Η κοινοποίηση της καθαιρέσεως του Κλιν Λεωνίδα από την Εκκλησία της Ελλάδος

«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Ἀρχιερέως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας»
(9/2/2023).

Πρωτ. 237
Διεκπ. 258
Αθήνησι τη‚ 9ῃ Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 214-2022/26.11.2022 Γράμμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κλίν Λεωνίδας Γκορμπατσώφ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθη τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς ἀπό τοῦ ὅν ἔφερε βαθμοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης καθαιρέσεως.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....