Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σύμης

Την 18η Ἰουνίου 2023, Κυριακή Β΄ Ματθαίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης  κ. Χρυσόστομος σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σύμης, μέ συλλειτουργό του τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Γεώργιο Κακακιό, εἰς τόν ὁποῖον, μετά τήν εἰς Πρεσβύτερον πρόσφατον χειροτονίαν του, ἔχει ἀναθέσει τά ἱερατικά καί ἐφημεριακά καθήκοντα τῆς μέχρι τοῦδε κλειστῆς αὐτῆς Ἐνορίας. Τήν ἱ. ὑμνωδία ἀπέδωσε γλυκυφθόγγως ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἀγαπητός Μιχελλής, μεθ’ ἑτέρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε πρός τούς ἐκκλησιαζομένους πιστούς, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς κλήσεως τῶν πρώτων Μαθητῶν τοῦ Κυρίου, γεγονός τό ὁποῖο συνέβη σύμφωνα μέ τήν διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ὡς ἑξῆς:

«Ἐνῶ περπατοῦσε ὁ Κύριος στήν ἀκρογιαλιά τῆς Γαλιλαίας, βλέπει δύο ἀδελφούς, τόν Σίμωνα, τόν ὁποῖο κατόπιν ὀνόμασε Πέτρο καί τόν Ἀνδρέα τόν ἀδελφό του, οἱ ὁποῖοι ἔριχναν δίχτυα στήν λίμνη, διότι ἦσανklisi mathitwn 

 

ψαράδες. Καί τούς λέγει: Ἀκολουθῆστε µε καί θά σᾶς κάνω ἱκανούς νά ψαρεύετε ἀντί γιά ψάρια, ἀνθρώπους∙ αὐτούς μέ τά πνευματικά δίχτυα τοῦ κηρύγματος θά ἑλκύετε στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τά δίχτυα τους καί Τόν ἀκολούθησαν. Ἀφοῦ προχώρησε πιό κεῖ, εἶδε ἄλλους δύο ἀδελφούς, τόν Ἰάκωβο τόν γυιό τοῦ Ζεβεδαίου καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του, νά ἑτοιμάζουν τά δίχτυα τους μέσα στό πλοῖο μαζί μέ τόν πατέρα τους τόν Ζεβεδαῖο. Καί τούς κάλεσε κοντά του. Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τό πλοῖο καί τόν πατέρα τους καί Τόν ἀκολούθησαν. Στήν συνέχεια ὁ ἅγιος εὐαγγελιστής παρουσιάζει τήν δημόσια δράση τοῦ Κυρίου στήν Γαλιλαία. Λέει, ὅτι ὁ Ἰησοῦς περιόδευε τήν Γαλιλαία διδάσκοντας στίς Συναγωγές, ὅπου κάθε Σάββατο μαζεύονταν οἱ Ἰουδαῖοι γιά νά ἀκούσουν τήν ἀνάγνωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί νά προσευχηθοῦν. Παράλληλα θεράπευε τά πλήθη τοῦ λαοῦ ἀπό κάθε εἴδους ἀσθένεια καί κήρυττε τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ».

Εἶναι ἐντυπωσιακή ἡ προθυμία καί ἡ αὐταπάρνηση πού ἐκεῖνοι οἱ τέσσερις πρῶτοι Μαθητές ἔδειξαν στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ! Πόση πίστη καί ὑπακοή! Δέν ἀνέβαλαν τήν ἀπόφασή τους γιά ἄλλη φορά. Δέν ζήτησαν προθεσμία γιά νά δώσουν κάποια ἀπάντηση. Δέν σκέφθηκαν νά πᾶνε πρῶτα στά σπίτια τους καί νά συζητήσουν μέ τούς δικούς τους. Ἄφησαν καί τούς γονεῖς τους καί ὅ,τι ἄλλο εἶχαν. Τά πλοῖα καί τά δίχτυα τους, πού ἦταν ὅλη τους ἡ περιουσία. Ἀκολουθοῦν τόν Χριστό καί γίνονται παντοτινά μαθητές Του.

Τό ἐρώτημα εἶναι, ἐάν δείχνουμε κι ἐμεῖς τέτοια αὐταπάρνηση καί προθυμία στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Βέβαια ὁ Κύριος δέν ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς τέτοια μεγάλη εἰδική θυσία, δέν μᾶς ζητᾶ νά ἐγκαταλείψουμε τά πάντα καί νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Ἀλλά ζητᾶ νά ἐγκαταλείψουμε τά πάθη µας, τό ἁμαρτωλό θέλημά µας. Καί κάνει στόν καθένα µας πολλές κλήσεις γιά μετάνοια, γιά ἁγιασμό, γιά τήν σωτηρία µας. Γιά παράδειγμα πηγαίνουμε στόν Πνευματικό µας καί µᾶς δίνει ὁδηγίες πνευματικῆς ζωῆς. Τίς ἀποδεχόμαστε χωρίς ἀντίρρηση καί ἀντίδραση; Ἔχουμε τήν προθυμία νά ὑπακούσουμε ἀμέσως καί νά ἀγωνισθοῦμε νά διορθώσουμε τήν πορεία µας; Εἶναι φοβερό νά µᾶς καλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός στό θέλημά του καί ἐμεῖς νά ἀρνούμαστε καί νά χάνουμε εὐκαιρίες μετανοίας καί ἁγιασμοῦ. Εὐκαιρίες πού ἴσως δέν θά µᾶς δοθοῦν ποτέ ἄλλοτε. Ἄς μάθουμε λοιπόν νά ἀνταποκρινόμαστε μέ χαρά στά κελεύσματα τοῦ Κυρίου, διότι ὁ σκοπός εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Κύριος καλεῖ σέ μία Βασιλεία ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπ’ αὐτήν πού περίμεναν οἱ Ἰουδαῖοι, μία Βασιλεία αἰώνια, πού ξεκινᾶ ἀπό τήν γῆ μέ τήν Ἐκκλησία Του καί θά συνεχιστεῖ στόν οὐρανό. Τήν ἐμπειρία αὐτῆς τῆς Βασιλείας ὀφείλουμε νά ζοῦμε, διότι εἴμαστε ἐν δυνάμει πολίτες της, ἀφοῦ βαπτιστήκαμε, μυρωθήκαμε καί κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Μέ τήν προσδοκία της πορευόμαστε τόν παρόντα βίο καί ἀγωνιζόμαστε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τήν ἁγιαστική δύναμη τῶν Μυστηρίων της, νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες, ὥστε νά ἀνερχόμαστε «ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν», πρός τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, πρός τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....