Ἡ ἔναρξις τοῦ Τριῳδίου εἰς Σμύρνην

Ἡ ἔναρξις τοῦ Τριῳδίου εἰς Σμύρνην

Μὲ τὴν συμμετοχὴν πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἤρχισε τὸ Τριῴδιον ἐν Σμύρνῃ. Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τὸν Ὄρθρον καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν ἑπομένην, Κυριακήν, 13ην ἰδίου, τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς.

Ἀπευθυνόμενος εἰς τοὺς πιστούς, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκάλεσεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους εἰς ἐγρήγορσιν πνευματικῶν δυνάμεων κατὰ τὴν εὐλογημένην αὐτὴν περίοδον τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου, ὥστε ἀγωνιζόμενοι πνευματικῶς νὰ διέλθωμεν πάντες αὐτὸ καὶ νὰ δρέψωμεν καρποὺς ἀρετῆς ἑορτάζοντες Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, ἀγαλλόμενοι ψυχικῶς κατὰ τὸ Ἀναστάσιμον Τριῴδιον.

Δραττόμενος δὲ τοῦ περιεχομένου τῆς ἀναγνωσθείσης εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἐκάλεσεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους νὰ ἐξέλθωμεν τοῦ κελύφους τῆς πεπορωμένης ψυχῆς μας, ἡ ὁποία ἱκανοποιεῖται ἀπὸ μίαν ὑποκριτικὴν καὶ ἀσθενικὴν «πνευματικὴν» αὐταρέσκειαν καὶ αὐτάρκειαν καὶ ἐκφράζεται διὰ τῆς κατακρίσεως τῶν πάντων, καὶ νὰ ἀσκηθῶμεν εἰς τὴν σῴζουσαν αὐτοκριτικὴν καὶ εἰς τὸν οἰκοδομητικόν διὰ τοὺς ἑαυτοὺς ἡμῶν αὐτοέλεγχον, ποὺ ὁδηγοῦν εἰς τὴν θεοποιὸν ταπείνωσιν καὶ προφυλάσσουν ἀπὸ τὸν ἑωσφορικὸν ἐγωϊσμὸν καὶ τὴν καταστρεπτικὴν ὑπερηφάνειαν.

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς

Ἀνακοινοῦται ὅτι κατὰ τὴν τελεσθησομένην τὴν Πέμπτην, 17ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., μνήμην τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Θείαν Λειτουργίαν θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος ἡμῶν, ὅτι τὸ Σάββατον, 19ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 18:30, τελεῖται ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατούσης τῆς Α. Σεβασμιότητος, τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος θὰ προστῇ καὶ τῆς τελεσθησομένης Θείας Λειτουργίας, τὴν ἑπομένην, Κυριακήν, 20ήν ἰδίου, ΙΖ΄ Λουκᾶ, τοῦ Ἀσώτου (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....