Χαιρετισμός Μητροπολίτου Καλαβρύτων κατά τή Θεία Λειτουργία στό ἀνακαινισθέν Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς

Χαιρετισμός

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας

κ. Ἱερωνύμου

κατά τή Θεία Λειτουργία

στό ἀνακαινισθέν Ἱερό Προσκύνημα

τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς

Αἴγιο, Κυριακή 23 Ἀπριλίου 2023

 

Σεβασμιώτατε Γέροντα Μητροπολῖτα κ. Ἀμβρόσιε,

Ἀξιότιμε Περιφερειάρχα Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριε Φαρμάκη,

Ἐλλογιμωτάτη Διευθύντρια Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀχαΐας κ. Ἀναστασία Κουμούση,

Ἀξιότιμοι κ. Ἀντιδήμαρχοι,

Ἀξιότιμε τέως Περιφερειάρχα Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολε Κατσιφάρα,

Ἐντιμώτατοι  Ἄρχοντες καί ἐκπρόσωποι τῶν Φορέων τῆς πόλεώς μας,

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ὁ περικαλλής αὐτός Ἱερός Ναός, ἀνακαινισμένος καί γεμᾶτος οὐράνια χαρίσματα, δέν εἶναι μόνον ἕνα δῶρο τῶν ἀνθρώπων πρός τόν Θεό, ἀλλά καί ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι καταφυγή διά πάντα ἄνθρωπον∙ πάροχος ζωῆς καί ἐμπνεύσεως καλῶν ἔργων, ὑπηρέτης τοῦ ἀνθρώπου, μήτηρ στοργική, ἰατρός καί προστάτης, ἐλευθερωτής ἀπό ψυχικές αἰχμαλωσίες, μάρτυς τῆς ἀληθείας, ὁδοδείκτης τῆς πορείας πρός τή χαρά καί τήν αἰωνιότητα.
Μέσα σ΄ αὐτό τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας τῆς Τρυπητῆς, βλέποντας γύρω μας τόν Παντοκράτορα, τήν Πλατυτέρα, τά Ἀγγελικά Τάγματα καί τούς Χορούς τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀβίαστα ἀναβλύζει ἀπό τήν καρδιά μας ὁ ὕμνος: «Ἐν τῷ Ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξης Σου, ἐν οὐρανῷ ἑστάναι νομίζομεν, Θεοτόκε».

Ταυτόχρονα ὅμως, δοξάζοντας τόν Παντοδύναμο Θεό γιά τό πολύτιμο δῶρο, πού σήμερα θαυμάζουμε, ἐνθυμούμεθα μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης ὅσους ἔσπευσαν, κοπίασαν καί ὑπερέβαλαν ἑαυτόν, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνάδειξη καί ἡ ἀποκατάσταση τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ἱστορία ξεκινᾶ μέ τό θαυμαστό γεγονός τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ἵδρυσης Ἱερᾶς Μονῆς περί τά τέλη τοῦ 16ου καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα.

Μεγάλη ἡ ἀγωνία καί ὑπερμεγέθης ὁ ἀγῶνας! Μέσῳ, ὅμως, τῶν σημαντικῶν τεχνικῶν ἐπεμβάσεων, τῆς συντηρήσεως καί τοῦ εὐπρεπισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου ἐπετεύχθη ἡ ἀνάδειξη τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἑνός ἐκ τῶν πιό σημαντικῶν ἐκκλησιαστικῶν μνημείων τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος καί ὄχι μόνο.

Σήμερα, λοιπόν, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅσο καί ἄν διεισδύσω στά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς μου, δέν βρίσκω λέξεις, πού νά μποροῦν πλήρως νά ἐκφράσουν πρός τά προσφιλῆ, ἀξιοσέβαστα καί τίμια πρόσωπα ὅλων ὅσοι συνέβαλαν ἐν παντί τρόπῳ στό ἀπαιτητικό αὐτό ἐγχείρημα τά εἰλικρινῆ αἰσθήματά μου, ὡς νέου, καί δή Αἰγιώτου, Ποιμενάρχου σας, ὁ ὁποῖος παραλαμβάνει ἀνακαινισμένο, κατά εὐδοκίαν τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς, τό Ἱερό Αὐτῆς Προσκύνημα. Ἡ ἄπειρη εὐγνωμοσύνη μου εἶναι ἡ μικρότερη ἔκφραση τῆς ὀφειλομένης εὐχαριστίας.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας καί ἡ ἡμῶν Μετριότης προσωπικῶς, κατ’ ἀρχάς, εὐχαριστοῦμε ὁλόψυχα τόν ἐμπνευστή τοῦ ἔργου τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Ἐφόρου καί Προστάτιδος τῆς πόλεώς μας Παναγίας Τρυπητῆς, τόν Σεπτό Προκάτοχό μας, Σεβασμιώτατο Γέροντα Μητροπολίτη ἀπό Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιο, στίς συντονισμένες ἐνέργειες καί τήν ἀνύστακτη μέριμνα καί φροντίδα τοῦ ὁποίου ὀφείλεται τό παρόν μεγαλόπνοο ἔργο, πού παραλαμβάνουμε ἀπό κοινοῦ.

Σεβασμιώτατε, διερωτώμενοι ἐνδόμυχα μέ ποιόν τρόπο θά μπορούσαμε, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, νά σᾶς ἀνταποδώσουμε ὅσα ἐσεῖς μᾶς προσφέρατε θυσιαστικῶς καί ἀόκνως ἐργαζόμενος, ὥστε, πρός μεγάλη μας χαρά καί ἱκανοποίηση, νά ἀπολαμβάνουμε αὐτό τό ἐξαίρετο ἀποτέλεσμα, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά καί θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας εὐτυχεῖς πού ἔχουμε τό προνόμιο νά βρίσκεσθε πλησίον μας καί μέ μεγάλη προσοχή νά ἀφουγκραζόμαστε τούς θείους, χριστιανικούς καί πλήρεις ἀγάπης παλμούς τῆς καρδιᾶς σας.

Θερμές εὐχαριστίες, ἐπιπλέον, ἀναφορικῶς πρός τόν σχεδιασμό καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἔργου ὀφείλουμε στήν τεχνική ἑταιρεία «ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ», ἐκπροσωπούμενη ἀπό τόν Πολιτικό Μηχανικό Ἀξιότιμο κ. Γεώργιο Σαπιρίδη καί τόν Ἀρχιτέκτονα Μηχανικό Ἀξιότιμο κ. Ἰωάννη Βασιλειάδη, οἱ ὁποῖοι ἐκπόνησαν τήν ἐμπεριστατωμένη μελέτη ἀποκατάστασης τοῦ Προσκυνήματος.

Ἐκφράζουμε τίς ὁλόψυχες καί εἰλικρινεῖς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρός τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἀχαΐας, μέ τήν αὐτεπιστασία τῆς ὁποίας ὑλοποιήθηκε αὐτό τό σύνθετο καί ἀπαιτητικό ἔργο, καί ἰδιαιτέρως πρός τήν Προϊσταμένη αὐτῆς Ἐλλογιμωτάτη κ. Ἀναστασία Κουμούση, γιά τήν καρποφόρα συνεργασία, ἀλλά καί τίς φιλότιμες προσπάθειες πού κατέβαλε τόσο ἡ ἴδια, ὅσο καί τά ἐκλεκτά στελέχη τῆς Ὑπηρεσίας, ἀρχαιολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές καί ἐργατοτεχνίτες, οἱ ὁποῖοι, συνεχίζοντας τό πλούσιο καί πολύτιμο ἔργο τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀχαΐας, ἐργάσθηκαν μέ ζῆλο γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ἐμβληματικοῦ αὐτοῦ μνημείου, ὡς ἀναπόσπαστου μέρους τῆς ἱστορικῆς καί θρησκευτικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου.

Ἐπίσης, εὐχαριστοῦμε ἐνθέρμως τόν Ἀξιότιμο κ. Ἀπόστολο Κατσιφάρα, πρώην Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος, γιά τήν ἄμεση θετική ὁλοπρόθυμη  ἀνταπόκρισή του στά αἰτήματά μας καί τίς ἄοκνες καί ἐπίμονες προσπάθειές του πού τελεσφόρησαν ἐπιτυχῶς μέ ἀποτέλεσμα τήν τελική ἔνταξη τοῦ ἔργου σέ χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς καί τόν συμπολίτη μας Ἀξιότιμο κ. Χρῆστο Μπούνια γιά τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί τή στήριξή του, ὁ ὁποῖος ἀπό τή θέση τοῦ ἐντεταλμένου Περιφερειακοῦ Συμβούλου μέ δικαίωμα ψήφου στή Γενική Συνέλευση τοῦ «Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020», κατέθεσε τήν πρόταση καί μαζί μέ τόν κ. Κατσιφάρα προέβησαν σε ὅλες τίς διεργασίες προκειμένου νά ἐνταχθεῖ τό ἔργο στό προαναφερθέν πρόγραμμα.

Ἐπιπροσθέτως, αἰσθανόμαστε πηγαία καί ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουμε θερμά τόν Ἀξιότιμο κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, νῦν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦ ὁποίου κατέστη δυνατή ἡ καθ’ ὅλα ἐπιτυχής ὁλοκλήρωση τοῦ συνολικοῦ σχεδιασμοῦ. Εἶναι ἄλλωστε γνωστή ἡ εὐαισθησία του στά θέματα τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, καθώς καί ἡ μεγάλη προσπάθεια πού καταβάλλει γιά τήν ἀνάδειξη τῶν μνημείων τῆς Περιφέρειάς μας.

Κατακλείοντας, ὀφείλουμε νά ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἀπρόσκοπτη ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἀποδίδεται καί στό ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καθώς καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τόσο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὅσο καί τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φανερωμένης, ὅπου μέχρι πρότινος φιλοξενεῖτο ἡ χαριτόβρυτος Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.

