Η Κυριακή των Βαΐων στα Νέα Ρόδα και η Ακολουθία του Νυμφίου στην Παναγία της Ιερισσού

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Σκουπιώτισσας πού κοσμεῖ τά Νέα Ρόδα γιόρτασε πανηγυρικά γιά φέτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου  κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ τή θριαμβευτική Βαϊφόρο Εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στά Ἱεροσόλυμα «πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα». Τόν ἀκολούθησαν οἱ δύο Διάκονοί του, π. Ἀμφιλόχιος Χάϊτας καί π. Νικόλαος Τσεπίσης. Σέ ἕνα περίλαμπρο Ναό καί γεμάτο ἀπό “τά τῆς Νίκης Σύμβολα”, ὑποδέχθηκε τόν Σεβασμιώτατο ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, μαζί μέ τόν εὐλογημένο Λαό τῆς παραθαλάσσιας Κωμοπόλεως, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Τοπική Πρόεδρο κα Σοφία Ἰσαακίδου καί τόν λίαν ἀγαπητό στόν Ἐπίσκοπό μας τέως Δημοτικό Σύμβουλο καί Προϊστάμενο τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου, Θεολόγο κ. Ἰωάννη Δουλάκη, συνοδευομένο ἀπό τήν πολύτεκνη καί εὐσεβῆ οίκογένειά του.

Μετά τήν εὐλογία τῶν Βαΐων καί τήν ἐξαίρετη ἀπό πλευρᾶς Λειτουργικῆς καί Ὑμνολογικῆς Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τόν Παθητό Μεσσία, πού ὄχι ὡς ἔνδοξος Βασιλιάς, ἀλλά “ὡς ἄνθρωπος ἐν πληγῇ”, τραυματισμένος μέ ἄλλα λόγια καί φορτωμένος τόν αἱμάτινο Σταυρό Του, “ἔρχεται πρός τό ἑκούσιον Πάθος”! Πρόκειται γιά τήν κατά Χριστόν Οἰκονομία, γιά “τό νοικοκυρεμένο δηλαδή Σχέδιο τοῦ Θεοῦ”, κατά τόν Νικόλαο Ἀρσένιεφ, γιά νά μπορεῖ καί πάλι ὁ κόσμος νά ζήση, ποτισμένος μοναδικά ἀπό τά ζώπυρα αἵματα τοῦ Θείου Ἀρνίου, τοῦ Ἄσπιλου καί Ἄμωμου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, πού θεληματικά πάσχει ὡς ἄνθρωπος ὑψωμένος στό ἀτιμωτικό ξύλο τοῦ Σταυροῦ γιά νά ζήση “παγγενής” ὁ Ἀδάμ.

Μέ βάση τό χωρίο ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο: «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», δηλαδή, “Εὐλογημένος καί Δοξασμένος νά εἶναι ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Ἀπεσταλμένος ἀπό τόν Κύριο ὡς Ἀντιπρόσωπός Του”, τήν ἰαχή τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Λαοῦ πού μέ αὐτή Τόν ὑποδέχθηκε στήν Ἁγία Πόλη καθήμενο ἐπί πώλου ὄνου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε καί παρουσίασε τήν ἑκούσια πορεία τοῦ Κυρίου μας πρός τόν Γολγοθᾶ γιά νά συνάξη τόν ἄνθρωπο καί πάλι στή φωλεά τοῦ Πατέρα, στήν Οὐράνια Πατρίδα του ἀπό ὅπου ἐξῆλθε αὐτοεξορισθείς καί αὐτοτιμωρηθείς, δηλαδή γλιστρώντας στήν ἁμαρτία.

Πολλές φορές, εἶπε ὁ ὁμιλητής, ὁ Κύριος δίδαξε στούς Μαθητές Του ὅτι ἦλθε στόν κόσμο γιά νά ἀποθάνη χάριν τοῦ κόσμου, ὑπακούοντας στήν προαιώνια Βουλή τοῦ Πατέρα Του! Ὁ θάνατός Του, λοιπόν, ἦταν ἑκούσιος θάνατος· παραδόθηκε στόν θάνατο- «παρέδωκεν ἑαυτόν» (Ἐφεσ ε΄ 25)- καί τό πνεῦμα Του “εἰς χεῖρας τοῦ Πατρός Του”! Πρᾶγμα πού ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων σέ λίγες ἀράδες θεολογικά ὑπογραμμίζει: «…οὐ γάρ ἦν ἄνθρωπος εὐτελής ὁ πάσχων, ἀλλά Θεός ἐνανθρωπήσας κατά τόν τῆς ὑπομονῆς ἀγωνιζόμενος στέφανον», δηλαδή, «… γιατί Αὐτός πού ἔπαθε δέν ἦταν κοινός ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός πού ἀγωνιζόταν καί ἔπασχε στήν ὁδό τῆς ὑπακοῆς»!

Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Τά Πάθη Του τά προεφήτευσε ὡς ἐρχόμενα ὁ Κύριος μέ ἐκεῖνο τό φοβερό “πρέπον ἐστί” καί ὅτι «δεῖ» ἤ «ἔδει» νά πάθη! “Δεῖ τόν Υἱόν τοῦ Ἀνθρώπου πολλά παθεῖν … καί ἀποκταθῆναι, καί μετά τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι” (Μαρκ η΄ 31)! Καί ὅταν οἱ Μαθητές Του ταράσσονταν μέ τήν ἀποκάλυψη, τότε Ἐκεῖνος μέ πολλή δύναμη τούς ρωτοῦσε: “…οὐχί ταῦτα ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί εἰσελθεῖν εἰς τήν δόξαν Αὐτοῦ;”, δηλαδή, “…σύμφωνα μέ τό προααιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ, πού προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες, δεν ἔπρεπε αὐτά νά πάθη ὁ Χριστός καί διά τῶν παθημάτων αὐτῶν νά εἰσέλθη στή δόξα Του πού ἄρχισε μέ τήν Ἀνάσταση καί θά τελειωθῆ μέ τήν Ἀνάληψή Του;” (Ἰωαν ι΄ 18)! Τά Πάθη Του δεν ἦταν ἐπιταγή καί φρύαγμα τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου, ἦταν ἐπιταγή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἦταν ἀποκάλυψη καί πραγμάτωση τοῦ προαιωνίου Μυστηρίου τῆς ἀγάπης καί τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Νά γιατί ὁ Θεῖος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή του (Ἑβρ θ΄ 11-28, ι΄ 1-25) περιγράφει τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου ὡς “διακονία ἁρχιερατική”, ὡς προσφορά θυσίας, ὠς θυσία καί ἔκρηξη ἀγάπης· στή δέ πρός Ἐφεσίους του καυχώμενος συμπληρώνει: “Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί παρέδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν προσφοράν καί θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμήν εὐωδίας”, δηλαδή “ Ὁ Χριστός μᾶς ἀγάπησε καί παρέδωσε τόν ἑαυτό Του πρός χάρη μας καί γιά τή σωτηρία μας, προσφορά καί θυσία στόν Θεό, γιά νά εἶναι ἐνώπιόν Του ἡ θυσία αὐτή μυρωδιά εὐωδιάζουσα (Ἐφεσ ε΄ 2)»!

φωτογραφίες 

 

 

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας, στίς 7.30 μ.μ., μαζί μέ τούς Διακόνους του ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τῆς Παναγίας Ἱερισσοῦ, ὅπου προέστη, μετέχοντας στά ἱερά Ἀναγνώσματα καί Ψάλματα, τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας. Καί ἐκεῖ ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ. Πρωτ. π. Μακάριος Ζωνάρας εἶχε προσκαλέσει τόν εὐλογημένο Λαό τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπό του γοερά καί κατανυκτικά ἔψαλε τό «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρός τό ἑκούσιον Πάθος…» καί φυσικά «Τόν Νυμφῶνα Σου βλέπω Σωτήρ μου κεκοσμημένον…»!

 

φωτογραφίες 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο