“Ιερο-Κατηγοριών Αναίρεσις” υπό του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων

Ἐν Κυθήροις τῇ 20ῇ Μαΐου 2022

Πρός
Τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

“Ἐφθάσαμε σύν Θεῷ εἰς τό μέσον τῆς ἁγίας περιόδου τοῦ Ἱεροῦ Πεντηκοσταρίου καί ἀπολαμβάνουμε τίς θεῖες εὐλογίες καί δωρεές τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀναστάσιμης αὐτῆς ἐαρινῆς ἐποχῆς: τό θεῖο Ἀναστάσιμο φῶς, τήν λυτρωτική χαρά, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος φιλανθρώπου Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν”.

 

Ἀφοῦ ἐπέρασαν οἱ δύο ἑβδομάδες τῶν λιτανεύσεων τῆς ἁγίας καί  θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, Προστάτιδος,  Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου μας καί ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Προστάτου μας  Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ ἐν Κυθήροις ἀσκήσαντος, θεωρῶ ὡς Ἐπισκοπικόν μου χρέος νά  ἀπευθυνθῶ εἰς τήν εὐλάβειάν σας καί νά ἀπαντήσω σέ ὡρισμένες κατηγορίες, οἱ ὁποῖες ἐγράφησαν καί ἀκούσθηκαν αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί χρῄζουν ἐξηγήσεως  πρός ἀποφυγήν σκανδαλισμοῦ τοῦ λογικοῦ μας Ποιμνίου.

Ἱ ε ρ ο – κ α τ η γ ο ρ ι ῶ ν ἀ ν α ί ρ ε σ ι ς  Α ’

 

Δυό ἡμέρες, μετά τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας δημοσιεύθηκε στήν  ἱστοσελίδα Kythera news ἄρθρο τοῦ κ.Παναγιώτη Ἀντ. Ἀνδριόπουλου μέ τίτλο :  «Ἐπίθεση τοῦ Σεραφείμ Κυθήρων στόν καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη γιά «δεινή  αἵρεση».  Ὁ ἀρθρογράφος αὐτός προφανῶς μέ θεωρεῖ μικρονοϊκό, ἀστοιχείωτο καί  ἀθεολόγητο, ἀφοῦ «δέν περιμένει κανείς νά κατανοήσω τήν θεολογία τοῦ καθηγητοῦ Χρυσοστόμου Σταμούλη …». Ἐρωτᾶ ὁ κ.Ἀνδριόπουλος «γιατί ἐπέλεξα  τόν Καθηγητή κ.Σταμούλη καί ὄχι κάποιον ἄλλον ἀπό τούς … «ἀποδομητές» πού  μοῦ ὑπέδειξε ὁ Πολυχρονιάδης». Κάνοντας δέ λόγο στήν ἀναφορά τοῦ Συλλόγου  Ἱεροψαλτῶν Θεσσαλονίκης «Λυκοῦργος Πετρίδης» ὅτι «ὁ συγκεκριμένος (κ.Χρ.  Σταμούλης) εἶναι καί ὁ κύριος εἰσηγητής γιά τήν ἵδρυση μουσουλμανικῶν σπουδῶν  ἐντός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης» ἐξάγει τό συμπέρασμα ὅτι  «μᾶλλον ἄλλα εἶναι τά πραγματικά κίνητρα τῆς ἐπίθεσης στόν Καθηγητή Χρ.  Σταμούλη καί ὄχι ἡ θεολογία του».  Εἰς ἀπάντησιν τῶν ὡς ἄνω αἰτιάσεων θά παραθέσω αὐτούσιον τόν ἐπίλογο  τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 374/8-12-2021 ἐγγράφου μου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο, στόν ὁποῖο  ὑπάρχουν οἱ ἀπαντήσεις:

 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Σεβ. Συνοδικοί Πατέρες,

Δέν γνωρίζω οὔτε κατ’ ὄψιν τόν Καθηγητήν κ.Χρυσ. Σταμούλην καί οὔτε ἔχω  τι προσωπικόν μετ’ αὐτοῦ. Ἐπιστήμονες ἐκ τοῦ Θεολογικοῦ κύκλου, γνωρίζοντες ὅτι  εἶμαι Τακτικόν Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ὡμίλησαν εἰς ἐμέ  περί αὐτοῦ καί τῶν συναφῶν προμνημονευθέντων ἔργων του καί ἐθεώρησα ὡς  ἐπιτακτικόν καθῆκον μου νά ὑποβάλω τήν παροῦσαν ἀναφοράν μου πρός Ὑμᾶς καί  τήν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον διά νά ἀσχοληθῇ μετ’ αὐτῆς καί τῶν θιγομένων  ἑτεροδιδασκαλιῶν τοῦ κ.Καθηγητοῦ, ἁπτομένων, δυστυχῶς, τῶν κρασπέδων τῆς  αἱρετικῆς διδαχῆς, ἡ ἁρμοδία ΣΕ ἐπί τῶν Αἱρέσεων πρός ἔλεγχον καί ἐπανόρθωσιν  τοῦ ἐν θέματι Ἐλλογιμ. κ.Καθηγητοῦ.  Διαχωρίζει, δυστυχῶς, ὁ κ.Καθηγητής τό Μυστήριον τῆς Ἀειπαρθενίας τῆς  Παρθένου Μαρίας ἐκ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θεοτοκίας της.Ὅμως, ἐάν δέν ὑφίστατο τό  πρῶτον, τό ὁποῖον κατέπληξε τόν Ἀρχάγγελον Γαβριήλ, θαυμάσαντα «τήν  ὡραιότητα τῆς Παρθενίας καί τό ὑπέρλαμπρον τό τῆς ἁγνείας» τῆς Παναχράντου  Κόρης, δέν θά ἠκολούθει τό δεύτερον. Ἀναγινώσκομεν εἰς τό προφητικόν βιβλίον τοῦ  Προφήτου Ἰεζεκιήλ : «Καί ἐπέστρεψέ με κατά τήν ὁδόν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς  ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατ’ ἀνατολάς, καί αὕτη ἦν κεκλεισμένη. Καί εἶπε Κύριος  πρός με˙ ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καί οὐδείς μή διέλθῃ δι’  αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς καί ἔσται κεκλεισμένη…» (Ἰεζ. κεφ. ΜΔ’, στίχ.1-2). Ἑπομένως, οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, οὐδέποτε θά  ἦτο δυνατόν «Κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ» νά γεννηθῇ «ἀπό ἔγγαμη γυναίκα», τοῦθ’  ὅπερ συνιστᾷ δεινήν αἵρεσιν καί βαρυτάτην βλασφημίαν.  Ἐξαιτούμενος τήν Ὑμετέραν συγγνώμην καί κατανόησιν διά τήν  καταπόνησίν Σας ἐκ τῆς ἀναγνώσεως τῆς παρούσης καί τάς Ὑμετέρας εὐχάς,  διατελῶ,  Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ  Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

 

Ὁ Μητροπολίτης  †Ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

 

Ἐξ ὅσων εἴδατε στόν ἐπίλογο τοῦ ἐγγράφου μου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδο δέν  ἔγινε κάποια ἐπίθεσις, οὔτε καταγγελία εἰς βάρος τοῦ κ.Καθηγητοῦ. Χωρίς νά  δημοσιεύσω τήν ἀναφοράν μου αὐτή εἰς τά ΜΜΕ ἀπετάθην εἰς τήν Διαρκῆ Ἱεράν  Σύνοδον διά νά ἐπιληφθῇ, μέσῳ τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ σοβαροτάτου αὐτοῦ θέματος καί ἀνακαλέση στήν τάξι τόν κ.Σταμούλη, ἀφοῦ εἶναι  Κοσμήτωρ καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καί μέλος Συνοδικῆς  Ἐπιτροπῆς. Δέν κατεβλήθη, λοιπόν, «προσπάθεια γιά νά καθίσει στό σκαμνί ὁ κ.  Καθηγητής», ἀλλά γιά νά διορθωθοῦν τά κακῶς ἔχοντα παραδοξολογήματά του.  Πράγματι λυπήθηκα καί «σκανδαλίσθηκα σφόδρα καί δέν ἄντεξα» μέ τίς  αἱρετικές δοξασίες τοῦ κ.Καθηγητοῦ, οἵας δέν ἐτόλμησαν νά διατυπώσουν οἱ αἱρεσιάρχες Ἄρειος καί Νεστόριος.

Μέ αὐτό τό σκεπτικό προέβην εἰς τό ἐν θέματι διάβημά μου πρός τήν ΔΙΣ καί δι’ αὐτόν τόν λόγον μέ ἀπασχόλησε ἡ ἑτεροδιδασκαλία τοῦ Καθηγητοῦ κ.Σταμούλη «καί ὄχι κάποιου ἄλλου ἀπό τούς …  «ἀποδομητές» … Ἑπομένως δέν «εἶναι ἄλλα τά πραγματικά κίνητρα τῆς ἐπίθεσης  στόν Καθηγητή κ.Χρ. Σταμούλη» ἀλλά τό ἀνεπέρειστον καί ἀσύμβατον μέ τήν  Ἁγιογραφική καί Ἁγιοπατερική διδασκαλία τῶν αὐθαιρέτων «θεολογικῶν» θέσεων  καί ἐπιχειρημάτων τοῦ Καθηγητοῦ κ.Σταμούλη, καί οὐδέν πλέον.  Ὁ ἀρθρογράφος κ.Ἀνδριόπουλος σημειώνει ὅτι μέ τήν ὡς ἄνω ἐνέργειά μου  «ἔκαψα» τούς ἀντιδρῶντας εἰς τά ἐν λόγῳ γραφόμενα τοῦ κ.Καθηγητοῦ καί  προσδοκῶντας ὁ «ὑβριστής» Καθηγητής «νά δώσει λόγο ἐνώπιον Συνοδικοῦ ὀργάνου», ἀφοῦ ἡ ἐπιστολή μου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο «πέρασε στά ἀζήτητα».  Ἀπό τῆς 8-12-2021, πού ἀπεστάλη τό ἐν θέματι ἔγγραφό μου πρός τήν Ἱεράν  Σύνοδον μέχρι σήμερα δέν ἔλαβα κάποια ἀπάντησι. Ὁ κ.Ἀνδριόπουλος γνωρίζει τό  θέμα του : «Σχετικῶς μέ τήν προβολήν αἱρετικῶν δοξασιῶν ὑπό Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητοῦ» καί ἔχει τήν πληροφορίαν ὅτι «πέρασε στά ἀζήτητα». Ἐάν ἔτσι ἔχουν τά  πράγματα φοβᾶμαι πώς μία ἑπόμενη Ἱ. Σύνοδος μέ τόν ἑπόμενο Προκαθήμενο «θά  τρέχῃ καί δέν θά φθάνη», κατά τό κοινῶς λεγόμενο, – ὅπερ ἀπεύχομαι-, διότι ἡ  κακοδοξία καί ἡ πλάνη, ὅταν δέν ἀντιμετωπίζονται ἐγκαίρως, ἀφηνιάζουν καί δέν  συμμαζεύονται.
συνεχίζεται

Διαβάστε όλη την επιστολή του μητροπολίτη Κυθήρων εδώ

Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....