Χαιρετισμός Μητροπολίτου Ναυπάκτου γιά τήν παρουσίαση τοῦ «Β΄ Πανναυπακτιακοῦ Ἀναπτυξιακοῦ Συνεδρίου»

Ἡ Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας Ο.ΣΥ.Ν καί συνδιοργανωτές ὅλοι οἱ φορείς τῆς περιοχῆς παρουσίασαν τό βιβλίο τῶν πρακτικῶν τοῦ Β’ Πανναυπακτιακοῦ Ἀναπτυξιακοῦ Συνεδρίου ”Ἡ Ναυπακτία Ψηλά”, τό Σάββατο 23.9.2023 τό ἀπόγευμα στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱδρύματος Δημητρίου καί Αἴγλης Μπότσαρη στή Ναύπακτο. Συντονιστής ἦταν ὁ Νίκος Ἀνδρίτσος.

Ἀκολουθεῖ ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Μητροπολίτου:

Ἡ σημερινή Ἐκδήλωση ἔχει σκοπό νά παρουσιάση τό Βιβλίο Πρακτικῶν τοῦ πολύ σημαντικοῦ «Β΄ Πανναυπακτιακοῦ Ἀναπτυξιακοῦ Συνεδρίου», πού διοργανώθηκε, τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο 1 καί 2 Μαρτίου 2019 στήν Ναύπακτο καί τήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, ἀπό τήν Ὀμοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας, συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδας καί τόν Δῆμο Ναυπακτίας, καί συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς πόλεώς μας καί τῆς περιοχῆς μας.

Θέλω νά συγχαρῶ τούς διοργανωτές καί τῆς σημερινῆς Ἑσπερίδας, τόσο γιά τήν ἀγάπη τους στόν τόπο μας ὅσο καί γιά τήν ἑνότητα πού καλλιεργοῦν στήν περιοχή μας, τήν ὁποία ἔχει ἀνάγκη.

Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι τό Συνέδριο πού διοργανώθηκε τό 2019 εἶχε προτάσεις γιά τήν συνολική ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς μας. Κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση ὅτι στήν ἀρχή τοῦ Βιβλίου τῶν Πρακτικῶν ὑπάρχουν δύο φράσεις τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπάκτίας. Ἡ πρώτη φράση εἶναι: «Μέ τό Συνέδριο ἐπιδιώκουμε νά ἀνυψώσουμε τήν Ναυπακτία ἀκόμα πιό ψηλά». Ἡ δεύτερη φράση εἶναι: «Ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος Ἀνάπτυξης εἶναι ἡ συνεργασία καί ἡ συλλογική προσπάθεια».

Αὐτό εἶναι σημαντικό γιατί ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς περιοχῆς γίνεται μέσα στά πλαίσια τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀνθρώπου, γιατί δέν πρόκειται γιά μιά ὑλική ἀνάπτυξη, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἀνθρώπινη, πολιτιστική καί πνευματική. Γι’ αὐτό πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψη ὁ ἄνθρωπος πού κατοικεῖ σέ μιά περιοχή. Ὁπότε, κάθε ἀνάπτυξη κοινωνική πρέπει νά λαμβάνη σοβαρά ὑπ’ ὄψη της τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο.

Ἀσφαλῶς, πρέπει νά ληφθῆ ὑπ’ ὄψη ἡ ἀναπτυξιακή ψυχολογία πού εἶναι ἕνας κλάδος τῆς ψυχολογίας πού μελετᾶ τά στάδια τῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ καί θεμελιωτής της ἦταν ὁ Ἑλβετός ψυχολόγος Ζάν Πιαζέ. Ὁ Πιαζέ μελέτησε τά τέσσερα στάδια τῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ, ἤτοι τό αἰσθησιοκινητικό, τό προενεργητικό, τό τρίτο στάδιο τῶν νοητικῶν ἐνεργειῶν καί τό τέταρτο στάδιο τῶν τυπικῶν νοητικῶν ἐνεργειῶν.

Βέβαια, αὐτή ἡ ἀναπτυξιακή ψυχολογία συνεχίζεται σέ κάθε ἡλικία μέ τήν προσαρμογή τῶν ἀνθρώπων στήν εὑρύτερη κοινωνία μέ τούς θεσμούς της καί τίς παραδόσεις της, σύμφωνα μέ τήν θεωρία τῶν συστημάτων, κατά τήν ὁποία κάθε σύστημα γιά νά λειτουργῆ καλά μέ τά ἄλλα συστήματα στήν κοινωνία, πρέπει νά ἔχη καλή ὀργάνωση, νά καθορίζη τά ὅριά του σέ σχέση μέ ἄλλα συστήματα καί νά ὑπάρχουν γέφυρες ἐπικοινωνίας μεταξύ τους.

Ἔτσι, ἡ ἀναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει νά συνδεθῆ μέ τήν συμπεριφοριστική ψυχολογία, ἀλλά καί τήν ὑπαρξιακή ψυχολογία. Διότι ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν γνωρίζει νά συμπεριφέρεται σωστά στήν κοινωνία, καί ἀκόμη ἄν δέν ἔχει νόημα ζωῆς, δηλαδή δέν δίνει νόημα ζωῆς στά γεγονότα τῆς ζωῆς του καί τά πολιτιστικά δεδομένα ἑνός τόπου, τότε κάθε πράξη στερεῖται νοήματος καί στήν πραγματικότητα εἶναι ἀνόητα.

Αὐτός ἦταν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό Συνέδριο πού πραγματοποιήθηκε τό ἔτος 2019 ἦταν πολύ σημαντικό, διότι ἔγινε σέ συνεργασία μέ ὅλους τούς φορεῖς τῆς περιοχῆς μας. Ἐκεῖ ἐτέθησαν ὅλα τά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας, μέ τήν ἰδιαίτερη παράδοσή του καί τήν θεσμική ὀργάνωση τῆς κοινωνίας.

Ἀναπτύχθηκαν θέματα σέ ἕξη ἑνότητες: Ἡ πρώτη μέ θέμα «Αὐτοδιοίκηση – Φορεῖς ἀνάπτυξης – Ψηφιακή κοινωνία καί Οἰκονομία», ἡ δεύτερη ἑνότητα μέ θέμα «Περιβάλλον-Πολεοδομία-Ὁδικό Δίκτυο», ἡ τρίτη ἑνότητα μέ θέμα «Τουρισμός-Περιηγήσεις», ἡ τέταρτη ἑνότητα μέ θέμα «Βιώσιμη Ἀνάπτυξη-Πηγές ἐνέργειας-Εὐηνολίμνη-ἐπιχειρηματικότητα-καινοτομία», ἡ πέμπτη ἑνότητα μέ θέμα «Πολιτισμός-Κοινωνική Ἀντίληψη-Παιδεία-Ἀρχαιότητες» καί ἡ ἕκτη ἑνότητα μέ θέμα «Ἀναπτυξιακά Προγράμματα, Γεωργία-Κτηνοτροφία».

Μετά ἀπό αὐτό τό Συνέδριο, ὅπως ἀποτυπώθηκε στά Πρακτικά του δέν χρειάζονται ἄλλα λόγια, ἀλλά συγκεκριμένες πράξεις ὑλοποίησης τῶν συμπερασμάτων καί πορισμάτων πού προέκυψαν ἀπό τίς εἰσηγήσεις, τίς παρεμβάσεις καί τίς δημοσιευμένες θέσεις τῆς ΟΣΥΝ πού γνωρίζουν τά θέματα καί τά ὁποῖα ἔχουν καταγραφῆ.

Ἔτσι, οἱ φορεῖς τοῦ τόπου μας ἔχουν μπροστά τους τά προβλήματα, ἔχουν τήν πυξίδα ἐπιλύσεώς τους, καί πρέπει νά τά θέσουν στά προγράμματά τους γιά τήν σταδιακή ὑλοποίησή τους. Ἡ Ναύπακτος καί ἡ περιοχή της πού ὄντως ἔχει μιά ἀναπτυξιακή δυναμική πρέπει νά βρῆ τούς κατάλληλους φορεῖς πού θά τήν ὑλοποιήσουν.

Εὐχαριστῶ γιά τήν διοργάνωση τῆς σημερινῆς Ἑσπερίδος καί κυρίως εὐχαριστῶ θερμά ὅλους σας γιά τήν ἑνότητα καί τήν συνεργασία μας πού ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος μας.

Φωτογραφίες

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....