Εορτή Συνάξεως των Αρχαγγέλων στα Ιεροσόλυμα

Εορτή Συνάξεως των Αρχαγγέλων στα Ιεροσόλυμα . Η ανακοίβση για τους Εορτασμούς από το Πατριαρχείο :

 

 

“Tην, 8ην/21ην Νοεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων.

Λέγοντες «Σύναξιν» ἐννοοῦμεν τήν συνάθροισιν ἡμῶν τῶν πιστῶν, ἵνα τιμήσωμεν τούς Ἀρχιστρατήγους καί ὅλους τούς ἀγγέλους, ὅσοι συνετάχθησαν μετ’ αὐτῶν, ὅταν εἶπον «Στῶμεν καλῶς» καί δέν ἠκολούθησαν τόν πεσόντα Ἑωσφόρον καί τούς συμπεσόντας μετ’ αὐτοῦ ἀγγέλους.

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη:

Α΄ Εἰς τήν ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ εἰς τήν παραθαλασσίαν πόλιν τῆς Ἰόππης, ἀνακαινισθεῖσαν πρό τινων δεκαετιῶν  ἐκ τῆς καταστροφῆς τοῦ πυρός ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἐνταῦθα προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων: Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, Μητροπολίτου Ἐλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί Ἀρχιμανδριτῶν τῶν ὁμόρων Μονῶν π. Νήφωνος, π. Μαρκέλλου καί π. Ἀρτεμίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Κοινότητος ἑλληνιστί καί ἀραβιστί καί μετέχοντος Ἀραβοφώνου, Ρωσοφώνου καί Ρουμανοφώνου ἐκκλησιάσματος, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰσραήλ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη.

Πρός τό ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

«Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τόν θρόνον αὐτοῦ, καί ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει· εὐλογεῖτε τόν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοί ἰσχύϊ ποιοῦντες τόν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ· εὐλογεῖτε τόν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοί αὐτοῦ ποιοῦντες τό θέλημα αὐτοῦ», (Ψαλμ. 102, 19-21) ἀναφωνεῖ ὁ ψαλμῳδός.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνήγαγε πάντας ἡμᾶς ἐν  τῷ ἱερῷ μοναστηριακῷ Ναῷ τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ἵνα εὐχαριστιακῶς ἑορτάσωμεν καί τιμήσωμεν τήν Σύναξιν αὐτῶν.

Οἱ Ἄγγελοι, ὡς λέγει ἡ ἁγία Γραφή, ἀποτελοῦν τάς ἐπουρανίους δυνάμεις καί εἶναι λειτουργοί τοῦ Θεοῦ, ποιοῦντες τό θέλημα Αὐτοῦ (Πρβλ. Ψαλμ. 102, 21). Ὁ Θεός κάνει τούς Ἀγγέλους αὐτοῦ ταχεῖς καί λεπτούς σάν τούς ἀνέμους καί τούς λειτουργούς, οἱ ὁποῖοι Τόν ὑπηρετοῦν, λαμπρούς καί δραστικούς σάν τήν φλόγα τοῦ πυρός, κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος: «Ὁ ποιῶν τούς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καί τούς λειτουργούς αὐτοῦ πυρός φλόγα», (Ἐβρ. 1,7). Οὗτοι, οἱ ἄγγελοι, κατά τήν ἰσχύν καί δύναμιν εἶναι μεγαλύτεροι ἀπό τούς ἀσθενεῖς ἀνθρώπους. «Ἄγγελοι ἰσχύϊ καί δυνάμει μείζονες εἰσί [τῶν ἀνθρώπων]» (Β΄ Πέτρ. 2,11), λέγει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.

Κατά δέ τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν, «Αὐτός, [=ὁ Θεός] τῶν ἀγγέλων ἐστί ποιητής καί δημιουργός ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι παραγαγών αὐτούς, κατ’ οἰκείαν εἰκόνα κτίσας αὐτούς, φησιν, ἀσώματον, οἷόν τι πνεῦμα ἤ πῦρ ἄϋλον ὥς φησιν ὁ θεῖος Δαυΐδ. Ἄγγελος τοίνυν ἐστίν οὐσία νοερά, ἀεικίνητος, αὐτεξούσιος, ἀσώματος, Θεῷ λειτουργοῦσα κατά χάριν ἐν τῇ φύσει τό ἀθάνατον εἰληφυῖα, ἧς οὐσίας τό εἶδος καί τόν ὅρον μόνος ὁ κτίστης ἐπίσταται. Ἀσώματος δέ λέγεται καί ἄϋλος, ὅσον πρός ἡμᾶς· πᾶν γάρ συγκρινόμενον πρός Θεόν τόν μόνον ἀσύγκριτον, παχύ τε καί ὑλικόν εὑρίσκεται, μόνον γάρ ὄντως ἄϋλον τό θεῖον ἐστι καί ἀσώματον». Καί ἁπλούστερον: (Αὐτός, ὁ Θεός εἶναι ποιητής καί δημιουργός τῶν Ἄγγέλων, ἀφοῦ τούς ἔφερε ἀπό τό μή ὄν [= τήν ἀνυπαρξίαν] εἰς τό εἶναι καί τούς ἔκτισε κατά τήν εἰκόνα πού συγγενεύει μέ Αὐτόν, ὡς φύσις ἀσώματος, κάτι σάν πνεῦμα ἤ ἄϋλη φωτιά, ὅπως λέγει ὁ θεῖος Δαυΐδ, «ὁ ποιῶν τούς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καί τούς λειτουργούς αὐτοῦ πυρός φλόγα», (Ψαλμ. 103,5). Ἄγγελος λοιπόν εἶναι οὐσία νοερά, ἀεικίνητος, αὐτεξούσιος, ἀσώματος, λειτουργός τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τήν ἀθανασίαν εἰς τήν φύσιν αὐτῆς κατά χάριν, τῆς ὁποίας οὐσίας μόνος ὁ Κτίστης γνωρίζει τό εἶδος καί τόν ὅρον. Ἐν τούτοις ὁ ἄγγελος λέγεται ἀσώματος καί ἄϋλος, ὅταν συγκρίνεται μέ ἡμᾶς (τούς ἀνθρώπους)· διότι κάθε τί πού συγκρίνεται μέ τόν Θεόν, τόν μόνον ἀσύγκριτον, βρίσκεται παχύ καί ὑλικόν· πραγματικά ἄϋλον καί ἀσώματον εἶναι μόνον τό θεῖον).

Αἱ ἐπουράνιοι δυνάμεις, δηλαδή οἱ Ἄγγελοι, διακρίνονται εἰς ἐννέα τάγματα καί ξεχωρίζονται εἰς τρεῖς Τριαδικάς διακοσμήσεις, κατά τόν θεολογικώτατον ἅγιον Διονύσιον τόν Ἀρειοπαγίτην, τόν ὁποῖον ἐπικαλεῖται ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέγων: «Καθώς φησι Διονύσιος ὁ Ἀρειοπαγίτης· πᾶσα ἡ θεολογία, ἤγουν ἡ θεία Γραφή τάς οὐρανίους οὐσίας ἐννέα κέκληκε ταύτας ὁ θεῖος Διονύσιος εἰς τρεῖς ἀφορίζει Τραδικάς διακοσμήσεις. Καί λέγει ὅτι πρώτη εἶναι αὐτή πού βρίσκεται κοντά εἰς τόν Θεόν καί ὅτι ἔχει ἐνωθῆ στενά καί ἄμεσα μέ Αὐτόν, κατά παράδοσιν αὐτή πού ἔχει τά ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ καί τά πολυόμματα Χερουβείμ καί τούς ἁγιωτάτους θρόνους, ἐνῶ δεύτερη εἶναι αὐτή μέ τάς Κυριότητας καί τάς Δυνάμεις καί τάς ἐξουσίας καί τρίτη καί τελευταία αὐτή μέ τάς ἀρχάς καί τούς Ἀρχαγγέλους καί τούς Ἀγγέλους.

Ἀξιοσημείωτον ὅτι, κατά τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν, ὁ ὁποῖος ἐπικαλεῖται καί πάλιν τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον, πρό πάσης κτίσεως [=δημιουργίας] ἐγένοντο οἱ ἄγγελοι· «πρῶτον ἐννοεῖ [ὁ Δημιουργός Θεός] τάς ἀγγελικάς δυνάμεις καί οὐρανίους καί τό ἐννόημα ἔργον ἦν». Μέ ἄλλα λόγια, πρῶτα σκέφτεται [ὁ Δημιουργός Θεός] τάς ἀγγελικάς καί οὐρανίους δυνάμεις, καί ἡ σκέψις αὐτή ἔγινε ἔργον.

Εἰς τήν σήμερον ἑορταζομένην Σύναξιν τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων καί δή τῶν Ἀρχαγγέλων καί Ἀγγέλων, ὁ Μιχαήλ Ἀρχάγγελος κατέχει ἐξέχουσαν θέσιν καί τοῦτο διότι ὡς Ταξίαρχος, τόσον ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ, ὅσον καί ἐν τῇ Νέᾳ, πολλάς αὐτοῦ τάς χάριτας καί εὐεργεσίας  τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει παρέδειξέ τε καί παραδείκνυσιν κατά τόν συναξαριστήν αὐτοῦ.

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἰδών τόν ἀποστάτην ἄγγελον, τουτέστιν τόν Σατανᾶν, πεσόντα, συνήγαγε τούς χορούς τῶν ἀγγέλων, καί εἰπών «Πρόσχωμεν», ὕμνησε μετά φωνῆς τόν τῶν ὅλων Κύριον, ὡσάν λέγων· ὅτι ἄς προσέχωμεν ἡμεῖς [οἱ ἄγγελοι], οἱ κτιστοί γεγονότες, τί πεπόνθασιν οἱ μεθ’ ἡμῶν μέχρι τοῦ νῦν φῶς ὑπάρχοντες καί νῦν γενόμενοι σκότος.

Τό γεγονός τοῦτο τῆς συγκροτήσεως, δηλονότι τῶν χορῶν τῶν Ἀγγέλων ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ὠνομάσθη Σύναξις τῶν Ἀγγέλων, τοὐτέστι προσοχή καί ὁμόνοια καί ἕνωσις. Διό καί ὁ ὑμνῳδός ἀναφωνεῖ λέγων: «Ἐξουσιῶν, Δυνάμεων, Ἀρχαγγέλων, Ἀγγέλων, Κυριοτήτων, Θρόνων τε καί Ἀρχῶν πρωτοστάτης ὑπό Θεοῦ κατεστάθης, Ἀρχιστράτηγε θεῖε Μιχαήλ ὑπερένδοξε·  τῷ ἀστέκτῳ οὖν θρόνῳ παρεστηκώς σκέπε, φρούρει, φύλαττε σῷζε πάντας, τούς πίστει γεραίροντας, τόν τοῦ κόσμου προστάτην».

Τό παράγγελμα τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ «Πρόσχωμεν» (εἶναι ἐπίκαιρον καί ἀπευθύνεται καί εἰς ἡμᾶς τούς ζῶντας εἰς τήν σύγχρονον ἡμῖν ἐποχήν τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς οὕτω καλουμένης «Νέας Τάξεως», δηλονότι «τοῦ καιροῦ τῆς ἐθελοθρησκείας» (Κολ. 2,23), ἡ ὁποία συνίσταται εἰς τήν ἀντίστασιν κατά τῆς ἀληθείας «ὑπό ἀνθρώπων κατεφθαρμένων τόν νοῦν καί ἀδοκίμων περί τήν πίστιν, ὡς λέγει ὁ θεῖος Παῦλος»,  (Πρβλ. Β΄ Τιμ. 3,8)

Ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀκούοντες εἰς τούς λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ἐθεώρουν τόν Σατανᾶν ὡς ἀστραπήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα», (Λουκ. 10,18) εἴπωμεν μετά τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τόν ἀγγελικόν ἐπινίκιον ὕμνον «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ», (Ἡσαΐου 6,3). Προσέτι δέ βοήσωμεν μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ: «Ὅπου ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου, Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις· οὐ φέρει γάρ  τῷ φωτί σου προσμένειν ὁ πεσών Ἑωσφόρος, διό αἰτοῦμεν σε τά πυρφόρα αὐτοῦ βέλη τά καθ’ ἡμῶν κινούμενα ἀπόσβεσον, τῇ μεσιτείᾳ σου λυτρούμενος ἡμᾶς ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ, ἀξιύμνητε, Μιχαήλ Ἀρχάγγελε», Ἀμήν. Ἔτη πολλά.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν.

Β’ Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀρχαγγέλων εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐνταῦθα ἀφ’ ἑσπέρας προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, τήν δέ πρωΐαν προεξῆρξεν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψαλλόντων τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης, τοῦ μοναχοῦ  Δοσιθέου καί τῆς μοναχῆς Κυριακῆς καί μετέχοντος ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν, κατοικούντων ἐντός τῆς Μονῆς καί ἄλλων, Ἑλληνιστί, Ἀραβιστί καί Ρουμανιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τούς πιστούς ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος”.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....