Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Πανηγυρίζουσα Ι. Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου

Τήν Πέμπτην, 4ην /17ην Μαρτίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται ὅτι ὁ Ἅγιος Γεράσιμος προσῆλθεν ἐκ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μύρων τῆς Λυκίας  εἰς τούς Ἁγίους Τόπους κατά τό ἔτος 451 μ.Χ. Ἠσκήθη εἰς διαφόρους Μονάς τῆς ἐρήμου τοῦ Ἰορδάνου καί διεκρίθη εἰς ἄκραν ἄσκησιν, νηστείαν, ταπείνωσιν καί ἡσυχίαν ἐν πνευματικῇ συνεργασίᾳ μετά τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου.

Διά τοῦτο οἱ μοναχοί τῆς ἐρήμου τόν παρεκάλεσαν νά τούς ἀναλάβῃ πνευματικῶς καί ἵδρυσεν δι’ αὐτούς Μονήν, τήν Μονήν τοῦ Καλαμῶνος, εἰς τήν ὁποίαν ἐδέχθη καί καθωδήγησε πλῆθος μοναχῶν εἰς τήν μοναχικήν πολιτείαν καί πλῆθος χριστιανῶν εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωήν αὐτῶν.

Ἡ μνήμη αὐτου ἑωρτάσθη εἰς τήν ὑπ’ αὐτόν ἱδρυθεῖσαν Μονήν διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, τοῦ Ἱερομονάχου π. Κυριακοῦ, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Εὐλογίου καί π. Δοσιθέου ἐν προσευχητικῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου.

Τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τράπεζαν ὁ ἀναδείξας ὡς ὄασιν τήν Μονήν καί ἀνακαινίσας αὐτήν ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

οηγιασ

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....