Αναστάσιος Γ. Μάρας: “Η συμβολή των Πατέρων της Μ. Ασίας στον Χριστιανισμό των πρώτων αιώνων”