Ανώτατη ενοριακή αντιπροσωπεία δήμου Χίου- Ψήφισμα

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐν Χίῳ σήμερον τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου σωτηρίου ἔτους 2023 καὶ ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς «Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας Δήμου Χίου» ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τῆς

Ἄννης  Φεραίου,

προσφιλοῦς μητρός τοῦ κ. Ἰγνατίου Φερραίου, ἐπί σειράν ἐτῶν Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς «Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας Δήμου Χίου».

Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει:

α. Νὰ προστῇ εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτῆς, καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, νὰ διαβιβάσῃ παραμυθητικάς εὐχάς εἰς τοὺς οἰκείους της.

β. Νὰ διατεθῇ χρηματικόν ποσόν, ὑπό τῶν ἐποπτευομένων Φορέων τῆς «Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας Δήμου Χίου», εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου Χίου, εἰς μνήμην της.

γ. Νὰ ἐπιδοθῇ τὸ παρόν εἰς τοὺς οἰκείους, καὶ

δ. Νὰ δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Μεθ’ ὅ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἐλύθη ἡ Συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ.Υ.                                                         Τ.Υ.

Ἀκριβές ἀντίγραφον – 28.2.2023

Ὁ Πρόεδρος

Τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Ὁ Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν  Μ Α Ρ Κ Ο Σ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....