Η Γαλάτιστα τίμησε τον Άγιο Χαράλαμπο

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Γαλατίστης γιόρτασε ὡς ἐπίκεντρο τιμητικά ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις τή μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Γέροντος Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ, πού τιμᾶται σέ ὁλάκερη τήν Ἑλλάδα, μέ ἐπίκεντρο βεβαίως τά Φιλιατρά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, ὅπου ὁ Ἅγιος κατά τήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς ἐπετέλεσε μέγα θαῦμα. Πρόκειται γιά τή σωτηρία τῆς πόλεως τῶν Φιλιατρῶν ἀπό ἐπικείμενο βομβαρδισμό καί καταστροφή ἀπό μέρους τῶν Γερμανῶν, πράξη τήν ὁποία ἀπέτρεψε μέ ἐμφάνισή του ὁ Ἅγιος στόν ὑπεύθυνο Γερμανό ἀξιωματικό τήν ἑσπέρα πρό τῆς καθολικῆς ἐπιθέσεως στήν πόλη καί τή διέσωσε ἀπό χαλασμό.
        Στίς Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τούς ἐκλεκτούς Πρωτοπρεσβυτέρους καί Ἐφημερίους τῆς Γαλατίστης, π. Γεώργιο Σκονδράνη καί π. Ἀργύριο Καραμόσχο, ὡς καί τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα. Μέ τίς προφυλάξεις πού ἐπιτάσσουν τά πρωτόκολλα γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ, οἱ Γαλατσιάνοι προσῆλθαν στό πανηγύρι μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἰωάννη Σιμώνη, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἐμμανουήλ Σειρᾶ, τήν Πρόεδρο τοῦ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. κα Μαρία Ἀβέρη καί τόν Τοπικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γούσιο, τόν καί φίλτατο συνεργάτη τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του παρουσίασε τό φρικτό μαρτυρολόγιο τοῦ Γέροντος Χαραλάμπη, ὁ ὁποῖος σέ ἡλικία ἑκατόν δεκατριῶν ἐτῶν μαρτύρησε στή Μαγνησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατά τόν 2ο μ. Χ. αἰῶνα, κατά τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν ἐπί αὐτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου καί τοπικοῦ ἡγεμόνος Λουκιανοῦ (198 μ.Χ.). Ἦταν ἱερεύς τοῦ Χριστοῦ πού ὁδηγήθηκε ἀπό τούς πρώτους καί ἐκλήθηκε ἀπό τήν Ἐξουσία νά θυσιάση στά εἴδωλα καί νά προσκυνήση τήν εἰκόνα τοῦ αὐτοκράτορος ὡς Θεοῦ. Φυσικά ἀρνήθηκε καί μή ὑποκύπτοντας στίς πιέσεις, παρά τό προκεχωρημένο τῆς ἡλικίας του, ὑπεβλήθη σέ βασανιστήρια, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀφαίρεση ὅλου τοῦ δέρματος ἀπό τό σῶμα του καί τήν περιφορά τοῦ ἁγίου σκηνώματός του ἀνά τήν πόλη πού διακονοῦσε.
     Στή συνέχεια ὁ ὁμιλητής χαρακτήρισε τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ὡς αἱμάτινο βάπτισμα καί μαρτυρία τοῦ ἁγίου Γέροντος, χάριν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί συνέχισε ἑρμηνεύοντας ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Παράδοση γνωρίζουμε τρία βαπτίσματα:
     Α) Τό ἐν ὕδατι βάπτισμα! Δηλαδή, τό εἰσαγωγικό στή χριστιανική πίστη Μυστήριο, μέσα στό ἁγιασμένο μέ τήν ἁγιοτριαδική Χάρη ὕδωρ τῆς Κολυμβήθρας τῆς Ἐκκλησίας, πού συμβολίζει τή μήτρα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, μέσα ἀπό τήν ὁποία πηγάζει ἡ σωτηρία. Πρόκειται γιά τό βάπτισμα πού κάθε πιστός ὑφίσταται μπαίνοντας στόν κόσμο τοῦ Χριστοῦ, βάπτισμα κατά τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μετέχει τοῦ Θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί συνάμα ἐνδύεται Χριστόν καί Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα. Φοράει, μέ ἄλλα λόγια, ὡς ἔνδυμά του τόν Κύριό μας, φυτεύεται στό Σῶμα τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Σωτῆρος καί συνάμα ἀπολαμβάνει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του καί κυρίως τήν ἄφεση ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα. Πρόκειται γιά τήν εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος μετοχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
      Β) Τό ἐν αἵματι βάπτισμα! Πρόκειται γιά τό μαρτύριο πού ὑπέστησαν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, προσφέροντας καί τό αἷμα τους, ὥστε καί μέ αὐτή τήν κορυφαία πράξη νά ἐκφράσουν ἤ καλύτερα νά μαρτυρήσουν ὅτι ἕνας ὁ Θεός, Πατήρ Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα καί ὅτι Αὐτός ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε στούς ἀνθρώπους μέ τήν Ἐνανθρώπηση, τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Μιλάμε γιά τό αἷμα ἑκατομμυρίων μαρτύρων, τό Βάπτισμα τῆς Ἐκκλησίας στό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού πορφύρωσε καί ἐλάμπρυνε τόν ἀμάραντο μανδύα Της.
      Γ) Τό βάπτισμα τῶν δακρύων ἤ βάπτισμα Μετανοίας! Πρόκειται γιά τά δάκρυα τῆς μετανοίας τῶν ἐξομολογουμένων πού κάτω ἀπό τό ἐπιτραχήλιο τοῦ Πνευματικοῦ τους, μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πετυχαίνουν τήν κάθαρση καί τήν ἄφεση τῶν παραπτωμάτων τους. Πρόκειται γιά τά δάκρυα τῶν ἀσκητῶν πού ψελλίζοντας τό ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, τή μονολόγιστη εὐχή τοῦ Κυρίου μας, ξεπλένουν μέ αὐτήν τόσο τά δικά τους ὅσο καί τοῦ κόσμου τά πταίσματα!
      Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος προσκλάλεσε τό ἀκροατήριο, σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν τῆς λιπαροῦς ἀπιστίας καί της παχυλῆς ἀθεΐας, νά ἐπιδιώξη ἡ Ἐκκλησία κάποιο ἀπό αὐτά τά Βαπτίσματα, ὅπως ὁ Ἅγιος Χαραλάμπης, γιά νά ἔχη τό δικαίωμα νά ψάλη: « Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθημεν Χριστόν ἐνεδύθημεν»!
       Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Ποιμενάρχης μας συνεχάρη τόν π. Γεώργιο, τό Ἐκκλησιαστικό του Συμβούλιο καί τούς Ἐνορίτες του γιά τήν ἔναρξη τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Γαλατίστης. Νά σημειωθῆ ὅτι ἔχει ἤδη ἀγιογραφηθῆ ἡ μεγάλη κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος μέ τήν Πλατυτέρα, τούς Ἁγίους Ἱεράρχες τούς σχετιζομένους μέ τή Θεία Εὐχαριστία καί μέ κατάληξη τήν ὡραία ποδέα, ἀπό τά χέρια τοῦ ἐξαίρετου ἁγιογράφου κ. Ἐμμανουήλ Βλάχου, ὁ ὁποῖος ἐπαξίως συνεχίζει τήν ἐξαίρετη ἱστόρηση καί παράδοση τοῦ Οἴκου τῶν Βλάχων στήν καλλιέπεια καί ἱστόρηση τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν. Ἐπειδή μάλιστα ἦταν παρών ὁ ἁγιογράφος καί συμμετεῖχε τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως, ὁ Σεβασμιώτατος τόν συνεχάρη καί εὐχήθηκε συντόμως νά ἀπαρτιστῆ ἡ ἱστόρηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρός δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων Φίλων τοῦ Κυρίου μας!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο