Ο Αρχιεπίσκοπος εγκαινιάζει το απογευμα την Έκθεση «Εικόνων Τέχνη»

Η Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή επί της Α­κα­δη­μίας Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Τε­χνών της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος δι­ορ­γα­νώ­νει την Έκ­θεση “ΕΙ­ΚΟ­ΝΩΝ ΤΕ­ΧΝΗ”, η ο­ποία πε­ρι­λαμ­βά­νει έργα συγ­χρό­νων καλ­λι­τε­χνών από όλη την Ελ­λάδα, α­να­φε­ρό­μενα στους Α­γί­ους Νε­ο­μάρ­τυ­ρες και τους ή­ρωες της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σεως του 1821.

Τα εγ­καί­νια της Εκ­θέ­σεως θα τε­λέ­σει ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος Β’ σήμερα, Δευ­τέρα 15η Νο­εμ­βρίου, στις 19.00, στο Πο­λι­τι­στικό Κέν­τρο της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών, επί της ο­δού Με­γά­λου Βα­σι­λείου 15, στο Ρουφ.

Η εί­σο­δος στον χώρο της Εκ­θέ­σεως, ό­που και θα τη­ρούν­ται όλα τα μέ­τρα προ­φυ­λά­ξεως από τον κο­ρω­νοϊό, θα ε­πι­τρέ­πε­ται μόνο με την ε­πί­δειξη πι­στο­ποι­η­τι­κού εμ­βο­λι­α­σμού ή νο­σή­σεως.

Η Έκ­θεση θα λει­τουρ­γεί μέ­χρι την Κυ­ρι­ακή 5 Δε­κεμ­βρίου και κατά τις η­μέ­ρες Τρίτη, Πέμ­πτη, Πα­ρα­σκευή, από τις 10:00 έως τις 13:30, ενώ κάθε Κυ­ρι­ακή από τις 11:30 έως τις 13:30 θα γί­νε­ται ξε­νά­γηση σε ο­μά­δες ε­πι­σκε­πτών και σε μα­θη­τές σχο­λείων από τον Ε­πι­με­λητή της Εκ­θέ­σεως κ. Ευ­άγ­γελο Παππά.

Πλη­ρο­φο­ρίες στα τη­λέ­φωνα: 210-7272268/985 και 6945816860 (Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­κα­δη­μίας Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Τε­χνών, Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Α­θη­να­γό­ρας Σου­πουρ­τζής).

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....