Κατόπιν τούτου, εὐχαριστοῦμε ἐνθέρμως τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γρηγόριο Μαμαλῆ, Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, Ἀξιότιμους κ. Δημήτριο Κουτουβάλα, κ. Χρῆστο Μποζινάκη, κ. Θεόδωρο Κωστόπουλο, κ. Νικόλαο Σπανό, κ. Μαρῖνο Κακιό καί κ. Ἀνδρέα Παπανικολάου, τούς Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μουσικολογιώτατους κ. Ἰωάννη Παλαιολόγο καί κ. Ἄγγελο Παλαιολόγο, καθώς καί τούς ἐργαζόμενους στό Ἱερό Προσκύνημα Ἀξιότιμο κ. Κωνσταντῖνο Πανοῦτσο, Ἐπιστάτη, Ἀξιότιμο κ. Στέφανο Πανοῦτσο, Νεωκόρο, Ἐρίτιμο κ. Ἀναστασία Ρουμάνη, Εὐτρεπίστρια καί Ἐρίτιμο κ. Ἀναστασία Ζούγρα, Εὐτρεπίστρια. Ἐπίσης, ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστοῦμε τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀθανάσιο Λιακόπουλο, Προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Φανερωμένης Αἰγίου καί τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ, Ἀξιότιμους κ. Βασίλειο Κορομπίλη, κ. Παναγιώτη Πράπα, κ. Νικόλαο Ἀγγελόπουλο καί κ. Γεώργιο Τριανταφυλλόπουλο.

Χάριν τῆς ἐν λόγῳ συλλογικῆς καί συντονισμένης προσπάθειας ἔχουμε τήν εὐλογία νά ἀπολαμβάνουμε αὐτό τό θαυμάσιο ἀποτέλεσμα στόν ἱερό τοῦτο χῶρο, μέ τόν περικαλλῆ αὐτόν Ἱερό Ναό νά ἀποτελεῖ ἐγκαλλώπισμα τῆς περιοχῆς τῆς Ἀχαΐας, ἀλλά καί ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀναδεικνύοντας ταυτόχρονα καί τήν ἰδιαίτερη πατρίδα μας, καθότι εἶναι γνωστό ὅτι στή συνείδηση τοῦ κόσμου τό Αἴγιο καί οἱ Αἰγιῶτες εἶναι συνυφασμένοι μέ τήν Παναγία τήν Τρυπητή, ὡς Προστάτιδά τους καί ἀγλάισμα τῆς Τοπικῆς τους Ἐκκλησίας.

Εἰς ἔνδειξιν, λοιπόν, ἀπείρου εὐγνωμοσύνης, προσφέρουμε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ἀπό Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιο Εἰκόνα, ἀπεικονίζουσα τόν ἴδιο προσφέροντα τό περίλαμπρο ἀνακαινισθέν Ἱερό Προσκύνημα στήν Παναγία μας τήν Τρυπητή, καί δεόμεθα νά τοῦ χαρίζει ὑγεία, νά τόν κραταιώνει καί νά τόν ἀξιώνει πάντοτε ἔργων ἀγαθῶν πρός ὠφέλεια πνευματική τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ μας, ἐνῶ σέ ὅλους τούς πολυτίμως συμβαλόντες στήν πραγματοποίηση τοῦ ἔργου προσφέρουμε τιμητικῶς τόν Χρυσό Σταυρό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τέλος, δέ, παρακαλοῦμε ἅπαντες τούς ἀνωτέρω νά δεχθοῦν καί τό Εὐεργετήριο Γράμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς ἀνάμνησιν ἀγαθήν ὅσων θυσιαστικῶς προσέφεραν πρός τόν ἱερό σκοπό τῆς τελεσφορήσεως τοῦ ἔργου ὡς καί ἕν ἀντίγραφον, ὡς εὐλογίαν, τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς.

Σεπτέ Γέροντά μας καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀδελφοί,

Σᾶς εὐχαριστῶ, ὡς ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις, Ἱεράρχης τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας. Σᾶς εὐχαριστῶ, ὡς Ποιμενάρχης τῶν χριστιανῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί προσεύχομαι, ὅπως μέχρι σήμερα πράττω, ὁ Τρισάγιος Θεός μας, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας τῆς Τρυπητῆς, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, νά σᾶς χαρίζει ἔτη πολλά μέ ὑγεία, προκοπή, εὐημερία καί χαρά, ὥστε ἐκκλησιαζόμενοι στόν Ἱερό αὐτό χῶρο νά ψάλλετε πάντοτε: «Οὐρανός πολύφωτος, ἡ Ἐκκλησία ἀνεδείχθη, ἅπαντας φωταγωγοῦσα τούς πιστούς, ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν, τοῦτον τόν Οἶκον στερέωσον Κύριε».

Χριστός Ἀνέστη!!!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο