Η μνήμη του Αγίου Βουκόλου στην Σμύρνη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἡ Ἐτησία Μνήμη τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης

Γνωρίζεται εἰς τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καὶ πάντα φιλέορτον χριστιανόν, ὅτι τὴν Κυριακήν, 6ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἡ τοπικὴ τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν ἐτησίαν μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βουκόλου, πρώτου, κατὰ τὴν παράδοσιν, ἐπισκόπου αὐτῆς, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ ὑπάρξαντος, συμπροστάτου, μετὰ τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, καὶ συμπολιούχου τῆς πόλεως ἡμῶν Σμύρνης.

Αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελεσθοῦν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου:

Σάββατον 5 Φεβρουαρίου 2022

18:30 Μέγας Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας

Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου 2022

09:00 Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία

Τὸν Θεῖον Λόγον θὰ κηρύξῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθανάσιος Κατζιγκᾶς, τακτικὸς ἐφημέριος τῆς Κοινότητος ἡμῶν.

Κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας θὰ τεθῇ εἰς προσκύνησιν ἀπότμημα ἐκ τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Βουκόλου.

Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς Κοινότητος ἡμῶν ὅπως προσέλθουν καί, τιμῶντες τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου, ἐκζητήσουν τὰς πρὸς Κύριον πρεσβείας του ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ τῆς τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....