Μέσα από την εγκαταλειμένη πλέον άχυρο καλύβα προβάλλει ο νέος περικαλλείς ναός του Αγίου Παρθενίου στην Επισκοπή Αρούσας