένος με την Ελένη, ιατρόν μικροβιολόγον και έχουν 4 παιδιά, τον Ιωάννη (1966) νευροχειρουργόν, την Μαρία (1967) θεολόγον, την Γεωργία (1970) ψυχολόγον, την Αγγελική (1975) μουσικόν και 12 εγγόνια.

Κατάγεται από ιστορική οικογένεια εξαίρετων επιστημόνων και στους σημαντικούς του προγόνους συγκαταλέγονται ο Κωνσταντίνος και Ιωάννης Μπαλογιάννης οι οποίοι ήταν ιατροί κατά τα έτη της Εθνικής Επαναστάσεως (1821-1827).

Πήγε δημοτικό στη Θεσσαλονίκη και γυμνάσιο στο 1ο Θεσσαλονίκης όπου ολοκλήρωσε με βαθμό 19 11/12. Σπούδασε κατόπιν Ιατρική (Νευρολογία, Ψυχιατρική, Νευροπαθολογία, Ηλεκτρονικόν Μικροσκόπιον) και Θεολογία. Μετεκπαιδεύτηκε διά υποτροφιών εις (α) Λονδίνον (National Hospital, Maida Vale Hospital), (β) Louvain, Βέλγιον (Université Catholique de Louvain), (γ) Φιλαδέφειαν, ΗΠΑ (University of Pennsylvania) (δ) Εις New Haven,ΗΠΑ (Πανεπιστήμιον Yale).

 

Διέπρεψε ως Καθηγητής Νευρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν Επισκέπτης Καθηγητής εις Πανεπιστήμιον Tufts, Βοστώνη, ΗΠΑ. Καθηγητής κατ’ ανάθεσιν εις Ιατρικήν Σχολήν Πανεπιστημίου Θράκης το 1989, Καθηγητής κατ’ ανάθεσιν εις την Θεολογικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης (1979-1993) και Καθηγητής κατ’ ανάθεσιν εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης (1995-1999). Τo θέρoς τoυ 1989 τoυ αvετέθη υπό της Αρχιεπισκoπής Αμερικής η ευθύvη Iατρικoύ Κλιμακίoυ δι’ ιεραπoστoλικόv έργov εις τηv Κένυαν, διδάξας Τροπικήν Νευρολογίαν εις φοιτητάς της Iατρικής Αμερικαvικώv Παvεπιστημίωv, και εξετάσας εκατοντάδας ασθενών εις ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία της χώρας.

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την μελέτη της λεπτής υφής των παρεγκεφαλιδικών νοσημάτων, των εκφυλιστικών παθήσεων του Νευρικού Συστήματος, με την μελέτη της συναπτογενέσεως και της μυελινογενέσεως επί ιστοκαλλιεργειών και με την αιτιοπαθογένεια της νόσου του Alzheimer. Τάδε έφη η Βασιλική Γ. Κώστα, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ: «Συνεχίζει με την βαθιά επιστημονική γνώση, τα υψηλά ηθικά, ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια να οραματίζεται και να ανοίγει τον δρόμο και νέους ορίζοντες δια την εφαρμογή νέων μεθόδων, στον χώρο των Νευροεπιστημών προς ανακούφιση των ασθενών, και να θέτει μελλοντικούς στόχους δια την έρευνα και θεραπεία, οι οποίοι αποτελούν τους δομικούς λίθους επάνω στους οποίους θα στηριχθεί ο νέος επιστήμονας».

 

Βιβλία: 1.Εισαγωγή εις την Ψυχολογίαν (1980) 2.Ποιμαντική Ψυχολογία (1980) 3.Διάβασις διά της Ψυχολογίας (1982) 4.Ψυχολογία (1984) 5.Κλινική Νευροπαθολογία, Τόμoς Α’ (1984), Τόμoς Β, (1985), Τόμoς Γ’ (1988) 6.Ψυχιατρική και Ποιμαντική Ψυχιατρική (1986) 7.Αι Παθήσεις των Μυών (1990) 8..Ο Ρόλος του Ασβεστίου εις την ζωήν και τον θάνατον του Νευρικού Κυττάρου (1994).9.Ο Εγκέφαλος του Ανθρώπου υπό την λαβίδα Ανδρέα Βεζάλιους (1995) 10.Οι υποδοχείς των διεγειρόντων αμινοξέων (1996) 11. Nευρολογία, Τόμoς 1, (1996), Τόμος 2 (2002), Τόμoς 3, (2003), Τόμος 4 (2004), Τόμος 5 (2005), Τόμος 6 (2007), Τόμος 7,Τεύχος 1 ( 2009), Τεύχος 2 ( 2012) 12.Από τον Vesalius εις τον Santiago Ramon y Cajal (2000) 13. O Εγκέφαλος υπό την γραφίδα Leonardo da Vinci (2001) 14. Perspectives in Neurosciences (2005) 15. Psihologie pastorală (Editura Doxologia 2015) 16. Λίγες λέξεις προ της σιωπής Ποιήματα (2014) 17. Φύτεψε και άλλα λουλούδια στον αγρό σου Ποίματα (2016) 18. «Άσμα Ασμάτων» Απόδοσις εκ του Εβραϊκού κειμένου με ερμηνευτικά σχόλια (2019). Άνω των 725 επιστημονικών εργασιών, αι οποίαι εδημοσιεύθησαν εις Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι κύριος συντάκτης (Chief editor) των περιοδικών Journal of Neurology and Stroke, Neurology and Neurosurgery, Brain and Nerves, τα οποία εκδίδονται εις ΗΠΑ και μετέχει εις την επιστημονικήν επιτροπήν συντάξεως δέκα επί πλέον επιστημονικών περιοδικών.

Υπό τoυ Οικoυμεvικoύ Πατριάρχoυ Κ.Κ. Βαρθoλoμαίoυ του απεvεμήθη τo oφφίκιov τoυ Άρχovτoς Ακτoυαρίoυ (30.1.2003).Υπό τoυ Παvαγιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ Θεσσαλovίκης κ.κ. Παvτελεήμovoς τoυ Β’ του απεvεμήθησαv: α. Τo Χρυσoύv Μετάλλιov τoυ Αγίoυ Δημητρίoυ β. Τo Χρυσoύv Μετάλλιov τωv Αγίωv Μεθoδίoυ και Κυρίλλoυ γ. Τo Χρυσoύv Μετάλλιov τoυ Απ.Παύλoυ δ. Τo Χρυσoύv Μετάλλιov της Υπεραγίας Θεoτόκoυ ε. Τo Χρυσoύv Μετάλλιov τωv εv Θεσσαλovίκη Αγίωv στ. Τo Χρυσoύv Μετάλλιov τoυ Αγίoυ Γρηγoρίoυ τoυ Παλαμά.

 

 

 

Υπό της Iεράς Κoιvότητoς τoυ Αγίoυ Όρoυς του απεvεμήθη o Χρυσoύς Σταυρός τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ. Υπό τoυ Σεβασμιωτάτoυ Μητρoπoλίτoυ Βερρoίας Ναoύσης και Καμπαvίας κκ.Παvτελεήμovoς : α. Ο Χρυσoύς Σταυρός τoυ Απoστόλoυ Παύλoυ β. Χρυσoύς Σταυρός α΄ Τάξεως 5. Υπό της Ιεράς Μητροπόλεως της Παροναξίας του απενεμήθη «Ο χρυσούς Σταυρός του Ιουστηνιανού». Υπό τoυ ΕΕΣ του απεvεμήθη τo Χρυσoύv Μετάλλιov τωv 100 χρόvωv τoυ Ελληvικoύ Ερυθρoύ Σταυρoύ.

Υπό της Διεθvoύς Βιoγραφικής Εταιρείας του απεvεμήθη τo χρυσoύv μετάλλιov της Order of Merit το 1994. Yπό τoυ Αμερικαvικoύ Βιoγραφικoύ Ivστιτoύτoυ εξελέγηv τo 1995 μέλoς της Order of International Ambassadors. Citizen Ambassador εξελέγη και υπό τoυ Iδρύματoς Αϊζεvχάoυερ τo 1990 και εκλήθη vα μετάσχει εις διεθvή απoστoλήv επιστημόvωv εις τηv Κίvαv. διδάξας εις τα Παvεπιστήμια του Πεκίvoυ, τoυ Τσαvγκτσoύvκ και της Σαγκάης, κατόπιv επισήμου πρoσκλήσεως της Κιvεζικής Κυβερvήσεως.

Υπό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του απενεμήθη Έπαινος το 2011 «Διά την πολύτιμον προσφοράν εις το ερυθροσταυριτικόν έργον και ειδικότερον εις το έργον του περιφερικού τμήματος ΕΕΣ Θεσσαλονίκης».

Υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας μου απενεμήθη ο Χρυσούς Σταυρός του Αγίου Νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου του εκ Φλωρίνης, το 2011. Υπό του Ιατρικού Συλλόγου Φλωρίνης τιμητική διάκρισις «Διά την μεγάλην προσφοράν εις τον Τόπον, τον Άνθρωπον και την Επιστήμην το 2011.

 

 

Υπό του Δήμου Φλωρίνης τιμητική διάκρισις «Διά την Δωρεάν περίθαλψιν και θεραπείαν ασθενών με νευρολογικάς παθήσεις καθώς και την ίδρυσιν του Νοσοκομείου ημέρας οι «Άγιοι Ανάργυροι» το 2011.

Υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου του απενεμήθη το 2011 το χρυσούν μετάλλιον του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, διά την Ίδρυσιν Ερευνητικού Κέντρου διά το γήρας, την νόσον του Alzheimer και τας εκφυλιστικάς παθήσεις του Νευρικού συστήματος. Υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως, Φιλίππων και Θάσου το μετάλλιον του Αποστόλου Παύλου και του Πατριάρχου Βαρθολομαίου το 2012.

Υπό του τομέως Νευροεπιστημών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ αναμνηστική ευχαριστήριος πλακέτα το 2012. Υπό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά κ.κ.Ιωάννου του απενεμήθη α. Το μετάλλιον των 100 ετών από της απελευθερώσεως της Μακεδονίας και β. ο χρυσούς σταυρός των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και του Αποστόλου Παύλου, το 2013. Medical Olympic Association Diploma of Honor for multiple innoviations and life devotion in Neurology. Πρόεδρος συνδέσμου λειτουργών υγείας ορθοδόξου εξωτερικής ιεραποστολής. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας διά την αναβάθμισιν της ποιότητος της ζωής των χρονίως νευρολογικώς πασχόντων.

 

Υπό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γηριατρικής Ψυχιατρικής (EAGP) αvηγoρεύθη τηv 15.11. 2002 Honorary Life Member. Υπό της Πανελληνίου Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής ανηγορεύθη την 2.12.2006 επίτιμον μέλος. Υπό της Αεροπορικής Ακαδημίας ανηγορεύθη τακτικόν μέλος τιμής ένεκεν την 6.11. 2008. Υπό της Academy of Multidisciplinary Neurotraumatology ανηγορεύθη την 15.11. 2013 επίτιμον μέλος. Είναι Fellow of American Neurological Association. Είναι Μέλος 60 επιστημονικών εταιρειών εις την Ελλάδα και την αλλοδαπήν.

Στον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο ασχολείται με την Κλασσική Μουσική, την Ζωγραφική και την Ποίηση.

Μιλούσε την Αγγλική, την Γαλλική, την Ιταλική, την Ισπανική, την Ρωσική, την Ιαπωνική και την Σουηδική.

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείαςκαι οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,με θλίψη πληροφορήθηκαν την απώλειατου Ομότιμου Καθηγητή και διατελέσαντα Διευθυντή της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής (1992-2011)του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ,επιφανούς επιστήμονος και λαμπρού δασκάλου,ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗκαι εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντα.
Ο Κοσμήτορας της Σ.Ε.Υ.: Καθηγητής Θ. Ι. Δαρδαβέσης
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής: Καθηγητής Κ. Αναστασιάδης
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής: Καθηγητής Π. Φορτομάρης
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής: Καθηγητής Κ. Καχριμάνης
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής: Καθηγητής Αθ. Πουλόπουλος

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Θεσσαλονίκης ενημερώθηκαν για την απώλεια του Καθηγητού Νευρολογίας του ΑΠΘ Σταύρου Μπαλογιάννη .

Ο εκλιπών υπήρξε εξέχον μέλος του Συλλόγου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρός του, μονάκριβος φίλος, ένθερμος υποστηρικτής και πολύτιμος συνεργάτης του οράματος και της προσφοράς μέσα από τις γραμμές των πρωτοπόρων του Συλλόγου. Κορυφαίος επιστήμων και διεθνούς κύρους μελετητής του ανθρωπίνου εγκεφάλου.

Ο ΣΦΜΘ μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ του, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος και την αποστολή του στον ημερήσιο Τύπο, την υποβολή των θερμών συλλυπητηρίων στους οικείους του, την συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ του ΣΦΜΘ στην εξόδιο ακολουθία με κατάθεση στεφάνου – μόλις ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της τελέσεως του μυστηρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....