Εγκύκλιο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Φθιώτιδος κ. Συμεών για το Νέο Έτος 2022

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες

Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὁσιώτατες Μοναχὲς

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ

Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

Ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἀμέτρητο ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νὰ εἰσέλθουμε «εἰς τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς Χριστότητος Κυρίου», στὸ νέο ἔτος 2022, καὶ μάλιστα νὰ βρισκόμαστε σήμερα, πρώτη μέρα τοῦ ἔτους, μέσα στὴν Ἐκκλησία, στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, «αἱνοῦντες καὶ δοξολογοῦντες» τὸν Θεόν.

Ἀκούσαμε μάλιστα πρὶν ἀπὸ λίγο στὸ Ἱερὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ὅτι: «Ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος, σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι».

Λόγοι θεόπνευστοι, ἀκριβοὶ καὶ πολύτιμοι, ποὺ περιέχουν στοιχεῖα ζωῆς αἰωνίου καὶ χαρᾶς καὶ εὐτυχίας, ὄχι μόνο ἐπουράνιας, ἀλλὰ καὶ ἐπίγειας.

«Ἐν τῷ Χριστῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος, σωματικῶς»! Μεγάλη καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια! Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια μᾶς φανερώνει ἡ σημερινὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστὸς εἶναι τέλειος ἄνθρωπος, μὲ τέλειο ἀνθρώπινο σῶμα καὶ τέλεια ἀνθρώπινη ψυχή.

Ὁ σαρκὶ περιτμηθεὶς Χριστὸς εἶναι πρόσωπο, ὄχι φα­νταστικό, ἤ πνευματικό, ἀλλὰ ἀληθινό, γήϊνο, ἱστο­ρι­κό, ποὺ ἔζησε τὸν ἀνθρώπινο βίο Του ἐπὶ γῆς, σὲ ὁρισμένο τόπο καὶ χρόνο, ἀκολουθῶντας καὶ προσλαμβά­νοντας τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας σὲ ἀπόλυτο βαθμό, «παρεκτὸς ἁμαρτίας».

Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν σωματικῶς ἄνθρωπο Χριστό «κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς Θεότητος». Κατοικεῖ ὁλόκληρη ἡ Θεότητα, ὁλόκληρη ἡ θεία φύση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἄρα, ὁ Χριστός, ὄχι μόνο ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός. Τέλειος ἄνθρωπος καὶ τέλειος Θεός. Θεάνθρωπος ὁ Ἰησοῦς. Αὐτὴ εἶναι ἡ βάση τῆς πίστης μας, ἡ οὐσία τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

Αὐτὸ τὸ κεφαλαιῶδες δόγμα τῆς πίστης μας συμπλη­ρώνεται στὴν Ἀποστολικὴ καὶ Ἁγιογραφικὴ Διδαχὴ τῆς σημερινῆς ἡμέρας καὶ μὲ μὶα συγκλονιστικὴ ἀλήθεια, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα καὶ καίρια, καθὼς ἀπευθύνεται προσωπικὰ σὲ ὅλους μας: «Καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπλη­ρω­μένοι»!

«Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν Χριστὸ καὶ ἐσεῖς εἶσθε πλήρεις»! Μέσα ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό μας, Τὸν Ὁποῖο πιστεύουμε, ἀγαπᾶμε καὶ λατρεύουμε, μετέχουμε καὶ ἐμεῖς στὴν Θέοτητά Του καὶ γευόμαστε τὴν ἀληθινὴ πληρότητα στὴν ζωή μας.

Γεμίζουμε μὲ Χάρη ἀπὸ τὴν Χάρη Του, γεμίζουμε μὲ Ἁγιασμὸ ἀπὸ τὴν Ἁγιότητά Του, γεμίζουμε μὲ Ζωή ἀπὸ τὴν Ζωή Του.

«Ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν»! Μέσα στὸν Χριστὸ ζοῦμε, μέσα στὸν Χριστὸ κινούμαστε, μέσα στὸν Χριστὸ εἴμαστε πάντοτε.

Στὰ ὑπαρξιακά μας κενά, στὰ συναισθηματικά μας κενά, στὰ ψυχολογικά μας κενά, στὰ κάθε εἴδους μας κενά, ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ μᾶς προσφέρει πληρότητα καὶ ὁλοκλήρωση.

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας παύει πλέον νὰ εἶναι ἀνούσιος, κενός, χαμένος χρόνος.

Τὸν γεμίζει ὁ Χριστός μας. Τὸν νοηματοδοτεῖ. Τὸν ζωογονεῖ.

Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὸ νέο μας ξεκίνημα, στὴ νέα ἀφετηρία ποὺ ἀνοίγει σήμερα, 1 Ἰανουαρίου 2022, ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι Ἀγάπη, ἡ ὄντως Ἀγάπη, μᾶς προσκαλεῖ, νὰ πληρώσουμε τὸ εἶναι μας μὲ τὴν Ἀγάπη Του!

«Μείνατε ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν» εἶναι τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ 2022!!

«Παιδιά μου, σᾶς παρακαλῶ: Μείνετε ἑνωμένοι μέσα σὲ ἐμένα, καὶ ἐγὼ νὰ μένω μέσα σὲ ἐσᾶς»!

Πιό αἰσιόδοξο καὶ συναρπαστικὸ προσκλητήριο ἀπὸ αὐτὸ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε λάβει!!

Νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Χριστό μας καὶ μεταξύ μας, μέσα καὶ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας μας!

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐμεῖς εἴμαστε τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ μέλη τοῦ Σώματός Του. Καὶ ὅπως τὰ μέλη ζωογονοῦνται ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι καὶ ἐμεῖς ζωογονούμαστε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ποὺ εἴμαστε μέλη Της.

Μέσα λοιπὸν στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία θὰ εἴμαστε «ἐν Χριστῷ πεπληρωμένοι» καὶ μεταξύ μας ἀληθινὰ ἑνωμένοι, ἀδελφοί μου.

Στὶς δύσκολες ἡμέρες, ποὺ ἔρχονται μπροστά μας, ποὺ ἡ κοινωνικὴ συνοχὴ βρίσκεται σὲ θανάσιμο κίνδυνο, ποὺ ἡ μεταξύ μας ἑνότητα πληγώνεται ἀπὸ τεχνητοὺς καὶ ἐξωγενεῖς ἀχρείαστους διχασμοὺς καὶ ποὺ οἱ ἀντοχὲς ὅλων μας, ὅπως φαίνεται, θὰ δοκιμαστοῦν σὲ ἀκραῖο βαθμό, εὔχομαι πατρικά, ζεστὰ καὶ ὁλοκάρδια σὲ ὅλους σας, στὰ εὐλογημένα μου παιδιὰ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μία μονάχα εὐχή, παράκληση καὶ προτροπή:

«Νὰ ζῆτε πεπληρωμένοι ἐν Χριστῷ διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του».

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 2022

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....