Κοπή Αγιοβασιλόπιτας με πολλά μηνύματα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 31ης Δεκεμβρίου 2021/13ης Ἰανουαρίου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Βασιλόπιττας εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Πολιτικοῦ Ἔτους, τήν Παρασκευήν 1ην /14ην Ἰανουαρόυ 2022.

Ἡ τελετή αὐτή ἤρχισε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει ὡς ἕπεται:

«Περί δέ τῶν χρόνων καί τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι· αὐτοί γάρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί οὕτως ἔρχεται», (Α΄  Θεσ. 5, 2-1), παραγγέλλει ὁ θεῖος Παῦλος.

Ἔλαμψεν καί πάλιν ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας τεχθείς ἐν τῷ σπηλαίῳ τῆς Βηθλεέμ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός ἡμῶν, ἀνατείλας τό φῶς τό τῆς γνώσεως πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις: «ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς», (Ἰωάν. 8,12), «ἐγώ φῶς εἰς τόν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ ἐν τῇ σκοτίᾳ μή μείνῃ», (Ἰωάν.  8,12), λέγει Κύριος.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ὄντος «τό φῶς τό ἀληθινόν» (1η Ἰωάν. 2,8) συνήγαγε πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἡγιασμένῳ τούτῳ τόπῳ τοῦ Παλαιφάτου ἡμῶν Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, ἵνα δόξαν καί τιμήν καί εὐχαριστίαν ἀναπέμψωμεν τῷ Δημιουργῷ τοῦ σύμπαντος κόσμου, Κυρίῳ δέ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἐπί τῇ ἐναλλαγῇ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ, Κυρίου δέ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ εἰπόντος τοῖς μαθητάς Αὐτοῦ: «οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἤ  καιρούς, οὕς ὁ Πατήρ ἡμῶν ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ», (Πράξ. 1,7). Προσέτι δέ συνήγαγεν ἡμᾶς ἡ χάρις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐπί τῇ σεπτῇ μνήμῃ τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ὡς καί τῇ συνεορταζομένῃ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου τοῦ καί πρός τιμήν αὐτοῦ γενομένης τελετῆς τῆς κοπῆς τῆς ἐπωνύμου αὐτοῦ Βασιλόπιττας.

Ἡ ἐναλλαγή τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος Κυρίου (πρβλ. Λουκ. 4,19/ Ἡσαΐου 60,2), δηλονότι τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικοῦ καί λειτουργικοῦ χρόνου συνδέεται ἄρρηκτα μετά τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ὁποίου «ὡσεί χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καί οὐχ ὑπάρξει καί οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τόν τόπον αὐτοῦ» (Ψαλμ. 102,15-16) κατά τόν ψαλμῳδόν.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ἡ θεώρησις τῆς ἐννοίας τοῦ Χρόνου ὡς παρόντος, παρελθόντος καί μέλλοντος «οὐ σεσοφισμένοις λόγοις», (Β΄ Πέτρ. 1,16) κατανοεῖται, ἀλλά «κατά ἀποκάλυψιν τοῦ χρόνοις σεσιγημένου μυστηρίου», (Ρωμ. 16,25) τῆς ἐνσαρκώσεως, δηλονότι καί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ ἄλλα λόγια, οἱ ὁρισμοί τοῦ ἀπερινοήτου καί ἀκαταλήπτου Θεοῦ δέν εἶναι αἰφνίδιαι ἀποφάσεις, ἀλλ’ ἐκπηγάζουν ἐκ τῆς προαιωνίου βουλῆς αὐτοῦ. Ὁ,τιδήποτε προέρχεται ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἦτο ἐν αὐτῷ κεκρυμμένον πρό πάντων τῶν αἰώνων. «Τῷ βουλήματι λοιπόν αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;» (Ρωμ. 9,19), λέγει ὁ θεῖος Παῦλος. Ὁ δέ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἑρμηνεύων τούς Κυριακούς λόγους: «Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἤ καιρούς, οὕς ὁ Πατήρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ» (Πράξ. 1,7) λέγει: «Οὐ περιεργάζεσθαι χρῆναι τά λίαν ἀπόρρητα καί ἐν Θεῷ κεκρυμμένα και διά τούτων ἐδίδασκεν [ὁ Ἰησοῦς]».

Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Χρόνου δύναται νά κατανοηθῇ μόνον ἐντός τῆς ἱστορίας τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, κατά τήν ποίαν  χρόνος διακρίνεται ες ποσότητα καί ποιότητα, κατά τόν μμώνιον: « μέν καιρός δηλο ποιότητα χρόνος δέ ποσότητα». Ατήν κριβς τήν «ποιότητα το καιρο» βιομεν ν τ κκλησί το Χριστο, ο γενόμενοι διά το βαπτίσματος μέλη το σώματος Ατο.

«Πνεμα Κυρίου π’ μέ», λέγει Κύριος πικαλούμενος τόν Προφήτην σαΐαν: «ο νεκεν χρισέ με, εαγγελίσασθαι πτωχος πέσταλκέ με, άσασθαι τούς συντετριμμένους τ καρδί, κηρξαι αχμαλώτοις φεσιν καί τυφλος νάβλεψιν, ποστελαι τεθραυσμένους ν φέσει, κηρξαι νιαυτόν Κυρίου δεκτόν», (Λουκ. 4, 18-19/ σ. 61, 1-2).

Διά δέ το κηρύγματος το νιαυτο Κυρίου,  στορικός χρόνος γκαινιάζεται ν Χριστ διά τς καθόδου το γίου Πνεύματος, το Παρακλήτου κατά τήν μέραν τς Πεντηκοστς καί παρατείνεται ες τούς αἰῶνας ς καιρός σωτηρίας, δηλονότι φέσεως τν μαρτιν καί θεώσεως το νθρώπου διά μέσου τς κκλησίας καί το κατ’ ξοχήν ατς μυστηρίου τς θείας Εχαριστίας, καθ’ ν γενόμεθα σύσσωμοι και σύναιμοι τ Χριστ.

κούσωμεν καί το σοφο Παύλου λέγοντος: «Ἡμεῖς δέ οὐ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλά τό Πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τά ὑπό τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν… τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δέ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν», (Πρβλ. Α΄ Κορ. 2, 12/16).  δέ σοφός Σολομών λέγει: «Φς δικαίοις διά παντός» (Παροιμίαι 13,9).

 σημερινή όρτιος ναλλαγή το χρόνου, κατά τήν ποίαν  μνήμη το παρελθόντος γίνεται μνήμη ν Χριστ καί  λπίς το μέλλοντος γίνεται λπίς ν Χριστ, σηματοδοτε τήν νακαίνισιν το ν μν οκοντος Πνεύματος το Θεο. «Οκ οδατε τι ναός Θεο στε και τό Πνεμα το Θεο οκε ν μν»; (Α΄ Κορ. 3,16).

Διό καί μες, γαπητοί μου δελφοί, καλούμεθα πί τ εσόδ το νέου νιαυτο το Κυρίου, να νακαινίσωμεν αυτούς κατά τό παράγγελμα το θεσπεσίου Παύλου: «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί… μή συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλά μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τό δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον», (Ρωμ. 12, 1-2).

Τό θέλημα τοτο το Θεο δοκιμάζοντες καί τήν ν Χριστ τ σαρκωθέντι κ τν γνν αμάτων τς ειπαρθένου Μαρίας τς Θεοτόκου, θεώρησιν το χρόνου καί καιρο νωτιζόμενοι, κετεύσωμεν τόν Μέγαν τς Καππαδοκίας εράρχην, γιον Βασίλειον τόν ορανοφάντορα τόν τά τν νθρώπων θη κατασκοσμήσαντα, να πρεσβεύ τ σαρκί περιτμηθέντι Κυρί καί Θε καί Σωτρι μν ησο Χριστ πέρ τν ψυχν μν, πέρ ερήνης το σύμπαντος κόσμου, διαιτέρως δέ τς δοκιμαζομένης περιοχς μν τς Μέσης νατολς πέρ παύσεως τν σχισμάτων καί ποκαταστάσεως τς νότητος τς Μις, γίας, Καθολικς καί ποστολικς ρθοδόξου κκλησίας καί πέρ παλλαγς το νθρωπίνου γένους κ τς λοιμικς νόσου το κορωνοϊο.

Μετά δέ το μνδο επωμεν: «Ὁ ἐν σοφίᾳ τά πάντα δημιουργήσας, προαιώνιε Λόγε τοῦ Πατρός, καί τήν σύμπασαν κτίσιν παντοδυνάμῳ σου λόγῳ συστησάμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καί τά σχίσματα κατάβαλε, διά τῆς Θεοτόκου, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος». Προσέτι δέ προαιώνιε Λόγε τοῦ Πατρός, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ καί πνευματικῇ εὐεξίᾳ τήν γεραράν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα, τό εὐσεβές Χριστεπώνυμον ἡμῶν ποίμνιον, τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ καί τό εὐσεβές βασιλικόν γένος τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων. Ἀμήν».

Ασιον, ετυχές, ελογημένον καί γιεινόν

τό  Νέον τος 2022

τη πολλά”.

Ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη τό Ἀπολυτίκιον τῆς Περιτομῆς «Μορφήν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην  προσέλαβες…» καί τοῦ Ἁγίου Βασιλείου «εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου»…

Μετά ταῦτα ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε τήν πίτταν καί διένειμεν αὐτήν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν μετεχόντων εἰς τήν τελετήν, τόν Γενικόν Πρόξενον κ. Βλιώραν, τούς Ἀρχιερεῖς, τούς Ἱερεῖς,μοναχούς, μοναζούσας, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου καί μαθητάς τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, εὐχόμενος αἴσιον καί εὐτυχές τό Νέον ἔτος 2022, ἐν ᾧ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἔψαλλον τά Χριστουγεννιάτικα καί τά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....