Ξεκίνησε στη Ρουάντα το πρόγραμμα βοήθειας στα παιδιά του δρόμου

Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μακ. Πατριάρχου Aλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής  κ. Θεοδώρου καί τήν φροντίδα τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μπουκόμπας, Δυτικῆς Τανζανίας καί Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ρουάντας κ. Χρυσοστόμου ξεκίνησε τό πρόγραμμα βοήθειας στά παιδιά τοῦ δρόμου.

Τό πρόγραμμα αὐτό πραγματοποιεῖται μέ τήν ἄδεια καί συνεργασία τοῦ Κρά τους τῆς Ρουάντας, στό ὁποῖο ὑποβλή θηκε ἐγγράφως τό πρόγραμμα. Ἀμέριστη εἶναι ἡ συμπαράσταση ἀπό τόν Δήμαρχο τῆς πόλεως Rwamagana κ. Mbonyumuvunyi Radjab, μέ τόν ὁποῖο ἔγινε συνάντηση κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου. Γιά τήν προετοιμασία τοῦ προγράμμα τος αὐτοῦ ἐνοικιάσθηκε κτίριο γιά τήν στέγαση τῶν παιδιῶν, ἐπιπλώθηκε ὁ χῶ ρος κουζίνας, συγκεντρώσεων, προσλή φθηκε κατάλληλο προσωπικό ἀποτελού μενο ἀπό 11 Ὀρθοδόξους ὑπαλλήλους. Ὑπεύθυνος τοῦ Προγράμματος εἶναι ὁ Θεολόγος Ὑποδιάκονος Ἀναστάσιος Tu yisenge Hamilcar Fidele καί ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐπισκόπου ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Pere Nikolaos Ntakimiyana Emmanuel.

Συγκεντρώθηκαν ἀπό τό δρόμο 20 παι διά κάτω τῶν 10 ἐτῶν, πού κάθε μέρα ξεκινοῦν μέ τήν προσευχή, τό πρωϊνό, τήν κατήχηση, τήν διδασκαλία κοινωνι κῆς συμπεριφορᾶς, τά καλλιτεχικά μέ τήν διδασκαλία ὔμνων, ζωγραφική, χει ροτεχνίες καί τό μεσημεριανό φαγητό. Μετά τό μεσημέρι παίζουν παιχνίδια, τρῶνε τό βραδινό καί φεύγουν. Τελικός σκοπός τοῦ προγράμματος εἶναι τά παιδιά μετά κάποιο καιρό, νά ἐπανα συνδεθοῦν μέ τήν οἰκογένεια τους. Τήν ὀργάνωση γιά τό ξεκίνημα τοῦ προ γράμματος αὐτοῦ ἀνέλαβε ἡ ἐθελόντρια φιλόλογος Κωνσταντίνα Κανελλοπού λου ἀπό τήν Ἀθήνα. Οἰκονομικά στηρίζε ται ἀπό τόν Φιλανθρωπικό Σύλλογο “Ο ΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ”, στόν ὁποῖο προϊσταται ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Σχοινᾶς ἐφημέρι ος τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Νικολάου Φιλοπάππου, τήν Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα “ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ” καί ἄλλους φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς. Κάνουμε ἔκκληση γιά τήν στήριξη αὐτοῦ τοῦ ἔργου γιά νά συνεχισθεῖ ἠ βοήθεια στά παιδιά αὐτοῦ τοῦ πονεμένου λαοῦ, πού ἔπεσε θύμα τοῦ ποιό ἀκραίου ρατσι σμοῦ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος καί θρήνησε τό 1994 2.000.000 νεκρούς. Ἡ στήριξη καί συνέχιση τοῦ ἔργου αὐ τοῦ θά δώσει ἐξέχουσα θέση καί δύναμη στήν Ὀρθοδοξία πού ξεκίνησε τό 2012, ἀριθμεῖ 30.000 χιλιάδες Ὀρθοδόξους χριστιανούς σέ 15 Ἐνορίες. Ἡ ἀνάγκη εἶναι σέ ἐθελοντές, πού γνωρίζουν Ἀγγλικά ἤ Γαλλικά, πού θά διαθέ σουν λίγο ἤ πολύ χρόνο καί οἰ κονομική ἐνίσχυση μέ τό ποσόν τῶν 3.500 Εὐρώ τό μῆνα γιά τίς πρακτικές ἀνάγκες τοῦ ἔργου. Θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τά παιδιά τοῦ δρόμου, πού ὑπῆρχαν στήν ἐποχή του, λόγω τῆς σκαλβιᾶς καί τῆς φτώχειας. Ρωτᾶ ἕναν ἀκροατή του:
«- Τό ἀγαπᾶς ἐκεῖνο τό φτωχό παιδί;
– Τό ἀγαπῶ.
– Ἄν τό ἠγάπας τοῦ ἔπαιρνες ἕνα ὑποκάµισο; ὁπού εἶναι γυμνό, νά παρακαλῇ καί ἐκεῖνο διά τήν ψυχήν σου.
Τότε εἶναι ἀληθινή ἀγάπη, ἀμή τώρα εἶναι ψεύτικη. Δέν εἶναι ἔτσι χριστιανοί μου; Μέ ψεύτικην ἀγάπην δέν πηγαίνο μεν εἰς τόν παράδεισον. Τώρα, σάν θέ λῃς νά κάμῃς τήν ἀγάπην μάλαμα, πάρε καί ἔνδυσε τά φτωχά παιδιά, καί τότε νά βάλω νά σέ συγχωρήσωσι. Τό κά μνεις αὐτό;
-Τό κάμνω.
-Χριστιανοί μου, ὁ Κώστας ἐκατάλαβε πώς ἡ ἀγάπη πού εἶχεν ἕως τώρα ἦτο ψεύτικη, καί θέλει νά τήν κάμῃ μάλαμα, νά ἐνδύσῃ τά πτωχά παιδιά» (Α΄, 114). Ἐπικαλούμαστε τίς εὐχές του γιά τήν ἐπι τυχία αὐτοῦ τοῦ ἔργου!

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....