Χαιρετισμός Μητροπολίτου Καλαβρύτων στην Ημερίδα του ΕΚΠΑ “Ἡ Θε­ο­λο­γία συ­ναντᾶ τίς ἄλ­λες ἐ­πι­στῆ­μες καί τέ­χνες”

Ἀξιότιμε κ. Πρύτανη,

Ἀξιότιμε κ. Ἀντιπρύτανη,

Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγητές καί Καθηγήτριες,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πολ­λῆς χα­ρᾶς ἔ­λαβα τήν τι­μη­τική πρό­σκληση νά πα­ρα­στῶ στήν Ἡ­με­ρίδα μέ τίτλο: “Ἡ Θε­ο­λο­γία συ­ναντᾶ τίς ἄλ­λες ἐ­πι­στῆ­μες καί τέ­χνες” καί, ὡς ἐκ τούτου, σᾶς εὐ­χα­ρι­στῶ ἐκ μέ­σης καρ­δίας. Ἐντούτοις, λόγῳ ἀ­νει­λημ­μέ­νων ὑ­πο­χρε­ώ­σεων δέν κατέστη δυ­να­τόν νά παρευρεθῶ, ἄν καί τό προαναφερθέν θέμα ἅπτεται καί τῶν προσωπικῶν μου ἐνδιαφερόντων.

Κατ’ ἀρχάς, θά ἤ­θελα νά ἐκ­φράσω τά εἰ­λι­κρινῆ μου συγ­χα­ρη­τή­ρια πρός τό Ἐ­θνικό καί Κα­πο­δι­στρι­ακό Πα­νε­πι­στή­μιο Ἀ­θη­νῶν, τήν Θε­ο­λο­γική Σχολή καί τό Τμῆμα Κοι­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γίας καί Θρη­σκει­ο­λο­γίας τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. γιά τήν δι­ορ­γά­νωση τῆς ἐν λόγῳ Ἡ­με­ρί­δος. Ὡ­σαύ­τως, συγ­χαίρω τούς ἐλ­λο­γι­μω­τά­τους κ.κ. Κα­θη­γη­τές καί Κα­θη­γή­τριες γιά τίς εἰ­ση­γή­σεις πού πρό­κει­ται νά πα­ρου­σι­ά­σουν καί ὅ­λους ὅ­σοι συμ­με­τέ­χετε στήν πα­ροῦσα ἐπιστημονική Ἐκ­δή­λωση.

Οἱ τίτ­λοι τῶν εἰ­ση­γή­σεων μᾶς ἐκ­πλήσ­σουν θε­τικά! Ὄντως ἡ Θε­ο­λο­γία, δη­λαδή ὁ λό­γος τῆς Ἐκ­κλη­σίας περί τοῦ Θεοῦ, εἶ­ναι ἄ­μεσα συν­δε­δε­μέ­νη μέ τήν πί­στη καί τήν ζωή, ὁπότε εἶ­ναι ἀδύ­να­τον νά μή συ­ναν­τᾶ­ται μέ ἄλ­λες ἐ­πι­στῆ­μες καί τέ­χνες, οἱ ὁ­ποῖες συ­νέ­χουν τό ἀν­θρώ­πινο πνεῦμα καί τήν ἴ­δια τήν ζωή καί, ταυ­τό­χρονα, ἀ­πορ­ρέ­ουν ἀπό τήν σπουδή τοῦ ἀν­θρώ­που νά γνω­ρί­σει, νά δη­μι­ουρ­γή­σει, νά φι­λο­τε­χνή­σει, ἀλλά καί νά ἀν­τι­με­τω­πί­σει δυ­σχέ­ρειες, ἀ­σθέ­νειες, ἠ­θικά δι­λήμ­ματα, οἰ­κο­λο­γικά προ­βλή­ματα κ.ἄ. Ἄλλωστε, τό χρέος τοῦ ἀνθρώπου ὡς «Ἱερέως τῆς Κτίσεως» εἶναι νά συντηρήσει καί νά ἐναρμονίσει τό φυσικό μέ τό ἀνθρωπογενές περιβάλλον, δημιουργῶντας παράλληλα τίς προϋποθέσεις ὑπό τίς ὁποῖες ὁ πνευματικός ἄνθρωπος θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά κατακτήσει τήν ἀποδεικτική γνώση πού ἀκτινοβολεῖ τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Θε­ο­λο­γία στήν δι­α­λο­γική συ­νάν­τησή της μέ ἄλ­λες ἐ­πι­στῆ­μες καί τέ­χνες ἐ­πι­βε­βαι­ώ­νει τήν ἀ­λή­θεια ὅτι ἀ­πο­τε­λεῖ κα­θο­λικό γε­γο­νός∙ καί ὑπό τήν ἔν­νοια αὐ­τήν πε­ρι­χω­ρεῖ τά ἀν­θρώ­πινα πρά­γματα καί πε­ρι­χω­ρεῖ­ται ἀπό αὐτά. Νο­η­μα­το­δο­τεῖ κάθε προ­σπά­θεια καί ἐ­νέρ­γεια τῆς λο­γι­κῆς τοῦ ἀν­θρώ­που, ἀ­φοῦ ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, ὡς ὁ Λό­γος τοῦ Θεοῦ, λο­γι­κο­ποιεῖ τό «κατ’ εἰ­κόνα» καί «καθ’ ὁ­μοί­ω­σιν» δη­μι­ούρ­γημα Αὐτοῦ, τόν ἄν­θρωπο. Ἡ πί­στη προσ­λαμ­βά­νει τόν χα­ρα­κτῆρα τοῦ ὑ­περ­λό­γου καί μᾶς δι­α­βε­βαι­ώ­νει γιά τήν ἀ­λή­θεια τῶν θείων Ἐ­παγ­γε­λιῶν, χω­ρίς νά ἐ­ξο­βε­λί­ζει τήν λο­γική.

Τέ­λος, ἀξίζει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ Θε­ο­λο­γία μέ τήν δι­α­χρο­νική της δι­α­κή­ρυξη περί τῆς ἀ­γά­πης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄν­θρωπο καί τόν κό­σμο, ἐμ­πνέει αὐτό ἀ­κρι­βῶς τό πνεῦμα κατά τήν συ­νάν­τησή της μέ ἄλ­λες ἐ­πι­στῆ­μες καί τέ­χνες. Ἐμ­πνέει τόν ἐ­πι­στή­μονα νά ἀ­γα­πή­σει καί νά θεραπεύσει τόν πάσχοντα, νά βελτιώσει τό βιοτικό ἐπίπεδο τοῦ ἀνθρώπου, νά παράσχει λύσεις στά καθημερινά του προβλήματα, νά μεριμνήσει γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη καί νά καλλιεργήσει τήν κριτική σκέψη στόν ἄνθρωπο, ὥστε νά ἀπολαμβάνει ὅσο τό δυνατόν περισσότερο τά ἀγαθά τῆς ἠθικῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀ­λή­θειας, τῆς εἰ­ρή­νης, τῆς δι­και­ο­σύ­νης. Ὁμοίως, ἡ Θεολογία ὡς ἐπιστήμη ἀποτελεῖ πηγή ἔμπνευσης γιά τόν λογοτέχνη, τόν μουσικό καί τόν εἰκαστικό γιά νά προβάλλουν μέσῳ τῶν ἔργων τους τήν ἰσότητα, τήν συναδέλφωση καί τήν προοπτική τῆς σωτηρίας.

Ἀ­γα­πη­τοί μου,

Εὔ­χο­μαι δι­α­πύ­ρως αἰ­σία τήν ἔκ­βαση τῆς Ἡ­με­ρί­δος μέ πλού­σιο ἀ­μητό, διαπνεόμενο ἐκ τῆς πε­ποι­θή­σεως ὅτι ἐ­πειδή ὁ λό­γος περί τοῦ Θεοῦ εἶ­ναι ἀπό τήν ἴ­δια του τήν φύση κοι­νω­νι­κός, με­τα­δο­τι­κός καί λει­τουρ­γι­κός εἶ­ναι ἀ­νάγκη, γιά νά πα­ρα­μεί­νει αὐ­θεν­τι­κός, νά ἐ­πι­δι­ώ­κει τήν διαρκῆ ἀλληλεπίδραση μέ ἀν­θρώ­πους, ἐ­πι­στῆ­μες, τέ­χνες, σκέ­ψεις, ἰ­δέες καί προ­βλη­μα­τι­σμούς, ὥστε νά ἀποδεικνύεται περίτρανα ὅτι ὁ Θεός «πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν».

Ὁ Ἀ­να­στάς Κύ­ριος μεθ’ ὑμῶν!

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο