«Εὐχὴ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον διὰ τὴν εἰρήνευσιν ἐν καιρῷ πολέμου»