Δέησις υπέρ καταπαύσεως των πυρκαϊών εχθές σε όλους τους ιερούς ναούς