Εγκύκλιος Σεβ. Μητρ. Τρίκκης για το νέο έτος

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν

τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

Ἕνα καινούργιο ἔτος ἀνατέλει σήμερα καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία σπεύδει νὰ τὸ εὐλογήσει καὶ νὰ δοξολογήσει τὸν Τρισάγιο Θεὸ γιὰ τὴν ἔλευση καὶ ἔναρξή του. Συνήθως, εὐχόμεθα ὅλοι κάθε καινούργιος χρόνος νὰ εἶναι καλύτερος ἀπὸ τὸν προηγούμενο. Ἐφέτος καὶ πάλι ἡ καρδιά μας εἶναι συγκρατημένη καὶ σφυγμένη λόγω τοῦ σοβαροῦ προβλήματος τοῦ κορωνοϊοῦ. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀγνοήσῃ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ ἀνθρώπων ποὺ φεύγουν καθημερινῶς ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀσθένειας. Εἶναι ἀδιανόητο, ἀσύληπτο καὶ συγχρόνως τραγικό!

Ὁ ἐπίσκοπός σας, οἱ ἱερεῖς σας, οἱ μοναχοὶ καὶ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας εὔχεται καθημερινῶς γιὰ τὴν λύτρωση ἀπὸ αὐτὴ τὴ δεινὴ ἀσθένεια. Ὁ νοῦς μας καὶ ἡ καρδιά μας εἶναι κοντὰ τούτη τὴ στιγμὴ, ποὺ ὁ καινούργιος χρόνος ἔρχεται, στοὺς κατακειμένους ἀσθενεῖς στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὶς ἐντατικὲς μονάδες θεραπείας. Στοὺς ἱατροὺς καὶ τοὺς νοσηλευτὲς ποὺ ἀόκνως μάχονται μὲ ἕναν ἀόρατο ἐχθρό.

Εἴμαστε ὅλοι συνεσταλμένοι ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτή. Ἀλλὰ ἀδελφοί μου, ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἔχομεν ἐλπίδα, ποὺ γεννᾶται ἀπὸ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Τὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν. Σ’Αὐτὸν ἐλπίζομεν καὶ στὰ πιστὰ τέκνα του τοὺς ἰατρούς καὶ τοὺς ἐργάτες τῆς ὑγείας. Ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ μέσω τῶν τέκνων του. Αὐτὰ ἄλλωστε εἶναι τὰ μέλη τοῦ σώματός Του, «Υμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους», (Α΄ Κορ. 12,27). Ὅλοι ἔχομεν ἀνάγκη ὅλων. Περισσότερο τώρα ἔχομεν ἀνάγκη τὴν διακονία τῶν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι λόγω τῶν γνώσεών τους μποροῦν νὰ βοηθήσουν τοὺς πάσχοντας ἀνθρώπους, ἀφοῦ τὸ προκείμενο πρόβλημα ἀφορᾶ τὴν ὑγεία.

Τέλος ἀδελφοί μου καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ, να παραμείνωμεν ἄρρηκτα ἑνωμένοι ὑπό τήν σκέπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐν ὑπακοῇ πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἀποφεύγοντες παντός εἴδους διάσπασιν καί διχόνοιαν και να  ἀναπέμπωμεν δεήσεις καί παρακλήσεις πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν ἵνα ἀποστρέψῃ, διασκεδάσῃ καί ἀπομακρύνῃ τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ, καθ ̓ ὅσον δι’ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἰσχύει ὁ ἀληθής καί ἀδιάψευστος λόγος τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ Δαβίδ: «ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύ-πνησεν ὁ φυλάσσων» (εάν ὁ ίδιος ὁ Κύριος δέν φυλάξει μια πόλη, μάταια αγρυπνεί ὁ φρουρός της) (Ψαλμ. 126, 1).

Ἀποθέσθε, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀπὸ κάθε δεινὸ στὸν Κύριό μας, Ἰησοῦ Χριστὸ τὸν δημιουργὸ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ χρόνου· τὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν καὶ φωτιστὴ τῶν ἰατρῶν. Καὶ νὰ εἶστε σίγουροι, ὅτι τὸ νέο ἔτος ποὺ ἀνατέλει θὰ γίνῃ καλύτερο καὶ ὀμορφότερο.

Καλὸ καὶ εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος 2022!

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα παρὰ Θεοῦ!

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....