Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Συνήλθε, υπό την προεδρεία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις τακτικές αυτής συνεδρίες, την Τρίτη και την Τετάρτη, 27 και 28 Ιουνίου.

Κατά τις συνεδρίες αυτές, θεωρήθηκαν άπαντα τα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θέματα, επί των οποίων λήφθηκαν οι προσήκουσες αποφάσεις.

Σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου:

«Τό Ἱερόν Σῶμα ἐξήτασε μετ᾿ εἰσήγησιν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τήν ὑπό τοῦ καθαιρεθέντος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας κ. Ἰωάννου Koval γενομένην ἔκκλητον προσφυγήν καί, διαπιστῶσαν ὅτι οἱ δι᾿ οὕς ἐτιμωρήθη οὗτος λόγοι δέν ἦσαν ἐκκλησιαστικοί ἀλλ᾿ ἡ στάσις αὐτοῦ περί τοῦ διεξαγομένου κατά τῆς Οὐκρανίας πολέμου, ᾖρε τήν ἐπ᾿ αὐτοῦ ἐπιβληθεῖσαν ποινήν τῆς καθαιρέσεως  καί ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τόν ὅν ἔφερεν ἱερατικόν βαθμόν (βλ. Κανόνας 9ον καί 17ον τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Μετά τοῦτο καί κατόπιν ἐγγράφου αἰτήματος τοῦ ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος προσέλαβεν ὑπό τό ὠμοφόριον Αὐτοῦ τόν διαληφθέντα, μέλλοντα ἵνα διακονήσῃ ἐν τοῖς ἐφ᾿ ἑξῆς εἰς τό κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (βλ. ἑρμηνείαν Θεοδώρου Ἀντιοχείας τοῦ Βαλσαμῶνος εἰς τούς 17ον καί 18ον Κανόνας τῆς ἐν Τρούλλῳ καί εἰς τόν 10ον τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῶν Συνόδων).

 Ἐξ ἄλλου, ἐν τέλει τῆς δευτέρας συνεδρίας, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεοφάνης Koja ἐξελέγη  Ἐπίσκοπος ὑπό τόν ψιλόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Φιλομηλίου, ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος διά τάς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις Ἀμερικῆς Ἀλβανοφώνους Ὀρθοδόξους Κοινότητας».

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....