Το πρόγραμμα της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ἡ Ἁ­γι­ω­τάτη Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος, κα­τό­πιν προ­τά­σεως τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρω­νύ­μου καί ἀ­πο­φά­σεως τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου, προ­σκά­λεσε ἐ­πι­σή­μως στήν πόλη τῶν Ἀ­θη­νῶν τήν Αὐ­τοῦ Θει­ο­τάτη Πα­να­γι­ό­τητα, τόν Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, Νέας Ρώ­μης καί Οἰ­κου­με­νικό Πα­τρι­άρχη κύ­ριο Βαρ­θο­λο­μαῖο, προ­κει­μέ­νου νά τι­μη­θεῖ δε­όν­τως τό Τίμιο Πρόσωπο Αὐτοῦ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμ­πληρώσεως τρι­α­κον­τα­ε­τοῦς συ­νε­χοῦς ἐν­δό­ξου, θε­ο­φι­λοῦς καί τε­τι­μη­μέ­νης Πα­τρι­αρ­χίας στόν Ἀ­πο­στο­λικό, Πα­τρι­αρ­χικό καί Οἰ­κου­με­νικό Θρόνο τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως.

Ἡ ἔναρξη τῶν τελετῶν γιά τήν λαμ­πρά αὐτήν Ἐ­πέ­τειο θά πραγματοποιηθεῖ ἐκκλησιαστικῶς μέ τήν τέ­λεση Πα­τρι­αρ­χι­κῆς, Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πι­κῆς καί Συ­νο­δι­κῆς Θείας Λει­τουρ­γίας.

Ὁ Πα­να­γι­ώ­τα­τος Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τρι­άρ­χης κύ­ριος Βαρ­θο­λο­μαῖος καί ἡ Τι­μία Συ­νο­δεία Αὐ­τοῦ θά ἀ­φι­χθοῦν στήν Ἀ­θήνα τό Σάβ­βα­το 20 Νο­εμ­βρίου. Τήν ἴδια ἡ­μέ­ρα θά πρα­γμα­το­ποι­η­θεῖ ἐ­πί­σκεψη Αὐ­τοῦ στόν Μα­κα­ρι­ώ­τατο Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κύ­ριο Ἱ­ε­ρώ­νυμο, στήν Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν.

Τήν Κυ­ρι­ακή 21 Νο­εμ­βρίου, Ἑ­ορτή τῶν Εἰ­σο­δίων τῆς Θε­ο­τό­κου, θά τε­λε­σθεῖ ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεία Λει­τουρ­γία στόν Κα­θε­δρικό καί Μη­τρο­πο­λι­τικό Ἱ­ερό Ναό Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου.

Κατά τό δι­ά­στημα τῆς πα­ρα­μο­νῆς τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου στήν Ἀ­θήνα, ἀπό 20 ἕως 25 Νοεμβρίου, ἔ­χουν προ­γραμ­μα­τι­σθεῖ συ­ναν­τή­σεις Αὐ­τοῦ μέ Πο­λι­τει­α­κούς Πα­ρά­γον­τες, κα­θώς ἐ­πί­σης καί Ἐκ­δη­λώ­σεις ἐκ μέρους  δι­α­φό­ρων Φο­ρέων πρός τι­μήν Αὐ­τοῦ.

Κατά τήν δι­άρ­κεια τῶν ἐν λόγῳ Ἐκ­δη­λώ­σεων θά τη­ρη­θοῦν ἐ­πα­κρι­βῶς τά ἐν­δε­δει­γμένα ὑ­γει­ο­νο­μικά μέ­τρα προ­στα­σίας κατά τῆς δι­α­σπο­ρᾶς τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο