Ο Μητροπολίτης Μάνης στα Κύθηρα

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

(ὑπ’ ἀριθ. 225/2023)

Πρός
Τούς Παν/τάτους & Αἰδ/τάτους
Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
Ἅγιοι Πατέρες & Ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

 

 

Εὐλογημένη, εἰρηνική κατά Θεόν καί καρποφόρος ἄς εἶναι ἡ
περίοδος τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἤ νηστεία τοῦ θέρους, ὅπως
μᾶς εἶναι γνωστή ἐδῶ εἰς τά Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα.
Μετά χαρᾶς σᾶς ἀναγγέλομεν τήν ἄφιξιν εἰς τήν νῆσον μας διά
προσκυνηματικούς λόγους τοῦ ἀγαπητοῦ Ἀδελφοῦ καί Συλλειτουργοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ.Χρυσοστόμου μέ κλιμάκιον ἐκ τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου τῆς Μάνης, Πρεσβυτερῶν, Ἱεροψαλτῶν, Ἐπιτρόπων κ.ἄ. κατά τό
διήμερον 22 καί 23 Ἰουνίου ἐ.ἔ. Καί ἐκφράζομεν τήν διάπυρον εὐχήν ἡ ἱερά
αὐτή ἀποδημία τους εἰς τήν νῆσον τῆς Μυρτιδιώτισσας νά ἀποβῇ μεστή
θείων εὐλογιῶν καί χαρίτων, λιταῖς τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων καί
τῶν Τοπικῶν μας Ἁγίων.

Τήν προσκυνηματικήν των αὐτήν ἔξοδον οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς γειτονικῆς μας αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά
συνδυάσουν μέ πνευματικόν Συμπόσιον καί Σύναξιν εἰς τάς αὐλάς τῆς
Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου ταύτης, διό καί ἐκθύμως
εὐχόμεθα ἀρίστην ἐπιτυχίαν καί πνευματικήν οἰκοδομήν. Ἐζήτησε
μάλιστα ὁ ἅγιος Μάνης ἀπό τήν ταπεινότητά μου μίαν εἰσήγησιν μέ τήν
ἀνάπτυξιν τοῦ θέματός μου : «Ἡ πνευματική ζωή τοῦ Ἱερέως καί τοῦ
Ὀρθοδόξου Πιστοῦ».

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων καί τῶν ἀγαθῶν εἰδήσεων καί
ἀποφάσεων ἀπό τήν γείτονα Ἐπισκοπήν, ἐσκέφθημεν ὅτι θά πρέπει νά

ἐπωφεληθῇ καί ἡ ἰδική μας Ἱερά Μητρόπολις ἀπό τήν παρουσία καί τάς
πνευματικάς εὐκαιρίας τῆς εὐλογημένης συνοδείας τοῦ Σεβ. Μάνης καί νά
ἔχωμε ἐποικοδομητικό συμπνευματισμό.

Δι’ αὐτόν τόν λόγον σᾶς προσκαλοῦμεν τήν μεσημβρίαν τῆς
Πέμπτης (22 Ἰουνίου) εἰς τό κοινόν γεῦμα εἰς Μυλοπόταμον. Τό ἀπόγευμα
ὥρα 6 μ.μ. θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Μάνης κ.Χρυσοστόμου.

Μετά τόν Ἑσπερινόν, εὐθύς ἀμέσως, θά γίνουν οἱ δύο εἰσηγήσεις,

κατά τήν ἀκόλουθον σειράν:
7 μ.μ. Χαιρετισμός καί καλωσόρισμα ἀπό τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην καί
ἀνάπτυξις τοῦ θέματος : «Ἡ πνευματική ζωή τοῦ Ἱερέως καί τοῦ
Ὀρθοδόξου πιστοῦ».
Διάλειμμα 15 λεπτῶν. Ἀναψυκτικά.
Ἐπίκαιροι Βυζαντινοί ὕμνοι ὑπό Ἐκκλησιαστικῆς Χορῳδίας (10 λεπτά).
8.10 μ.μ. Εἰσήγησις Σεβ. Μάνης κ.Χρυστοστόμου μέ θέμα: «Τό ἦθος τῆς
πρώτης Ἐκκλησίας».
8.50 μ.μ. Συζήτησις ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων.
9.20 μ.μ. Λῆξις Συνάξεως ὑπό Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.Σεραφείμ.
Δεῖπνον εἰς Ἑστιατόριον Ἄνω Λιβαδίου (διά τήν Συνοδείαν τοῦ Ἁγίου
Μάνης καί τούς Ἱερεῖς τῆς νήσου μας).
Παρασκευή 23-6-2023 Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μάνης
κ.Χρυσοστόμου.

Θά ἀκολουθήσῃ πρωϊνόν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν καί ἐπισκέψεις εἰς

Ἱερά Προσκυνήματα.

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Σᾶς ἀναμένομεν ἐν χαρᾷ εἰς τήν Σύναξιν, κατά τά ὡς ἄνω, εἰς τήν
Παναγίαν μας τήν Μυρτιδιώτισσαν. Εἰς τό γεῦμα τοῦ Μυλοποτάμου καί
εἰς τό δεῖπνον τοῦ Ἄνω Λιβαδίου.

Παρακαλεῖσθε εἰς τήν Σύναξιν τῶν Μυρτιδίων νά ἔχετε μαζί σας
τούς Ἐπιτρόπους καί Ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν σας καί ἄλλους
συνεργάτας καί ἐνορίτας σας.

Πιστεύομεν ὅτι θά εἶναι πολλαπλῶς ὠφέλιμη ἡ κοινή
Κληρικολαϊκή Σύναξίς μας αὐτή. Σᾶς ἀναμένομεν μετά περισσῆς χαρᾶς.
Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....