Προσφορά Ἁγίων Γραφῶν στά Σουαχίλι στούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας

απο την Ιερά Επισκοπή Μπουκόμπας

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΙΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ

 

Πολλἐς εὐχαριστίες καί εὐγνωμοσύνη στούς ἀδελφούς ἀπό τήν Ἑλλάδα, γιά τήν προσφορά Ἁγίων Γραφῶν στά Σουαχίλι στούς Ὀρθοδό ξους Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας. Ἕνας ἀπό τούς βασικούς στόχους τῆς Ἱεραπο στολῆς εἶναι ἡ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ διάδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Δέκα εὐρώ γιά μιά Ἁγία Γραφή. Μέ τήν ἔκκληση αὐτή πού κάναμε πρίν ἕνα μῆ να εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά συγκεντρωθοῦν 1100 Εὐρώ καί νά ἀγορασθοῦν 100 Ἅγιες Γρα φές. Οἱ πρῶτες μάλιστα διανεμήθηκαν στούς σπουδαστές τοῦ Ὁρθοδόξου Κολλεγίου Μουά νζας “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” καί θά δοθοῦν καί στούς Ἱεροσπουδαστές καί στούς Κατηχητές. Μέχρι στιγμῆς δέν ὐπάρχει ὁρθόδοξη μετά φραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς στά Σουχίλι καί γι’αὐ τό χρησιμοποιοῦμε τήν μετάφραση τῆς Βιβλι κῆς Ἑταιρείας. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀγαποῦν πολύ τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ἀναζητοῦν. Δυστυχῶς εἶναι σπάνια πολυτέλεια. Ὑπάρχει μόνο μιά Ἁγία Γραφή στήν Ἐνορία. Ὁπότε ἡ ἀπόκτηση Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ὄνειρο! Ἡ προσπάθεια θά συνεχισθεῖ. Νά ἀποκτήσει κάθε ὀρθόδοξη οἰκογένεια καί μιά Ἁγία Γρα φή. Διότι οἱ αἰρέσεις καί ἡ πλάνες σκορπίζουν, ὅπου οἱ Ὁρθόδοξοι μελετοῦν Γραφή. “Ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν εἶναι βάραθρο μέγα”, φωνάζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος “. Ἄγνοια τῆς Γραφῆς εἶναι ἄγνοια τοῦ Χρι στοῦ. Ἄγνοια τῆς Γραφῆς εἶναι ἄγνοια τῆς Ἐκκλησίας. Ἄγνοια τῆς Γραφῆς τελικά εἶναι ἄγνοια τῆς Ὀρθοδοξίας.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....