Επαναλειτουργία του Παλαιού Καθολικού της Ι.Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ Ρουκουνιώτου στη Σύμη

Εχθές 23η Ὀκτωβρίου 2022, Κυριακή ΣΤ΄ Λουκᾶ, λίγες σχετικά ἡμέρες πρό τῆς Πανηγύρεως τῶν Ταξιαρχῶν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου εἰς τό νέον Καθολικόν τῆς Ἱ. Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης, πλαισιούμενος ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀντώνιον Πατρόν, τόν Ἱεροεπιστάτην τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου Πρωτοπρ. π. Στέφανον Μακρῆ καί τόν Διάκονον π. Γεώργιον Κακακιόν. Τήν ἱερά ὑμνωδία ἐμελώδησαν ὁ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς, Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, μεθ’ ἑτέρων.

Μετά τήν Δοξολογία λιτανευτικῶς, Κλῆρος καί Λαός κατῆλθαν εἰς τό Παλαιόν Καθολικόν, ἔνθα ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία Ἐκπλύσεως τῆς ἐν αὐτῷ Ἁγίας Τραπέζης, προκειμένου μετά ἀπό δεκαετίες, νά ἐπαναλειτουργεῖ τό παλαίφατον Ἱερόν Θυσιαστήριον. Τό ἤδη πρό αἰώνων ἐγκαινιασθέν τμῆμα (κίονας) τῆς παλαιᾶς Ἁγίας Τραπέζης, ὅπου εὑρίσκονται τά μαρτυρικά Ἅγια Λείψανα, ἐκαλύφθη ἀπό νέα καλλιμάρμαρη πλάκα, ἡ ὁποία κατά τήν τάξιν ἐμυρώθη καί καθηγιάσθη ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἐμύρωσε, καί ἀναπέμψας εἰδικήν εὐχήν, καθηγίασε καί τό νεότευκτον Εἰκονοστάσιον καί τήν ἐν αὐτῷ ἄρτι κατασκευασθεῖσαν ξυλόγλυπτον Εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ἡ ὁποία ἐτοποθετήθη εἰς τήν μέχρι τοῦδε κενήν θέσιν, πού εὐρίσκετο πρό αἰώνων ἡ παλαιά ἐφέστιος Ἱ. Εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου, ἥτις πρό τοῦ ἔτους 1738 μετεφέρθη καί ἐνθρονίσθη εἰς τό ἀνεγερθέν τότε νέον Καθολικόν τῆς Μονῆς. Ἡ σύγχρονη εὐμεγέθης Εἰκόνα ἐφιλοτεχνήθη ἀπό τούς παραδοσιακούς Συμαίους Ξυλογλύπτες κ. Μιχαήλ καί τόν υἱόν αὐτοῦ Ἰάκωβον Μισόν μέ τρόπον μοναδικόν καί ἀνεπανάληπτον, καθ’ ὅτι τυγχάνει ὅλη ἀνάγλυφη καί ξυλόγλυπτη, ἀντιγράφουσα τήν παλαιάν, ὡς πρός τό μέγεθος καί τήν διακόσμησιν αὐτῆς. Ἐπί δέ τοῦ ξίφους τοῦ Ἀρχαγγέλου, ἀναμνηστική ἐπιγραφή διασώζει τίς σχετικές πληροφορίες ποιητικῶς ὡς ἑξῆς:

«Μιχαήλ καί Ἰάκωβος Μισός, τῆς Σύμης Ξυλογλῦπται,
τοῦ Χρυσοστόμου ἐκπληρώσαντες τόν πόθον,
Σύμης τῆς Νήσου Ἀρχιθύτου δευτέρου,
Εἰκόνα τήν δε εὐλαβῶς τεχνουργήσαντες.
Σύ δέ Προστάτης πάρεσο ἀμφοτέροις
Μέγιστε Ἄρχον Μιχαήλ Ρουκουνιῶτα.
Ἐν ἔτει 2022»

Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι τό Ἀρχαγγελικόν πρόσωπον, ὡς καί τό, ὑπό τούς πόδας τοῦ Ἀρχαγγέλου κείμενον σῶμα τοῦ ψυχορραγοῦντος ἀνθρώπου, ἱστορήθηκαν ἐξίσου ἐπιτυχῶς ἀπό τόν Κῶον Ἁγιογράφον κ. Ἐμμανουήλ Καρογιάννη.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς τελετῆς, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ἀποδίδων τοιουτοτρόπως τό Ἱερόν Θυσιαστήριον καί πάλιν εἰς τήν λογικήν Λατρεία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

Μετά δέ τήν ἀπόλυσιν ὁ Σεβασμιώτατος προέστη Νεκρωσίμου Τρισαγίου ἐπί τοῦ παρακειμένου τάφου τοῦ ἀειμνήστου Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Μπάρβα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 77 ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του τήν 24η Ὀκτωβρίου 1945. Ὁ μακαριστός αὐτός Κληρικός, μέ ὑπεράνθρωπους ἀγῶνες καί θυσίες πρωτοστάτησε, ὡς Τοποτηρητής τότε, τῆς Ἡγουμενείας τῆς Μονῆς Πανορμίτου, εἰς τήν ἵδρυση τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου τῆς Σύμης τό ἔτος 1922, φθάνοντας μέχρι τήν Αἴγυπτο, ὅπου ἐζήτησε καί ἔλαβε μεγάλη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπό τήν ἀκμάζουσα τότε Συμαϊκή παροικία, μέ τήν ὁποία ἡ Μονή ἀποπλήρωσε τήν συνολική δαπάνη ἀγορᾶς τοῦ κτιρίου καθώς καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου, ἀνερχόμενη περί τίς 95.000 ἰταλικές λιρέττες.

Ἀναφέρεται ὅτι μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐπραγματοποιήθη ἤδη ἡ πρώτη ἐπετειακή ἐκδήλωση ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Σχολείου καί ἐπίσης ἐπρογραμματίσθη ἡ ἔκδοσις ἐπετειακοῦ Λευκώματος τῶν ἑκατόν ἐτῶν τοῦ Πανορμιτείου, καθώς καί παράλληλες ἐκδηλώσεις τό ἑπόμενο ἔτος, μέ τήν συνεργασία τοῦ Δήμου Σύμης καί τοῦ Συλλόγου Συμαίων Ρόδου «ὁ Γλαῦκος».

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς Συνάξεως.

ΟΡΘΡΟΣ – ΕΚΠΛΥΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ Ι. ΕΙΚΟΝΟΣ & Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....