Συγχαρητήριο γράμμα στον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης από την ΔΙΣ

Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, με αφορμή την εκλογή του νέου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγένιου και κατόπιν σχετικής Αποφάσεως της συνεδριαζούσης Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, απέστειλε σήμερα το κάτωθι συγχαρητήριο Γράμμα στον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο:

 

Σε­βα­σμι­ώ­τατε Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπε Κρή­της, Ὑ­πέρ­τιμε καί Ἔ­ξαρχε Εὐ­ρώ­πης, Πρό­ε­δρε τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου Κρή­της, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητέ καί πε­ρι­πό­θητε ἀδελφέ κύ­ριε Εὐ­γέ­νιε.

Ἡ Δι­αρ­κής Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ἐν τῇ Συ­νε­δρίᾳ Αὐ­τῆς τῆς 11ης μη­νός Ἰ­α­νου­α­ρίου ἐ.ἔ., πάνυ ἀ­σμέ­νως πλη­ρο­φο­ρη­θεῖσα τήν, διά τῆς δω­ρε­ο­δό­του Χά­ρι­τος τοῦ Θεοῦ καί τῆς Τι­μίας ψή­φου τῶν Σε­πτῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν τῶν συγ­κρο­τούν­των τήν Ἱ­ε­ράν Σύ­νο­δον τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου, ἐ­πα­ξίαν ἐ­κλο­γήν τῆς Ὑ­με­τέ­ρας ἀ­γα­πη­τῆς Σε­βα­σμι­ό­τη­τος εἰς τόν Θρό­νον τῆς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Κρή­της, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπευθύνῃ πρός τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα τά παρόντα Γράμματα. Ὅθεν, ἥ­κο­μεν ἐν εὐ­φρο­σύνῃ πνευ­μα­τικῇ ἵνα ἐκ­φρά­σω­μεν Ὑ­μῖν τάς ἐκ μέ­σης ἀ­γα­πώ­σης καρ­δίας συγ­χα­ρη­τη­ρί­ους ἡμῶν εὐ­χάς καί προσ­ρή­σεις.

Εἴθε ὅ­πως Κύ­ριος ὁ Θεός ἡ­μῶν ἀ­να­δείξῃ Ὑ­μᾶς λαμ­πρόν οἰακοστρόφον τῆς ἀ­δελ­φῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Κρή­της, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔ­κλειαν τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας καί χαρίσῃ Ὑμῖν Ἀρ­χι­ε­ρα­τείαν μα­κράν, καρ­πο­βριθῆ καί εὐ­λο­γη­μέ­νην.

Ἐπί τού­τοις, συγ­χαί­ρον­τες καί αὖ­θις Ὑ­μῖν, κα­τα­σπα­ζό­μεθα τήν Ὑ­με­τέ­ραν Σε­βα­σμι­ό­τητα φι­λή­ματι ἀ­γά­πης ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ καί Σω­τῆρι ἡ­μῶν, δι­α­τε­λοῦ­μεν

 

Ἀθήνησι τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 2022

 

 

 

 

Εκ της Ιεράς Συνόδου

της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....