Ψήφισμα του “Οίκου Αγάπης Νήσου Χίου”- Εκδημία πρεσβυτέρας

Το ψήφισμα

 

Ἐν Χίῳ σήμερον τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου σωτηρίου ἔτους 2022 καὶ ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ «Οἴκου Ἀγάπης Νήσου Χίου» ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, παρόντων καὶ τῶν Μελῶν: κ.κ. Βασιλείου Μυριαγκοῦ, Γεωργίου Χαλκιᾶ, Ἰωάννου Ξενάκη, Κωνσταντίνου Μπενέτου, καὶ Κωνσταντίνου Βεζέρη.

Ὁ Σεβασμιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τῆς

Πρεσβυτέρας

Δεσποίνης Παπαληοῦ

σεβαστῆς συζύγου τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Παπαληοῦ καὶ προσφιλοῦς μητρός τοῦ ἰατροῦ κ. Δημητρίου Παπαληοῦ, συνεργάτου καὶ Μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ «Οἴκου Ἀγάπης Νήσου Χίου».

Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει:

α. Νὰ προστῇ σύσσωμον εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτῆς, καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, νὰ διαβιβάσῃ παραμυθητικάς εὐχάς εἰς τοὺς οἰκείους της.

β. Νὰ δωρηθῶσι βιβλία εἰς τὸ 2ον Δημοτικόν Σχολεῖον Βροντάδου – Παναγίας Ἐρειθιανῆς εἰς μνήμην της.

γ. Νὰ ἐπιδοθῇ τὸ παρόν εἰς τοὺς οἰκείους, καὶ

δ. Νὰ δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Μεθ’ ὅ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἐλύθη ἡ Συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

Ἀκριβές ἀντίγραφον – 20.1.2022

Ὁ Πρόεδρος

Τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Ὁ Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν  Μ Α Ρ Κ Ο Σ

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....