Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου στη Βέροια

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου και Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχήθηκε στους συλλειτουργούς εορτάζοντες Αρχιμανδρίτες π. Νεκτάριο Λασκαρίδη και π. Νεκτάριο Χαλετζή για την ονομαστική τους εορτή, ενώ κηρύττοντας τον θείο λόγο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μελέτην θείου νόμου τόν βίον ποιούμενος, τῶν πάλαι Ἁγίων τήν ζωήν ἐχαρακτήρισας … πάτερ Νε­κτά­ριε».

Ἕνα ἀπό τά βασικά χαρακτηριστι­κά τῆς ζωῆς τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου καί θαυματουργοῦ ἱεράρχου, τοῦ προστάτου τῆς ἐνορίας σας, ἁγίου Νεκταρίου, ἐπισκόπου Πε­ντα­­­πό­λεως, μᾶς ὑπενθυμίζει καί προβάλλει μέ τόν στίχο τόν ὁποῖο προέταξα ὁ ἱερός ὑμνογράφος.

Καί τό βασικό αὐτό χαρακτηρι­στι­κό εἶναι ἡ μελέτη τοῦ θείου νόμου. Τί εἶναι ὁ θεῖος νόμος; Δέν εἶναι κανόνες καί ἐντολές ἀνάλογες μέ αὐτές τοῦ ἀνθρωπίνου, γιατί σέ ἀντίθεση μέ αὐτόν, πού ἔχει ὡς στόχο νά ὁριοθετήσει τή συμπερι­φο­ρά καί τίς πράξεις τῶν ἀνθρώ­πων, ὁ θεῖος νόμος ἔχει σκοπό νά μορφώσει στίς ψυχές μας καί πάλι τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία φθείρει καί ἀμαυρώνει ἁμαρτία. Ἔχει σκοπό νά μᾶς βοηθήσει νά οἰκειωθοῦμε τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί νά ζήσουμε μέσα στήν παρου­σία του καί ἐδῶ στή γῆ  ἀλλά πολύ περισσότερο στόν οὐρανό.

Γι᾽αὐτό καί ἡ μελέτη τοῦ θείου νό­μου στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ ἱερός ὑμνογράφος δέν εἶναι μία τυπική ἀνάγνωση, ὅπως κάνουμε μέ ὅ,τι ἄλλο διαβάζουμε, ἀλλά εἶναι καί ἡ προσπάθεια νά κατανοή­σουμε καί νά προσεγγίσουμε τόν Θεό, ἀγωνι­ζό­μενοι νά ἐναρμονί­σου­με τή ζωή μας μέ τό θέλημά του.

Καί αὐτό ἔκανε ὁ ἅγιος Νεκτά­ριος. Δέν διάβαζε μόνο τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τόν ἔκανε καθημε­ρινά πράξη στή ζωή του. Μέ τήν ταπείνωση καί τήν πραότητα, τήν ὁποία ἐπέδειξε ἀπό τή νεανική του ἡλικία, ὅταν ὁ ἐργοδότης του τόν ἐκμεταλλευόταν, μέχρι τό τελευ­ταῖο διάστημα τῆς ζωῆς του, κατά τό ὁποῖο νοσηλευόταν σάν ἕνας ὁποιοσδήποτε πτωχός καί ἄσημος ἀσθενής στό νοσοκομεῖο τῶν Ἀθη­νῶν, ὑπομένοντας μέ πραότητα τούς πόνους τῆς ἀσθενείας, ἔδειξε ὅτι εἶχε ἀφο­μοιώ­σει τόν λόγο τοῦ Κυρίου «μά­θετε ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμί καί τα­πεινός τῇ καρδίᾳ».

Μέ τήν ὑπομονή καί τή συγχωρη­τι­κότητά του πρός ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τόν συκοφάντησαν, τόν ἀδί­κησαν, τόν ἐδίωξαν, ἀπέδειξε ὅτι ὑπῆρξε ἄριστος μαθητής τοῦ Χρι­στοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο συγ­χώ­ρησε τούς σταυρωτές του ἀλλά συ­νέ­στησε καί ἐμᾶς νά συγχω­ροῦμε τούς ἀδελφούς μας «ἑβδομηκοντά­κις ἑπτά».

