Προγραμματιζόμενες Ἐκδηλώσεις Μνήμης καὶ Τιμῆς διὰ τὴν Μικρασιατικὴν Καταστροφήν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων μὲ συνοχὴν ψυχῆς καὶ μὲ ἐπίγνωσιν τοῦ ἱεροῦ χρέους καὶ τοῦ ἐπιβεβλημένου καθήκοντος δηλώνει παροῦσα εἰς τὰς κδηλώσεις Μνήμης καὶ Τιμῆς διὰ τὴν Μικρασιατικὴν Καταστροφήν, τὸ πλέον τραυματικὸν γεγονὸς εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, τὸ ὁποῖον ἐκαθόρισεν καταλυτικῶς τὴν μετέπειτα πορείαν τῆς πατρίδος μας. Προσέτι δέ, πολύπαθοι Μικρασιάτες πρόσφυγες, ὡστόσο φιλοπρόοδοι καὶ ἐργατικοὶ οἱ ἴδιοι, κατῴκησαν εἰς τὴν εὐρυτέραν περιοχὴν τῆς Καρδίτσης, καθὼς καὶ τὴν ἐπαρχίαν τῶν Φαρσάλων καὶ μάλιστα, ἐδημιούργησαν οἰκισμοὺς καὶ χωρία, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι τὸ Καππαδοκικὸν τοῦ Δήμου Σοφάδων Καρδίτσης, τὸ Νέον Ἰκόνιον, ὅπου καὶ δραστηριοποιοῦνται Σύλλογοι Μικρασιατῶν καὶ Ἀνατολικοθρακιωτῶν, οἱ ὁποῖοι καταβάλλουν ἐργώδεις καὶ φιλότιμες προσπάθειες νὰ διασώσουν τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς ἀλησμονήτου μητρὸς πατρίδος.

Οἱ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προγραμματιζόμενες ἐκδηλώσεις – ὡς μαθήματα Ἐθνικῆς Αὐτογνωσίας – διὰ τὴν ἑκατοστὴν ἐπέτειον ἀπὸ τὴν τραγικὴν Καταστροφὴν τῆς Σμύρνης καὶ τὸν ὀδυνηρὸν Ξεριζωμὸν τῶν πατέρων μας, θὰ προβάλουν τὴν πλουσίαν πολιτιστικὴν κληρονομίαν τῶν προσφυγικῶν πληθυσμῶν, τὴν θρησκευτικήν των εὐλάβειαν καὶ θὰ φέρουν χαρακτῆρα λατρευτικό, ἐπιστημονικὸ καὶ λαογραφικό.

Ὡς ἐκ τούτου, τὸ πρόγραμμα τῶν ἐπικειμένων δράσεων τῆς Ι.Μ.Θ.Φ. ἔχει ὡς ἑξῆς:

Νομός – Πόλις Καρδίτσης

*Κυριακή, 19 Ἰουνίου 2022 (Τῶν Ἁγίων Πάντων), ἑσπέρας:

Παρουσίασις παραδοσιακῶν χορευτικῶν σχημάτωνμουσικὰ σύνολα μὲ ψαλ-τοτράγουδα ἀφιερωμένα εἰς τὸν λαογραφικὸν τομέα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καθὼς καὶ διά-φορα ἐδέσματα, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζονται ὡς ἡ ἐθνικὴ τροφὴ τῶν Μικρασιατῶν, χειροποίητες παρασκευὲς ἀπὸ μέλη τῶν Συλλόγων Μικρασιατῶν Καρδίτσης. Τόπος διεξαγωγῆς: Καππαδοκικὸν Καρδίτσης.

*Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2022(Μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Σύναξις τῶν ὀκτὼ τοπικῶν Ἁγίων):

Θεία Λειτουργία – πιμνημόσυνος Δέησις ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῆς Γενοκτονίας τῶν λλήνων τῆς Μικρᾶς σίας καὶ τῆς νατολικῆς Θράκης ὑπὸ τοῦ τουρκικοῦ κράτους – ἐπίκαιρη ὁμιλία.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2022 (Μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Σύναξις τῶν ὀκτὼ τοπικῶν Ἁγίων), ἑσπέρας:

α) Ἔκθεσις πλουσίου φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ διὰ τὸ χρονικὸν τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς εἰς τὸν αἴθριον χῶρον τῆς Δημοτικῆς Ἀγορᾶς τῆς πόλεως τῆς Καρδίτσης, ἡ ὁποία θὰ πλαισιωθῇ ἀπὸ σχετικὴν ὁμιλίαν ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος προκειμένου ἔτσι, νὰ δοθῇ «τροφὴν» δι’ ἱστορικὸν προβληματισμὸν καὶ περαιτέρω εὐκαιρίαν δι’ ἀνάπτυξιν γόνιμου διαλόγου.

β) Διαγωνισμὸς ζωγραφικῆς μεταξὺ μαθητῶν καὶ μαθητριῶν τῶν Σχολικῶν Μονάδων Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Περιφερείας Καρδίτσης, σχέσιν ἔχων μὲ τὴν Ἡμέραν θνικῆς Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης ὑπὸ τοῦ τουρκικοῦ κράτους.

Ἐπαρχία – Πόλις Φαρσάλων

Κυριακή, 29 Μαΐου 2022 (Τοῦ Τυφλοῦ), ἑσπέρας:

Ὥρα 6:30΄μ.μ. ποδοχὴ ἀποτμήματος ἱεροῦ λειψάνου γίου ρσενίου τοῦ Καππαδόκου μαζὶ μὲ τμῆμα τοῦ ὑποκαμίσου τοῦ γίου Παϊσίου τοῦ γιορείτου καὶ ἑνὸς ξυλογλύπτου σταυροῦ, ἐργόχειρον τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν πλατεῖα Δημαρχείου Φαρσάλων – Λιτάνευσις αὐτῶν – Ἄφιξις λιτανευτικῆς πομπῆς εἰς Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Φαρσά-λων καὶ τέλεσις ερᾶς Παρακλήσεως.

Ὥρα 8:30΄μ.μ. Παρουσίασις μουσικοθεατρικοῦ δρώμενου ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ἐπαρχίας Φαρσάλων ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ Σμύρνη ὅπως παλιά». Τὸ ἐν λόγῳ δρώμενον θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὴν πλατείαν Μικρασιατῶν Φαρσάλων καὶ θὰ δίδῃ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τὴν ἀκμὴν καὶ τὴν αἴγλην τῆς Σμύρνης πρὶν τὴν καταστροφή της.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, ἑσπέρας:

Ὥρα 8:30΄μ.μ. Τέλεσις ερᾶς γρυπνίας ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Φαρσάλων. Θὰ εὑρίσκονται πρὸς προσκύνησιν ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ γίου ρσενίου τοῦ Καππαδόκου μαζὶ μὲ τμῆμα τοῦ ὑποκαμίσου τοῦ γίου Παϊσίου τοῦ γιορείτου καὶ ἑνὸς ξυλογλύπτου σταυροῦ, ἐργόχειρον τοῦ Ἁγίου.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, ἑσπέρας:

Ἔκθεσις πλουσίου φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ διὰ τὸ χρονικὸν τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς εἰς τὴν πόλιν τῶν Φαρσάλων, ἡ ὁποία θὰ πλαισιωθῇ ὑπὸ σχετικὰς ὁμιλίας ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος.

Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωσις θὰ ὁλοκληρωθῇ μὲ τὴν παρουσίασιν παραδοσιακῶν χορευτικῶν σχημάτωνμουσικὰ σύνολα μὲ ψαλτοτράγουδα ἀφιερωμένα εἰς τὸν λαογραφικὸν τομέα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022, ἑσπέρας:

κολουθία τοῦ σπερινοῦ ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης καὶ ἐθνομάρτυρος εἰς τὴν ὁμώνυμον πλατεῖαν τῆς Τ.Κ. Βουναίνων.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο