“Δεν θα προσέλθη φέτος εις προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο στα Πετροκέρασα”

 Πρός
τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων
Εἰς Πετροκέρασα

Διά τοῦ παρόντος κοινοποιοῦμεν ὑμῖν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 104.1/34/15/28-3-2022 Ἐπιστολήν-ἀπάντησιν τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰωσήφ, σχετικήν μέ τήν μετακομιδήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου εἰς τήν Ἐνορίαν σας εἰς προσκύνησιν καί ἁγιασμόν τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ κατά τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου καί Κυριακήν τῶν Βαΐων, ὡς ἔθος ἐστι ἀπό πολλῶν ἐτῶν.

Κατόπιν τῆς ἀδυναμίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς – λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναΐοῦ – νά προσκομίσῃ τόν Μέγα τοῦτον θησαυρόν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν καθ’ Ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν κατά τήν περίοδον πρό τοῦ Ἁγίου Πάσχα ὡς κατ’ ἔτος λαμβάνει χώραν, παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι διά τό φετινόν ἔτος δέν θά προσέλθῃ εἰς Πετροκέρασα τό Τίμιον Ξύλον, ἀλλά σύν Θεῷ πρό τοῦ Ἁγίου Πάσχα τοῦ ἑπομένου ἔτους θά ἔχωμεν τήν τιμήν καί πάλιν νά λάβωμεν τήν εὐλογίαν Του.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....