Το βιογραφικό του Νέου Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλά­τωνα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλά­των (Κρι­κρής) ε­γεν­νή­θη στην Ι­ε­ρά νή­σο της Πά­τμου το έ­τος 1962, ό­που πα­ρα­κο­λού­θη­σε τις εγ­κύ­κλι­ες σπου­δές και α­πε­φοί­τη­σε α­πό την Πα­τμιά­δα Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Σχο­λή. Το έ­τος 1977 ει­σή­χθη ως δό­κι­μος μο­να­χός στην Ι­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή και Σταυ­ρο­πη­για­κή Μο­νή Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου και τον Α­πρί­λιο του 1979 ε­κά­ρη μο­να­χός υ­πό του θεί­ου του, μα­κα­ρι­στού Κα­θη­γου­μέ­νου Ι­σι­δώ­ρου (με­τέ­πει­τα Ε­πι­σκό­που Τράλ­λε­ων), λα­βών το ό­νο­μα Πλά­των, προς τι­μήν του Α­γί­ου Ε­θνοϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Πλά­τω­νος Α­ϊ­βα­ζί­δου, συγ­γε­νούς εκ πα­τρός του. Υ­πη­ρέ­τη­σε ως Κω­δι­κο­γρά­φος της Μο­νής, Κα­τη­χη­τής της Πα­τρι­αρ­χι­κής Ε­ξαρ­χί­ας Πά­τμου και α­σχο­λή­θη­κε με την πα­λαι­ο­γρα­φί­α στην Πα­τμια­κή Βι­βλι­ο­θή­κη.

   Χει­ρο­το­νη­θείς Δι­ά­κο­νος το 1983, δι­ο­ρί­σθη­κε στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Αμ­πε­λο­κή­πων και Πρε­σβύ­τε­ρος-Αρ­χι­μαν­δρί­της το έ­τος 1985, υ­πη­ρε­τή­σας στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πε­ρι­στε­ρί­ου, α­να­πτύ­ξας πλού­σια πνευ­μα­τι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα σε ό­λους τους το­μείς της ε­νο­ρια­κής ποι­μαν­τι­κής. Ε­πί δε­κα­ε­τί­αν ε­ξέ­δι­δε και δι­ηύ­θυ­νε το μη­νια­ίο πε­ρι­ο­δι­κό «Ε­νο­ρια­κή Δι­α­κο­νί­α». Το 1997 με­τα­τέ­θη­κε στην Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, ό­που έ­ως σή­με­ρα δι­α­κο­νούσε ως Προ­ϊ­στά­με­νος του Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ου Δη­μή­τρίου Αμ­πε­λο­κή­πων, τον ο­ποί­ον ε­ξω­ρά­ι­σε, ε­πε­ρά­τω­σε δε και εξό­πλι­σε Ε­νο­ρια­κό Ξε­νώ­να Φι­λο­ξε­νί­ας, ι­δρύ­σας εν­τός αυ­τού Πα­ρεκ­κλή­σιο προς τι­μήν της Ο­σί­ας Μα­ρί­ας της Αι­γυ­πτί­ας.

   Σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γί­α στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών. Α­πό τα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια υ­πήρ­ξε ζω­η­ρό το εν­δι­α­φέ­ρον του για την Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Ιστο­ρί­α και την σχέ­ση της Εκ­κλη­σί­ας με το Γέ­νος. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Α­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης (1996-1998). Το ε­πό­με­νο έ­τος έ­λα­βε Δί­πλω­μα Ει­δί­κευ­σης (m­a­s­t­er) στον το­μέ­α της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Ι­στο­ρί­ας και Δογ­μα­τι­κής Θε­ο­λο­γί­ας με τον βαθ­μό Ά­ρι­στα. Το 2002 εκ­πο­νή­σας δι­δα­κτο­ρι­κή δι­α­τρι­βή α­νε­κη­ρύ­χθη α­ρι­στού­χος Δι­δά­κτωρ Θε­ο­λο­γί­ας της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Α.Π.Θ.

   Ε­πί τε­τρα­ε­τί­αν υ­πη­ρέ­τη­σε ως Συ­νερ­γά­της του Γρα­φεί­ου Τύ­που και Δη­μο­σί­ων Σχέ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Αρ­χι­συν­τά­κτης της ε­φη­με­ρί­δος «Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Α­λή­θεια». Α­πό το 1998 έως σή­με­ρον υ­πη­ρε­τεί ως Γραμ­μα­τεύς του Ι­δι­αι­τέ­ρου Γρα­φεί­ου του μα­κα­ρι­στού Αρ­χι­ε­πι­σκό­που κυ­ρού Χρι­στο­δού­λου και του νυν Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, Ει­ση­γη­τής της Αρ­χι­γραμ­μα­τείας της Ι­ε­ράς Συνό­δου, Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Γυ­ναι­κεί­ων Θε­μά­των, Υ­πεύ­θυ­νος του Δι­α­μη­τρο­πο­λι­τι­κού Δι­κτύ­ου Γυναι­κών και Ε­πι­με­λη­τής εκ­δό­σεως των «Δι­πτύ­χων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος».

    Εί­ναι μέ­λος της Δω­δε­κα­νη­σια­κής Ι­στο­ρι­κής και Λο­γο­τε­χνι­κής Ε­ται­ρεί­ας και συμ­με­τέσχε σε πολ­λές εκ­κλη­σι­α­στι­κές απο­στο­λές, συν­δι­α­σκέ­ψεις και συ­νέ­δρια. Δί­δα­ξε σε σχο­λές γο­νέ­ων και σε συ­νά­ξεις φοι­τη­τών και ε­πι­στη­μό­νων. Αρ­θρο­γρα­φεί σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά, έ­χει δώ­σει δι­α­λέ­ξεις και έ­χει συγ­γρά­ψει με­λέ­τες θε­ο­λο­γι­κού και ι­στο­ρι­κού κυ­ρί­ως εν­δι­α­φέ­ρον­τος.

    Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης και η χει­ρο­το­νί­α του πραγ­μα­το­ποι­ήθηκε στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου το Σάββατο 9 Οκτω­βρί­ου 2021.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο