Η εορτή των Χριστουγέννων στην Σμύρνη

Τὰ Ἅγια Χριστούγεννα εἰς Σμύρνην

Ἐντὸς κλίματος πνευματικῆς χαρᾶς καὶ ψυχικῆς ἀνατάσεως, τὰς ὁποίας καλλιεργεῖ εἰς τὰς ψυχὰς τῶν πιστῶν ἡ εὐφρόσυνος ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἑωρτάσθη ἡ Μητρόπολις τῶν Ἑορτῶν, τὰ Ἅγια Χριστούγεννα, εἰς τὴν ἱστορικὴν Σμύρνην.

Αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τοῦ ἑορτίου τριημέρου (24 – 26 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.) ἐτελέσθησαν κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, μὲ τὴν συμμετοχὴν πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Τὴν κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς ἡμέραν ἀνεγνώσθη, μετὰ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἡ ἐπ’ αὐτῇ Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις, μεθ’ ἣν ἐψάλη ὁ πολυχρονισμὸς τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὑπὲρ ταχείας ἀναρρώσεως τοῦ Ὁποίου ἰδιαιτέρως ἐδεήθησαν Ποιμενάρχης καὶ ποίμνιον τῆς Νύμφης τῆς Ἰωνίας.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ηὐχήθη τὰ εἰκότα τῇ περιστάσει εἰς τοὺς προσελθόντας πιστοὺς καί, δραττόμενος τῆς γνωστῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου «Αὐτὸς (ὁ Θεὸς) ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς (οἱ ἄνθρωποι) θεοποιηθῶμεν», ἐκάλεσεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὅπως, ἑορτάζοντες Χριστούγεννα, ἐλέγξωμεν κατὰ πόσον ἀξιοποιοῦμεν εἰς τὴν ζωήν μας τὴν μεγίστην αὐτὴν εὐλογίαν, τὸ ἔργον τῆς Θείας Οἰκονομίας. Κατέκλεισε δὲ διὰ τῆς ἀποστροφῆς «ἔτη πολλά, ἔτη θεοποιά».

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....