Ο υπουργός Ενέργειας της Ελλάδος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 29ης Μαρτίου/11ης Ἀπριλίου 2022, ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως καί Ἐνεργείας τῆς Ἑλλάδος  κ. Κωνσταντῖνος Σκρέκας, εὑρισκόμενος εἰς  ἐπίσκεψιν μιᾶς ἡμέρας εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν  συνεργατῶν αὐτοῦ, κ. Νικολάου Γιωτοπούλου, κ. Θεοδώρου Τσακίρη, κ. Μανούσου Μανουσάκη  καί ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Τελ Ἀβίβ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγγέλου Βλιώρα.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις περί τῆς ἐπικρατούσης τόν τελευταῖον καιρόν τεταμένης πολιτικῆς καταστάσεως μετά φαινομένων σκληρᾶς βίας καί τῶν θυμάτων αὐτῆς καί περί τῶν προσπαθειῶν τοῦ Πατριαρχείου νά δημιουργήσῃ ὕφεσιν εἰς τήν κατάστασιν αὐτήν.

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τῆς βοηθείας τοῦ Πατριαρχείου εἰς ἐνδεεῖς Παλαιστινίους – μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί ἄλλους, περί τῆς ἀκυρώσεως ἐξοφλήσεως τῶν ἐνοικίων τῶν οἰκημάτων αὐτοῦ διά ἕν ἔτος, τό ἔτος 2020, καί περί τῆς προσφάτου καταπιεστικῆς καταστάσεως, τήν ὁποίαν διέρχονται οἱ Χριστιανοί ἐκ τῆς καταπατήσεως τῶν περιουσιῶν αὐτῶν, ὡς τοῦ ξενοδοχείου «Μικρά Πέτρα» καί περί τῶν παραλόγων μέτρων ἀσφαλείας τῆς Ἀστυνομίας διά τήν τελετήν τοῦ Ἀγίου Φωτός τό Μέγα Σάββατον.

Εἰς τήν κρίσιμον ταύτην καμπήν τῆς ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου εἶπεν ὁ κ. Υπουργός ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις θά καταβάλῃ πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν διά τήν κατοχύρωσιν τῶν περιουσιακῶν καί προσκυνηματικῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ πρός ὠφέλειαν καί εὐημερίαν τοῦ Χριστιανικοῦ στοιχείου.

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν πλακέτταν τῆς Ἱερουσαλήμ καί εἰς τούς συνεργάτας αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας ὁ δέ κ. Ὑπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον σέτ μανικετoκούμπων καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ, πρόκειμένου νά μεταβῇ διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....