Ανακοινωθέν της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ (CEOB-OBB)

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ συνῆλθεν διὰ 27ην φορὰν εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, εἰς Βρυξέλλας, τὴν Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Ἰουστίνου (Πατριαρχεῖον Σερβίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπσκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ, βοηθοῦ ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὶς ἐπιπτώσεις ὁρισμένων θλιβερῶν γεγονότων ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Βελγίου εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ κοινωνικὴν ζωὴν τῆς χώρας καὶ ἀντήλλαξαν ἀπόψεις διὰ τὶς πιθανὲς συνέπειες αῦτοῦ τοῦ κλίματος διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τὸ Βέλγιον. ‘Υπενθύμισαν ὅτι βάσει ἀποφάσεως τῆς 18ης Συνεδρίας τῆς ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἔχει ἐγκριθεῖ καὶ ἰσχύει Πρωτόκολλον Ἐμπιστευτικότητος, διὰ τοῦ ὁποίου δίδεται ἡ δυνατότης νὰ ἀντιμετωπίζονται τυχὸν παρόμοιαι καταστάσεις εἰς τοῦς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Μπενελούξ.

Ἐνημερώθησαν διὰ τοὺς κανονισμοὺς ἀσφαλείας ποὺ πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται εἰς τοὺς τόπους λατρείας.

Οἱ ἐξελίξεις σχετικῶς ὡς πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ μαθἠματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὰ Βελγικὰ σχολεῖα ἦσαν ἐπίσης εἰς τὸ ἐπίκεντρον τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν ἐπισκόπων. Οἱ ἱεράρχαι ἀπευθύνουν ἔκκλησιν εἰς ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ διδάξουν τὸ μάθημα τῶν ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν νὰ ὑποβάλουν αἴτησιν πρὸς τὴν διοίκησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Βελγίου.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν ἐπίσης διὰ τὴν διδασκαλίαν ποὺ παρέχεται εἰς τὰ Ἱνστιτοῦτα Ὀρθοδόξου Θεολογίας εἰς τὸ Βέλγιον, εἰς Βρυξέλλας καὶ εἰς Γάνδην, καθὼς καὶ εἰς τὸ Nijmegen τῆς Ὁλλανδίας.

Οἱ ἐπίσκοποι ἀντήλλαξαν ἀπόψεις διὰ τὰ προβλήματα καὶ τὶς προοπτικές σχετικῶς ὡς πρὸς τὴν ἀναγνώρισιν τῶν ὀρθόδοξων ἐνοριῶν εἰς τὴν Φλάνδραν.

Ἐνημερώθησαν διὰ τὶς ἐξελίξεις ποὺ ἀφοροῦν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ τὸ γνωμοδοτικόν της συμβούλιον. Ὁμίλησαν ἐπίσης διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς θερινῆς κατασκηνώσεως διὰ παιδιὰ καὶ νέους ποὺ ἐπραγματοποιήθη ὰπό τὶς 23 ἕως καὶ τὶς 29 Ἰουλίου 2023 εἰς τὸ Hoge Rielen (Βέλγιον). Ἐξέφρασαν δὲ τὴν ἐπιθυμίαν ὅπως οἱ κατασκηνώσεις αὐταὶ τεθοῦν ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως.

Οἱ ἱεράρχες ὁμίλησαν καὶ διὰ τὴν σημασίαν τῶν διορθοδόξων συλλειτούργων ὡς ἰσχυρὸν σημεῖον ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τὰ προβλήματα. Ἀπεφάσισαν ἐπίσης νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν πρόσκλησιν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ διοργάνωσιν προσκυνήματος εἰς τὸ νησὶ τῆς Πάτμου, τὸ νησὶ τῆς Ἀποκαλύψεως, κατὰ τὸ τέλος Σεπτεμβρίου τοῦ 2024.

Οἱ ἀρχιερεῖς ἀντήλλαξαν ἐπίσης πληροφορίας καὶ νέα ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἐπισκοπές των.

Οἱ ἱεράρχαι ἐκφράζουν τὸν ἀποτροπιασμόν τους διὰ τήν τραγικὴν κατάστασιν ποὺ βιώνουν τόσοι ἄμαχοι εἰς Ἰσραὴλ, εἰς Παλαιστίνην καὶ εἰς τὴν Ούκρανίαν, ἑνώνουν τὰ προσευχάς τους διὰ τὴν εἰρήνην καὶ ἀπευθύνουν ἔκκλησιν εἰς πάντα ὑπεύθυνον διὰ τὸ τέλος τῶν ἐχθροπραξιῶν καὶ τῶν πολέμων.

Ἡ ἑπομένη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὒξ ἔχει προγραμματιστεῖ διὰ τὴν 7ην Ἰουνίου 2024.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....