Μέ τήν ἀγάπη του πρός ὅλους ὅσους τόν πλη­σία­ζαν καί τοῦ ζη­τοῦ­σαν τή βοή­θειά του, ἀλλά καί πρός ἐκεί­νους γιά τούς ὁποίους γνώριζε ὁ ἴδιος ὅτι εἶχαν ἀνάγκη, ἔδειξε ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὅτι βάδιζε στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος» τούς ἀνθρώπους.

Μέ ὅλα αὐτά καί μέ πολλά ἄλλα τά ὁποῖα θά μπορούσαμε νά ἀναφέ­ρουμε ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἀπέδειξε ὅτι μεταποίησε τή ζωή του σέ μελέτη τοῦ θείου νόμου, καί μέ τόν τρόπο αὐτό μιμήθηκε τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, μιμήθηκε τή ζωή τῶν πα­λαι­ῶν ἁγίων, στή χορεία τῶν ὁποίων συγκαταριθμήθηκε καί ὁ ἴδιος.

Καί καθώς στή ζωή του ἀποτύ­πω­σε τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, καθώς μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πολιτεύ­θη­κε, ἐργάσθηκε, ἀγωνίσθηκε, ὑπέ­μεινε καί δίδαξε, ἐξέφραζε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐξέφραζε τόν θεῖο νόμο, ἔγινε ὁ δικός του βίος μελέτη τοῦ θείου νόμου καί γιά ὅλους ἐμᾶς.

Διάβαζοντας δηλαδή τή ζωή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, εἶναι σάν νά με­λε­τοῦμε τόν θεῖο νόμο, εἶναι σάν νά διαβάζουμε τό ἱερό εὐαγγέλιο, γιατί ὁ τιμώμενος ἅγιος ἔζησε μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια καί συνέπεια τόν θεῖο νόμο καί ἡ ζωή του εἶναι ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου.

Αὐτό βεβαίως δέν ἰσχύει μόνο γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο, ἰσχύει καί γιά ὅλους τούς ἁγίους. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς πρέπει νά μελετοῦμε τούς βίους τους, νά ἐντρυφοῦμε στή ζωή τους, γιά νά διδασκόμεθα καί γιά νά βλέπουμε μέ ποιόν τρόπο οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἄνθρωποι σάν καί ἐμᾶς, ἀντα­πε­ξῆλ­θαν στούς πειρασμούς καί τίς προκλήσεις τῆς παρούσης ζωῆς καί ἀξιώθηκαν νά φθάσουν στήν ἁγιό­τητα, νά φθάσουν στό σημεῖο νά ζοῦν τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, νά ζοῦν σύμφωνα μέ τόν νόμο καί τίς ἐντο­λές του.

Αὐτό θά πρέπει νά προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς, ἀκολουθώντας τό παρά­δειγμα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, πού εἶναι ἕνας σύγχρονός μας σχεδόν ἅγιος, πού δοκιμάσθηκε καί ἀγωνί­σθηκε πολύ, ἀλλά ποτέ δέν παρέκ­κλινε ἀπό τόν στόχο του, ποτέ δέν παρέκκλινε ἀπό τήν προσπάθεια νά μελετᾶ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν κάνει καθημερινά πράξη στή ζωή του, μέ τήν ὑπομονή στίς θλίψεις καί τούς διωγμούς πού ὑπέστη καί οἱ ὁποῖοι τόν ἁγίασαν, ὥστε νά λέγει καί ὁ ἴδιος «ἐσυκο­φαντήθην, ὑπέμενα καί ἐσώθην».

Καί ἄς τόν παρακαλοῦμε νά πρε­σβεύει γιά μᾶς καί νά μᾶς ἐνισχύει, ὥστε νά τρέχουμε «δι᾽ ὑπομονῆς» τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας καί νά ἀξιω­θοῦμε νά φθάσου­με στό ποθη­τό τέρμα καί νά κληρο­νομήσουμε τήν αἰώνια ζωή.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....