Η Εορτή της Υπαπαντής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Δευτέραν, 2αν/15ην Φεβρουαρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσας  Κύριος  ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί τεχθείς κατά σάρκα, μετά τήν συμπλήρωσιν τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τήν Γέννησίν Του, ἑπόμενος τῷ Νόμῳ προσηνέχθη εἰς τόν Ναόν Κυρίου, Ναόν τοῦ Σολομῶντος ὑπό τῶν γονέων αὐτοῦ μετά ζεύγους τρυγόνων καί δύο νεοσσῶν περιστερῶν διά τόν ἁγιασμόν Αὐτοῦ, ὅτε ὁ δίκαιος καί ὑπέργηρος προφήτης  Συμεών ὁ θεοδόχος ἐδέχθη Αὐτόν  εἰς τάς ἁγίας ἀγκάλας αὐτοῦ καί ἀνεφώνησε «νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν Σου Δέσποτα  κατά τό ρῆμα Σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν Σου, ὅ ἡτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ Σου Ἰσραήλ». Τό γεγονός τοῦτο παραδίδει ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. (Λουκ. 2, 22-38).

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη A. Εἰς τόν Μοναστηριακόν καί Πατριαρχικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

B. εἰς τήν πανηγυρίζουσαν γυναικείαν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Σεϊδανάγιας, τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων, κειμένην πλησίον τοῦ Πατριαρχείου  δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Νεκταρίου καί Κλαυδίου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φάραχ καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Εὐλογίου καί π. Δοσιθέου, ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου π Συμεών, τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί νεαροῦ μέλους Ρωσσοφώνου οἰκογενείας τῆς πόλεως Μπέρ Σέβα ἑλληνιστί δεξιά  καί τῆς χορῳδίας  τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀριστερά ἀραβιστί ὑπό τοῦ κ. Ριμόν Καμάρ, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί μελῶν τῆς Ρωσσοφώνου Κοινότητος τῆς Μπέρ Σέβα.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησεν εἰς τούς πιστούς διά τήν Δεσποτικήν ἑορτήν τῆς Ὑπαπαντῆς.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί ὅλον  τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον καί εἰς τό προαύλειον τῆς Μονῆς ἐν ἀφθόνῳ φιλοξενίᾳ ἡ ἐπί σειράν ἐτῶν καί  προσφάτως ἀνακαινίσασα  ἐσωτερικῶς καί ἐξωτερικῶς τόν Ἱερόν Ναόν  τῆς Μονῆς  ἡγουμένη μοναχή Σεραφείμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....