Ο Επίσκοπος Μπουκόμπα Χρυσόστομος, Πατριαρχικός Επίτροπος Ρουάντα – Οι πρώτες κινήσεις του

Ἱστορική ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στίς 15 Φε βρουαρίου νά ἀποσπάσει τήν Ρουάντα ἀπό τήν Μητρόπολη Μπουρούντι καί νά τήν κατα στήσει νέα ἀνεξάρτηση Ἐπισκοπή.
Ἡ Ὀρθοδοξία, στήν πολύπαθη ἀπό τόν ἐμφύ λιο τοῦ 1994 Ρουάντα, οὐσιαστικά ξεκίνησε ἀπό πρώην Μητροπολίτη Μπουρούντι καί ση μερινό Μητροπολίτη Σωζούσας Ἰννοκέντιο τό 2013. Χειροτόνησε 10 Ἱερεῖς, 3 διακόνους, 4 ὑ ποδιακόνους, ἔκτισε τούς πρώτους 3 Ναούς καί δημιούργησε 10 ἱεραποστολικές Κοινότη τες. Λόγω τῆς ἀσθένει ας του ὑπέβαλε στίς 1/12/2023 τήν παραίτηση του. Στίς 15/2/2024 ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Μητροπολίτου Ἰσα άκ, πού θά ἔχει τήν πνευματική εὐθύνη μόνο γιά τό Μπουρούντι.
Σ’αὐτή τήν ἀπόφαση ἤχθη τό Πατριαρχεῖο καί λόγω τῶν δυσμενῶν σχέσεων τῶν γει τονικῶν Κρατῶν Μποιυρούντι καί Ρουάντας. Μάλιστα τελευταία τό Μπουρούντι ἔχει κλείσει τά σύνορα μέ τήν Ρουάντα, κατηγορῶντας την γιά ἐπιθετική στάση ἀπένα ντι στήν ἐδαφική κυριαρχία του.
Δυστυχῶς ἡ μικρή Τοπική Ἐκκλησία τῆς Ρου άντας ὑπέστη ἴσως τήν μεγαλύτερη ζημιά ἀπό τήν εἰσβολή τῶν Ρώσων. Αὐτοί δημιούρ γησαν σχίσμα καί ἀπέσπασαν 6 ἱε ρεῖς καί 1 διάκονο. Δέν μπόρεσαν νά πάρουν κανένα ναό. Πῆραν ὅμως κάποιους χριστιανούς.
Ἄκαρδοι, ἄσπλαγχνοι οἱ ψευδάδελφοι Ρῶσοι, δέν λυπήθηκαν αὐτό τό λαό πού ὑπέφερε, ἀπό τόν αἰματηρό διχασμό, πού ἐξελήχθηκε στό φοβερότερο ἐμφύλιο πόλε μο ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, μέ 2.000.000 θύματα. Πῆγαν καί δημιούργησαν νέο διχα σμό καί σχίσμα στήν Ρουάντα καί σ’ὅλη τήν Ἀφρική. Τά θύματα αὐτά θά γίνουν τά φαντάσμα γιά τούς ἀδελφοκτόνους Ρώσους!
Τήν πολύπαθη αὐτή Τοπική Ἐκκλησία ἀγκά λιασε μέ πατρική ἀγάπη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψη του 27-31 Ὁκτωβρίου 2022.
Ἔτσι μέσα στήν ἄπειρη ἀγάπη του καί τήν εὐ θύνη του γιά τό μικρό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ στήν Ρουάντα, ὁ Πατριάρχης ἤχθη στήν άπό φαση νά δημιουργήσει ἀνεξάρτητη Ἐπισκο πή.
Δεύτερη σημαντική ἀπόφαση του ἦταν ἡ το ποθέτηση τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μπουκό μπας καί Δυτικῆς Τανζανίας ὡς Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς νεοσύστατης Ἐπισκοπῆς Ρουά ντας «ἕως τῆς ἐκλογῆς καί καταστάσεως τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς».
Ἀμέσως μετά τόν διορισμό του ὡς Πατριαρ χικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἐπισκοπῆς Ρουάντας ὁ Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας ἐπικοινώνησε μέ τούς Ἱερεῖς τῆς Ρουάντας καί ζήτησε νά ἐνη μερωθεῖ καί γιά νά ἐτοιμασθεῖ ἡ ἐπίσκεψη ἐκεῖ.
Ἤδη ἀπό τήν περασμένη Παρασκευή δύο Ἱε ρεῖς ὁ π. Νικόλαος καί π. Παναγιώ της ἀπό τήν Ρουάντα ἐπισκέφθηκαν τήν Μπουκόμπα καί εἶχαν συνάντηση μέ τόν Ἐπί σκοπο Μπου κόμπας, τόν ὁποῖον ἐνημέρωσαν γιά τήν κα τάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουάντας. Δόξασαν τό Θεό, πού ἄκουσε τίς προσευχές τους καί τούς ἔστειλε Ἐπίσκο πο καί εὐχα ρίστησαν τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας γιά τήν ἀγάπη του.
Ἐξέφρασαν τή χαρά τους, πού μιά παλαιά καί μεγάλη Ἐπισκοπή θά τούς βοηθή σει. Οἱ δύο γειτονικοί λαοί ζοῦν μεταξύ τους εἰρηνικά καί ἀνήκουν στήν Ἑνωμένη Ἀνατολική Ἀφρική Union East Afrika. Ὅταν παλαιότερα ἡ Ρου άντα εἶχε προβλήματα ἡ Τανζανία φιλοξένησε χιλιάδες πρόσφυγες καί συμπαραστάθηκε στό πονεμένο γειτονι κό λαό της.
Συμφωνήθηκε νά γίνει ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ νέου Ἐπισκόπου στίς 25-29/5. Ὅπου θά ὑπο βάλλει τά σέβη του στήν Κυβέρνηση τῆς Ρου άντας, θά ἐπισκεφθεῖ τό μνημεῖο τῆς Γενοκτο νίας τοῦ 1994, θά συναντηθεῖ μέ τούς Ἱερεῖς, θά ἐπικοινωνήσει μέ τόν Ὀρθόδοξο λαό καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, γιά νά μετα φέρει τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρ χου, πού μέ τήν μεγάλη ἀγάπη του ἀγκαλιά ζει καί τό «μικρό ποίμνιο» τῆς Ρουάντας.

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....