Πρόγραμμα Πατριαχικής Επίσκεψης στη Μητρόπολη Νέας Κρήνης

Κυριακή 29-05-2022:
19:30 μ.μ. Ὑποδοχή (Πλατεῖα ὄπισθεν Ἱ. Μ. Ν. Θ. Μεταμορφώσεως).
‣ Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν συμβολήν τῶν ὁδῶν Κομνηνῶν καί Μεταμορφώσεως, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, τῶν Δημάρχων Καλαμαριᾶς καί Θερμαϊκοῦ κ.κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη καί Γεωργίου Τσαμασλῆ, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.
20:00 μ.μ. – 20:45 μ.μ. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Θ. Μεταμορφώσεως.
‣ Ἀποκαλυπτήρια εἰκονογραφίας, ἀφιερωμένης εἰς τήν ἔλευσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.
‣ Ἐπίσημος Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.
20:45 μ.μ. – 21:00 μ.μ. Δημαρχειακόν Μέγαρον Καλαμαριᾶς.
‣ Ἐπίσημος ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Δημαρχειακόν Μέγαρον τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς (Γραφεῖον Δημάρχου), ὑπό τοῦ Δημάρχου Καλαμαριᾶς κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη, τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς κ. Δημητρίου Κυρατζῆ καί τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν δημοτικῶν παρατάξεων.
21:00 μ.μ. – 21:30 μ.μ. Πλατεῖα Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
‣ “Στοῦ Γένους τόν Πατριάρχη, καλωσόρισμα”: Μουσική ἐκδήλωσις. Συμμετέχουν ἡ Ὀρχήστρα τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Θεσσαλονίκης “ΜΟΥΣΑ”, πλαισιουμένη ἀπό παραδοσιακά μουσικά ὄργανα, καί ἡ Χορῳδία Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. Ἀφηγητής ὁ ἠθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός.

Δευτέρα 30-05-2022:
10:00 π.μ. – 11:00 π.μ. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νικολάου Ἀρετσοῦς.
‣ Κοινή Σύναξις (Ἱερέων, Πρεσβυτερῶν καί Κατηχητῶν/ριῶν).
‣ Τέλεσις Πατριαρχικοῦ τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κυροῦ Προκοπίου (Γεωργαντοπούλου), εἰς τό Ἱερόν Ταφικόν Παρεκκλήσιον Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.
11:15 π.μ. – 12:15 μ.μ. Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ νεοδμήτου 23ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς.
‣ Παρουσίασις τῶν Δομῶν τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς: “Μουσεῖον Φωτογραφίας Χρήστου Καλεμκερῆ”, “Ἱστορικόν Ἀρχεῖον Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ (ΙΑΠΕ)” καί Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως, μέ θέμα: “Ἐποχή Μικρασίας”, πού ὀργανώνει καί ἐπιμελεῖται τό Μουσεῖον Φωτογραφίας “Χρῆστος Καλεμκερῆς”, μέ φωτογραφικόν ὑλικόν ἀπό τό σπάνιον ἀρχεῖον τοῦ Μουσείου καί τοῦ ΙΑΠΕ.
12:30 μ.μ. Sensory Park.
‣ Θεμελίωσις πάρκου (sensory park) Δήμου Καλαμαριᾶς ἐπί τῶν ὁδῶν: Ἁγ. Νικολάου – Ροδοπόλεως – Μικρουλέα – Δρακοπούλου.
19:00 μ.μ. – 19:30 μ.μ. Πολυχῶρος τέχνης Δήμου Καλαμαριᾶς “Remezzo”.
‣ Ἐγκαίνια ἐπετειακῆς Ἐκθέσεως Ζωγραφικῆς Ἑλλήνων Ζωγράφων, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή καί τήν προσφυγιά.
19:45 μ.μ. – 20:45 μ.μ. “Ἀπολυμαντήρια” Καλαμαριᾶς, τόπος ἱστορικῆς μνήμης.
‣ Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων, πρώτων, προσφύγων τῆς Καλαμαριᾶς, ῥίψις δαφνίνου στεφάνου εἰς τήν θάλασσαν καί δενδροφύτευσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
‣ Συνάντησις μέτ’ ἐκπροσώπων τῶν προσφυγικῶν Συλλόγων Δήμων Καλαμαριᾶς καί Θερμαϊκοῦ.
21:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ. Κυβερνεῖον (Παλατάκι).
‣ Κεντρική πολιτιστική ἐκδήλωσις, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Κυβερνείου (Παλατάκι), μέ τίτλον: “Πάρθεν”.

Τρίτη 31-05-2022:
11:00 π.μ. – 11:15 μ.μ. Δημοτικό Κατάστημα Νέων Ἐπιβατῶν.
‣ Ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος Νέων Ἐπιβατῶν, ὑπό τοῦ Δημάρχου καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ.
11:15 π.μ. – 12:00 μεσημβρινή (ἐντός τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος).
‣ Τελετή ἀνακηρύξεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς Ἐπίτιμον Δημότην Δήμου Θερμαϊκοῦ, ἀνάγνωσις ἀποφάσεως καί ἐπίδοσις τιμής.
12:15 μ.μ. – 12:45 μ.μ. Ἐπανομή.
‣ Καθιέρωσις ἁγιάσματος φρέατος νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου, εἰς Ἐπανομήν, καί δενδροφύτευσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
13:00 μ.μ. – 13:30 μ.μ. Ἐπανομή.
‣ Ἁγιασμός καί κατάθεσις θεμελίου λίθου τοῦ Ἱεροῦ Καθολικοῦ τῆς νέας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
19:00 μ.μ. – 20:30 μ.μ. Ἐν πλῷ ξενάγησις τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ καί τῶν περιοχῶν Natura.
‣ Ἐπιβίβασις εἰς πλοιάριον ἀπό τῆς προκυμαίας τῶν Ν. Ἐπιβατῶν, ξενάγησις, ἐν πλῷ, τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ καί τῶν περιοχῶν Natura. Ἀποβίβασις εἰς τήν προκυμαίαν τῆς Νέας Μηχανιώνας.

Τετάρτη 01-06-2022:
08:30 π.μ. – 11:00 π.μ. Νέα Μηχανιώνα.
‣ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας.
11:15 π.μ. – 11:30 π.μ. Λιμένας Νέας Μηχανιώνας.
‣ Ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπερ ἀναπαύσεως πάντων τῶν, ἐκ Προποντίδος καί Ἀνατολικῆς Θράκης, προσφύγων. Ῥίψις δαφνίνου στεφάνου εἰς τήν θάλασσαν.

Τέλος Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως


Κατεβάστε το πρόγραμμα της επισκέψεως εδώ:

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....