Η Ι.Μ. Διδυμοτείχου χαίρεται για την αναγραφή στο Αγιολόγιο του Αγίου Κυρίλλου του ΣΤ’

Γηθοσύνως πληροφορηθέντες τήν ἀπό τῆς χθές Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν «φιλοτιμίᾳ καί προαιρέσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος» κατάταξιν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ ἔν ἔτει 1821 μαρτυρικῶς ἀπαγχονισθέντος ἐν Ἀδριανουπόλει  καί ἐν Πυθίῳ Ἕβρου ἐνταφιασθέντος Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄, ἡ κατά τό Διδυμότειχον, τήν Ὀρεστιαδα καί τό Σουφλίον παροικοῦσα Ἐκκλησία Δοξολογίαν καί Εὐχαριστίαν ἀναπέμπει τῷ Πανοικτήρμονι Θεῷ τῷ οὕτω σοφῶς κατ’ Αὐτήν Οἰκονομήσαντι, πρός σωτηρίαν τοῦ εὐσεβοῦς ἀκριτικοῦ λαοῦ τοῦ Κεντρικοῦ καί Βορείου Ἕβρου, καί ἀπό μυχίων καρδίας εὐγνωμονεῖ τήν Α.Θ.Π. καί τήν περί Αὐτήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν εὐμενῆ ἀνταπόκρισιν καί ἱκανοποίησιν τοῦ ἀπό ἐτῶν σχετικοῦ αἰτήματος.

Σεμνύνεται καί ἡ κατά τήν Θρᾴκην Ἐκκλησία γενικώτερον διότι κατά τά δίσεκτα ἔτη τῆς Τουρκοκρατίας, ὑπό τήν πεφωτισμένην καθοδήγησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συνέβαλε τά μέγιστα διά την διατήρησιν ἀνημμένης καί ἀσβέστου τῆς φλογός τῆς Πίστεως  καί τῆς ἀγάπης διά τήν Πατρίδα. Χάριν εἰς τήν «ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος» μαρτυρίαν τῶν Θρακῶν νεομαρτύρων, ἐν οἷς καί ὁ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κύριλλος ὁ ΣΤ΄, τό πνεῦμα τῆς Ρωμιοσύνης παρέμεινε ζωντανόν ὡς παράδοσις καί πολιτισμός, ὡς πορεία πρός τόν ἁγιασμόν καί τήν θέωσιν, ὡς ἔκφρασις ἀξιοπρεπείας καί ρωμαίϊκου φρονήματος.

Εἰς τόν ἀπόηχον τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐθνικῆς Παλλιγενεσίας (1821-2021) καί τοῦ μαρτυρικοῦ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου τοῦ ΣΤ΄ (18 Ἀπριλίου 1821) οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Θρακιῶται χαιρετίζομεν μετά ἀνυποκρίτου χαράς καί σεβασμοῦ τήν Ἀπόφασιν αὐτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀπονέμομεν τήν προσήκουσαν τιμήν εἰς τήν μνήμην τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγίου, οὗτινος τό αἷμα ἐπορφύρωσεν τάς ρύμας τῆς Ἀδριανουπόλεως καί ἡγίασεν τά ρεῖθρα τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου.

Διδυμότειχον τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2022

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....