Η Ακολουθία του Νυμφίου στη Μητρόπολη Σύμης

Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ Πανορμίτου, σέ ἰδιαίτερο κλίμα κατανύξεως καί ἱεροπρεπείας, ἐτελέσθητην  Κυριακή τῶν Βαΐων 17η Ἀπριλίου 2022 ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο π. Ἀντώνιο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησαν ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναράς καί ὁ κ. Ἀντώνιος Τερεζάκης, ἀμφότεροι Ἀναγνώστες.

Οἱ συμμετέχοντες Πιστοί, εἶχαν τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά βιώσουν ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ καί ὑπό τό ἱλαρόν φῶς τῶν καντηλιῶν, τοῦ μοσχοθυμιάματος καί τοῦ μελισσόκερου τούς ψυχωφελεῖς ὕμνους, πρωτίστως ὅμως νά εἰσακούσουν ἀποδεχόμενοι τό κάλεσμα τοῦ αἰωνίου «Νυμφίου» τῆς ψυχῆς καί νά προσευχηθοῦν ἀπερίσπαστοι ἀπό τήν κοσμική τύρβη, ἀναπτερώνοντας τόν νοῦ σέ πνευματική θεωρία, ὑποβοηθούμενοι ἀπό τήν Ἀρχαγγελική παρουσία τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ἀλλά καί ἀπό τά ὅσα ἐποικοδομητικά καί ψυχωφελῆ ἀπηύθυνε ἐκ μέσης καρδίας ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος.

Τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα προβάλλεται ἡ ὑπέροχη μορφὴ τοῦ Παγκάλου Ἰωσήφ, γιατί αὐτὸς σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ προτύπωση καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐπίσης τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἀναμιμνησκόμεθα τοῦ διδακτικοῦ γεγονότος τῆς ξηρανθείσης ἀπὸ τὸν Κύριο συκῆς, ποὺ συνέβη τὴν ἑπομένη ἡμέρα τῆς θριαμβευτικῆς Του εἰσόδου στά Ἱεροσόλυμα, ὅταν βαδίζοντας μὲ τοὺς μαθητές Του πείνασε καὶ πλησίασε κάποια συκιὰ γιὰ νὰ φάγει ἐκ τῶν καρπῶν της. Ὅμως τὸ συγκεκριμένο δένδρο, ἐνῶ εἶχε πλούσιο φύλλωμα, δὲν εἶχε καρπούς. Τότε ὁ Χριστός κατηράσθη τήν συκῆ, μέ τούς λόγους: «Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα∙καὶ ἐξηράνθη παραχρήμα ἡ συκῆ» (Ματθ.21,19). Μὲ αὐτὸν τὸν περίεργο καὶ παραστατικὸ τρόπο τῆς «τιμωρίας» τῆς ἄψυχης φύσεως ὁ Κύριος καυτηριάζει καί στηλιτεύει τήν ὑποκρισία τῶν θρησκευτικῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους καί σέ καμία περίπτωση δὲν εἶχε σκοπό νά «τιμωρήσει» ἕνα ἄψυχο δέντρο, ἀλλά παραλλήλισε αὐτό μέ τὴν Ἰουδαϊκὴν Συναγωγή, ἡ ὁποία, καθώς ἡ συκῆ, μόνον φύλλα εἶχε καί κανένα καρπὸ.

Προκειμένου καί ἐμεῖς νά ἀποφύγουμε τὴν στειρότητα τῆς ἄκαρπης συκῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε τὴν Μεγάλη Δευτέρα νά ἐνθυμούμαστε ἀφ’ ἑνὸς τόν Πάγκαλο Ἰωσὴφ καὶ ἀφ’ ἑτέρου τό γεγονός τῆς ξηρανθείσης συκῆς. Παρακινούμαστε ἔτσι, νὰ μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τίς ἀρετές τῆς πίστεως, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀνεξιακακίας τοῦ Πατριάρχου Ἰωσὴφ καὶ ἐπίσης νὰ παράγουμε πνευματικοὺς καρπούς, τούς ὁποίους ὡς δῶρα πνευματικά ὁφείλουμε νά προσφέρουμε στόν Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

 

 

 

Ο  Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Πρό τῶν Αἴνων, κατά τήν διατεταγμένη τάξη, ἀνέγνωσε τήν δοξολογική εὐχή ἐπί τῶν παρατιθεμένων βαΐων τῆς Εορτῆς, τά ὁποῖα στό τέλος διένειμε στό ἐκκλησίασμα, γιά νά καταδειχθεῖ ὅτι κρατῶντας οἱ πιστοί τά βαΐα, συμμετέχουμε στήν μεγαλειώδη καὶ θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στὴν ἁγία Πόλη, ὑποδεχόμενοι Αὐτὸν ὡς Νικητὴ τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου, ὡς θριαμβευτὴ Βασιλέα, ὄχι βέβαια κοσμικό, ὅπως τὸν περίμεναν οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ ὡς αἰώνιο πνευματικὸ Ἄνακτα. «...ἡμᾶς, τοὺς κατὰ μίμησιν ἐκείνων, τῇ προεορτίῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ Βαΐα καὶ κλάδους δένδρων ἐν χερσὶ φέροντας, διατήρησον, καὶ ὡς ἐκεῖνοι οἱ ὄχλοι καὶ οἱ Παῖδες, τὸ Ὡσαννά σοι προσφέροντας, διαφύλαξον, ὅπως ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς καταξιωθῶμεν τῆς ζωοποιοῦ καὶ τριημέρου Ἀναστάσεως».

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, κήρυξε τόν θεῖον λόγον, ἀναφερόμενος εἰς τήν θριαμβευτική Εἴσοδο τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός φανέρωσε δημοσίως ὅτι εἶναι ὁ ἀληθινὸς Μεσσίας. Παράλληλα βεβαίως, ἡ ἡμέρα αὐτή ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς ἑκουσίας πορείας Του πρός τό θεῖον Πάθος καί γι’ αὐτό ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ σημερινό βράδυ ξεκινᾶ τίς ὡραῖες καὶ κατανυκτικὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Μὲ τοὺς θαυμάσιους καὶ ζωντανοὺς ὕμνους, μᾶς παρουσιάζει τὰ σεπτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου μας, τά ὁποῖα ὁφείλουμε νά παρακολουθήσουμε καί νά τά βιώσουμε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἡσυχία, σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια. Ἔτσι θὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Χριστὸς νὰ Τὸν αἰσθανθοῦμε πολὺ κοντά μας, νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε στὸ μαρτύριο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ νὰ γίνουμε ἀληθινοὶ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς Του. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τούς κλάδους τῶν Βαΐων καί εὐχήθη πρός τό εὐάριθμο ἐκκλησίασμα καλήν Ἀνάσταση!

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο