Ο Αρχιεπίσκοπος στα εγκαίνια του Μουσείου της Ενορίας Αγίου Στεφάνου Αττικής

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκαν  το απόγευμα τα εγκαίνια του Μουσείου της Ενορίας Αγίου Στεφάνου Αττικής. Την ακολουθία του αγιασμού των εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ενώ παρέστησαν οι Μητροπολίτες Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ο οικείος Μητροπολίτης Κη­φι­σί­ας, Αμα­ρου­σί­ου, Ω­ρω­πού και Μα­ρα­θώ­νος κ. Κύ­ριλ­λος, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, υπουργοί. εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο Δήμαρχος Διονύσου, κλήρος και λαός.

Το Μουσείο βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και φι­λο­ξε­νεί ευ­άριθ­μα εκκλησιαστικά, και όχι μόνο, κειμήλια που μετέφε­ραν οι      πρό­σφυ­γες από τις αλησμόνητες πατρίδες (Κων­σταν­τι­νού­πο­λη, Μικρά Α­σί­α, Πόντο – Καππαδοκία). Εικόνες, ιερά σκεύ­η, έγ­γρα­φα, βιβλία, φωτογραφίες και πλεί­στα άλλα τεκμήρια χρο­νο­λο­γού­με­να από τον 15ο αι­ώ­να, συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ελληνορθόδοξου στοι­χεί­ου και ιδίως της τοπικής κοινότητας του  Α­γίου Στε­φά­νου, παρουσιάζοντας χρονολογικά και εννοιολογικά τόπους, πρόσωπα και γεγονότα που έμειναν χαραγμένα βαθιά στη μνήμη του λαού, από την πρώτη σκη­νή-να­ό της ε­νο­ρί­ας του 1924 έως το 2020 και τα εγ­καί­νι­α του νέ­ου να­ού.

Μετά τον αγιασμό και τους επίσημος χαιρετισμούς, ο Αρχιεπίσκοπος και ο κ. Μαρτίνος έκοψαν την κορδέλα στην είσοδο του Μουσείο και ακολούθησε ξενάγηση από τον Αρχιτέκτονα του Μουσείου και την Μουσειολόγο. Εν­τός του Μου­σεί­ου βρίσκε­ται άρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νο με τον υ­πό­λοι­πο χώ­ρο, πα­ρεκ­κλή­σι­ο α­φι­ε­ρω­μέ­νο στον    Ά­γι­ο Γρηγόριο Επίσκοπο Δέρ­κων, τι­μών­τας δι’ αυ­τού τον τό­πο κα­τα­γω­γής των προ­σφύ­γων της Κων­σταν­τι­νούπολης.

Παράλληλα, στον προαύλιο χώρο του ναού έλαβε χώρα μουσική εκδήλωση με παραδοσιακά όργανα από τις αλησμόνητες πατρίδες.

 

 

Ï Áñå÷éåðßóêïðïò Éåñþíõìïò ðáñÝóôç óçìåñá êáé ôÝëåóå ôá Åãêáßíéá Ìïõóåßïõ ôçò Åíïñßáò ôïõ É,Í Êïéìçóåùò Èåïôüêïõ óôïí Áãéï Óôåöáíï Áôôéêçò ìå êåéìÞëéá áðü ôéò áëçóìüíçôåò Ðáôñßäåò, óôï ðëáßóéï ôùí åïñôáóôéêþí åêäçëþóåùí ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò ãéá ôçí óõìðëÞñùóç 100 åôþí áðü ôçí ÌéêñáóéáôéêÞ ÊáôáóôñïöÞ
Ô\á êåéìçëéá áõôá ðáñá÷ùñçèçêáí óôïí É,Íáï áðï ôïõò Ðüíôéïõò êõñéùò ôùí ãõùñù ðåñéï÷ùí
Ðáñåóôçóáí óôçí åêäçëùóç ïé Õðïõñãïé Óôåëéïò Ðåôóáò(Áíáðë. Õð. Åóùôåñéêùí) êáé Íéêïò Ôáãáñáò( õöõðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé ÅíÝñãåéáò ), ï Äçìáñ÷ïéò ôçò ðåñéï÷çò êáèùò êáé ï Äéïéêçôçò ôïõ Áãßïõ Ïñïõò Èáíóçò Ìáñôíçò ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο