Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΔΙΣ – Ο Αρχιεπίσκοπος στην Κύπρο για να ε­πι­σκε­φθεί τον α­σθε­νούντα Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Κύ­πρου

Συ­νήλθε χθες και σή­μερα, Τε­τάρτη 2 και Πέμ­πτη 3 Νο­εμ­βρίου 2022, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Κατ’ αρ­χάς, λα­βούσα υπ’ ό­ψιν την πρό­ταση της υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου Ορ­γα­νω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής επί τω σκοπώ της δι­ορ­γα­νώ­σεως Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου επί τη συμ­πλη­ρώ­σει ε­κατό ε­τών από της ι­δρύ­σεως και πρώ­της κυ­κλο­φο­ρίας του ε­πι­στη­μο­νι­κού πε­ρι­ο­δι­κού της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος υπό τον τίτλο «ΘΕ­Ο­ΛΟ­ΓΙΑ», η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος α­πο­φά­σισε τη δι­ε­ξα­γωγή του Συ­νε­δρίου αυ­τού το φθινόπωρο του έτους 2023.

Α­κο­λού­θως α­νε­γνώ­σθη η ευ­χα­ρι­στή­ρια ε­πι­στολή των εν α­να­στολή υ­γει­ο­νο­μι­κών προς τη Δι­αρκή Ι­ερά Σύ­νοδο για την από 11ης Ο­κτω­βρίου ε.έ. α­πό­φαση Αυ­τής περί α­πο­στο­λής ε­πι­στο­λής προς τον Υ­πουργό Υ­γείας κ. Α­θα­νά­σιο Πλεύρη.

Ε­πί­σης κατά τις δύο Συ­νε­δρίες η Δ.Ι.Σ.:

– Α­πο­φά­σισε την έκ­δοση ε­νη­με­ρω­τι­κού φυλ­λα­δίου στην ελ­λη­νική, την αγ­γλική και τη γαλ­λική γλώσσα με α­πό­σπα­σμα από την Ει­σή­γηση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου προς την Ι­ερά Σύ­νοδο της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, την 4η Ο­κτω­βρίου 2022, σχε­τικά με την ι­στο­ρική και νο­μική θε­με­λί­ωση του αν­τα­πο­δο­τι­κού χα­ρα­κτήρα της κρα­τι­κής μι­σθο­δο­σίας του Ι­ε­ρού Κλή­ρου έ­ναντι της μο­να­στη­ρι­α­κής πε­ρι­ου­σίας, που πε­ρι­ήλθε στην Ελ­λη­νική Πο­λι­τεία από την ε­ποχή των Ε­πα­να­στα­τι­κών Συν­ταγ­μά­των μέ­χρι και τον πρό­σφατο νόμο 4957/2022.

– Α­πο­φά­σισε, με α­φορμή την Ει­σή­γηση του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Σά­μου και Ι­κα­ρίας κ. Ευ­σε­βίου προς την Ιερά Σύ­νοδο της Ιε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, την 5η Ο­κτω­βρίου 2022, περί «Α­να­συγ­κρο­τή­σεως της Ε­νο­ρίας και ε­πα­νευ­αγ­γε­λι­σμού των πι­στών», τη δι­ε­ξα­γωγή σχετικού Συ­νε­δρίου την ά­νοιξη του έτους 2023.

– Ε­ξέ­τασε την προ­ο­πτική ι­δρύ­σεως Α­νω­τά­της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Σχο­λής της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, ως και ε­πέ­κτα­σης πα­νελ­λα­δι­κώς της λει­τουρ­γίας του Ι­δρύ­μα­τος Ποι­μαν­τι­κής Επι­μορ­φώ­σεως της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών.

– Ε­νέ­κρινε το πρό­γραμμα του ε­ορ­τα­σμού της ι­ε­ράς μνή­μης του εν Α­γί­οις Πα­τρός η­μών Φω­τίου του Με­γά­λου Πα­τρι­άρ­χου Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, Προ­στά­του της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος (6-2-2023).

– Ε­νη­με­ρώ­θηκε περί του δι­ορ­γα­νω­θέν­τος, την 14η και 15η Ο­κτω­βρίου 2022, από την Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Α’ Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου Μνή­μης Μι­κρα­σι­α­τι­κού Ελ­λη­νι­σμού της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, για την ε­πέ­τειο των 100 ε­τών από τη Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή, με γε­νικό θέμα: «Η κα­τάρ­ρευση των Αυ­το­κρα­το­ριών (1914-1923) και η Γε­νο­κτο­νία των Χρι­στι­α­νών από τους Ο­θω­μα­νούς και τους Νε­ο­τούρ­κους: Μι­κρά Α­σία, Πόν­τος, Α­να­το­λική Θράκη, Αρ­μέ­νιοι, Ασ­σύ­ριοι».

– Ε­νη­με­ρώ­θηκε περί των ερ­γα­σιών και των Πο­ρι­σμά­των της ΛΒ’ Πα­νορ­θό­δο­ξης Συν­δι­ά­σκε­ψης Εν­τε­ταλ­μέ­νων Ορ­θο­δό­ξων Εκ­κλη­σιών και Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων για θέ­ματα αι­ρέ­σεων και πα­ρα­θρη­σκείας, η ο­ποία δι­ορ­γα­νώ­θηκε από τη Συ­νο­δική Επι­τροπή επί των Αι­ρέ­σεων και πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε στoν Πύργο Η­λείας, από 18ης έως 20ής Ο­κτω­βρίου 2022, με θέμα: «Αι­ρε­τι­κές θε­ω­ρή­σεις, χρή­σεις και με­τα­φρά­σεις της Α­γίας Γρα­φής».

– Ε­νέ­κρινε τον δι­ο­ρι­σμό του Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου Σχίζα ως Πρω­το­συγ­κέλ­λου της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Λή­μνου.

Ε­πί­σης, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου, η Δ.Ι.Σ. ό­ρισε τον εκ των συ­νο­δι­κών υ­παλ­λή­λων Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρίτη κ. Δι­ο­νύ­σιο Χατ­ζη­αν­τω­νίου, Γραμ­μα­τέα της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και Ε­πι­μορ­φώ­σεως του Ε­φη­με­ρι­α­κού Κλή­ρου.

Α­νε­γνώ­σθη η από 26ης Ο­κτω­βρίου 2022 ε­πι­στολή του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου προς τον Α­ξι­ό­τιμο κ. Α­λέ­ξιο Τσί­πρα, Πρό­ε­δρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π.Σ., η ο­ποία α­να­φέ­ρε­ται στην πρό­σφατη κοι­νο­βου­λευ­τική ε­ρώ­τηση, την ο­ποία κα­τέ­θε­σαν Βου­λευ­τές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με θέμα: «Με τη “βούλα” της Υ­πουρ­γού Παι­δείας και του Δη­μάρ­χου Α­θη­ναίων τα σχο­λεία του Δή­μου της Α­θή­νας με­τα­τρέ­πον­ται σε κα­τη­χη­τικά κέν­τρα της Εκ­κλη­σίας» με ρατ­σι­στι­κούς και α­νυ­πό­στα­τους ι­σχυ­ρι­σμούς για «ει­σβολή του α­νορ­θο­λο­γι­σμού, του σκο­τα­δι­σμού και του θρη­σκευ­τι­κού προ­ση­λυ­τι­σμού στην εκ­παί­δευση».

Τέ­λος, η Δ.Ι.Σ. ε­νέ­κρινε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θηκε με θέ­ματα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, Συ­νο­δι­κών Ε­πι­τρο­πών και τρέ­χοντα υ­πη­ρε­σι­ακά ζη­τή­ματα.

Μετά τη λήξη της Συ­νε­δρίας της Δ.Ι.Σ., ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος θα με­τα­βεί στην Κύ­προ για να ε­πι­σκε­φθεί τον α­σθε­νούντα Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Κύ­πρου κ. Χρυ­σό­στομο Β’.

 

 

Εκ της Δι­αρ­κούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο