Εγκύκλιος Θεοφανείων Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ

ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

 

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες

Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὁσιώτατες Μοναχὲς

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ

Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

Μόλις ἀκούσαμε τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελι­στὴ Μᾶρκο νὰ μᾶς περιγράφει μὲ τρόπο σύντομο, ἁπλὸ καὶ λιτὸ τὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ ἑτοιμαζόμαστε εὐθὺς ἀμέσως νὰ ψάλλουμε ὅλοι μαζὶ τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς καὶ νὰ τελέσουμε τὸν Καθαγιασμὸ τῶν Ὑδάτων καὶ μαζὶ ὅλης τῆς δημιουργίας.

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανε­ρώ­θη προσκύνησις» θὰ ψάλλουμε. Καὶ τὸ Εὐαγγε­λι­κὸ Ἀνάγνωσμα, ποὺ μόλις ἀκούσαμε, γι᾽ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν φανέρωση μᾶς διδάσκει.

Μᾶς ἀποκαλύπτεται, μὲ τὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου, ὁλόκληρο τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ Ὁποία φανερώθηκε ἐκείνη τὴν στιγμή.

Μᾶς φανερώνονται καὶ τὰ Τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος:

α) Ὁ Υἱὸς.

Ὁ Ἰησοῦς. Αὐτὸς εἶναι ποὺ βαπτίζεται. «Ἰησοῦς» σημαίνει «Θεὸς Σωτήρας». Ἄρα, αὐτὸς ποὺ βαπτίζεται δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς καὶ τυχαῖος ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Θεὸς – Σωτήρας, ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος «ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον». Ἅγιος καὶ ἀναμάρτητος, Σωτὴρας ὅλων ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

Μᾶς βεβαιώνει τὴν ἀναμαρτησία Του ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος: «καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος»!! Σὲ ἀντίθεση μὲ ὅσους βαπτίζονταν μέχρι τότε στὸν Ἰορδάνη καὶ οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ μείνουν μέσα στὸ νερὸ μέχρι νὰ ἐξομολογηθοῦν τὶς ἁμαρτίες τους, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὡς ἀναμάρτητος, «ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος». Βγῆκε δηλαδὴ ἀμέσως ἀπὸ τὸ νερό, διότι δὲν εἶχε ἁμαρτίες νὰ ὁμολογήσει.

β) Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

«Εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν». Σχίζονται οἱ οὐρανοὶ γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον, γιὰ νὰ γίνει αἰσθητὸ ὅτι τὸ Πνεῦμα κατέρχεται ἀπὸ τὸν Οὐρανό. Ὄχι ἀπὸ τὴν γῆ. Οὔτε ἐμφανίζεται μόνο του, αἰφνιδιαστικά. Ἔρχεται ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, διότι ἀπὸ τὸν Θεὸ Πατέρα ἐκπορεύεται. Σαφέστατα αὐτὴ εἶναι ἡ προέλευσή Του. Καὶ δεύτερον, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν εἶναι μία ἰδέα, ἕνα φάντασμα, ἕνα δημιούργημα τῆς φαντασίας. Δὲν εἶναι μία ὁπτασία ἢ μία ἀσαφὴς καὶ ἀκαθόριστη δύναμη, ἢ πνοή. Ἀλλὰ εἶναι ὀντότητα. Εἶναι ὕπαρξη οὐσιαστική. Εἶναι Πρόσωπο. Ἐμφανίζεται καὶ αἰσθητοποιεῖται μὲ τὴ μορφὴ μιᾶς περιστερᾶς, ποὺ κινεῖται καὶ κατέρχεται, καὶ μένει πάνω στὸν Υἱόν.

γ) Ὁ Ἐπουράνιος Πατέρας.

Δὲν φαίνεται. Δὲν παρουσιάζεται, γιὰ νὰ γίνει ὀρατὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Θεὸς πάντοτε μένει ἀόρατος. Αὐτὸν «οὐδεὶς πώποτε τεθέαται». Τὸν Θεὸν ποτὲ κανεὶς δὲν τὸν εἶδε. Ὅμως, ἀκούγεται ἡ φωνή Του: «Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν». Φωνή, ἡ ὁποία βεβαιώνει: «Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα».

Μπορεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρ­χουν βλάσφημοι ἀρνητὲς τοῦ προσώπου τοῦ Χρι­στοῦ μας, ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Πατέρας Τὸν διακη­ρύσ­σει καὶ Τὸν ἀναγνωρίζει «Υἱό» Του καὶ μάλιστα «ἀγαπητό».

Ποιὸς λοιπὸν μπορεῖ νὰ τολμήσει νὰ ἀμφισβητήσει τὴν προέλευσή Του; Ποιὸς δὲν θὰ Τὸν πιστέψει «γεννη­θέ­ντα, οὐ ποιηθέντα», «πρὸ πάντων τῶν αἰώνων»;

Ποιὸς μπορεῖ νὰ κλείσει τὰ αὐτιά του στὴ φωνὴ τὴν κατερχόμενη ἐξ οὐρανοῦ;

Μπροστὰ στὴ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ μας, πρέπει νὰ σταθοῦμε μὲ εὐλάβεια καὶ εὐγνωμοσύνη, καὶ δάκρυα χαρᾶς καὶ εὐχαριστίας ἄς ἀναβλύσουν στὰ μάτια μας. Διότι, ὁ Χριστὸς βαπτίζεται, γιὰ νὰ ἀρχίσει τὸ κήρυγμά Του καὶ τὸ ἐπίγειο ἔργο Του γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Καὶ παρατηροῦμε ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν ἔναρξη μετέχει φανερὰ ὅλη ἡ Ἁγία Τριάδα. Ὅλη ἡ Θεότητα:

Ὁ Πατήρ, τοῦ Ὁποίου ἀκούγεται ἡ φωνὴ ἀπὸ τοὺς οὐρανούς.

Καὶ ὁ Υἱός, ὁ Ὁποῖος ὡς ἄνθρωπος βαπτίζεται καὶ χειροθετεῖται ἀπὸ τὸ πλᾶσμα Του, τὸν Ἰωάννη.

Καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ Ὁποῖο κατέρχεται, μὲ μορφὴ Περιστερᾶς, ἐπιβεβαιώνοντας τοῦ Πατρὸς τὸν λόγο.

Καὶ ἡ δική μας ζωὴ ἀρχίζει πραγματικὰ μὲ τὴν Βάπτισή μας καὶ ἀναγεννᾶται μὲ κάθε ἀναβαπτισμό μας, τὸν ὁποῖο προσφέρει καὶ χαρίζει ἡ μετάνοια στὴ ζωή μας.

Κάθε βάπτισμα μετανοίας εἶναι γιὰ μᾶς δυνατότητα, γιὰ νὰ ξαναγεννηθοῦμε καὶ νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἐκπληκτικὴ δυνατότητα νὰ θεραπεύσουμε παθο­γέ­νειες, νὰ ἀπεγκλωβιστοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ παρελ­θόντος, νὰ συμφι­λιω­­­θοῦμε μὲ τὸ ἀνθρώπινο καὶ φυσικὸ περιβάλλον μας, νὰ προχωρήσουμε τὴν ζωή μας ἐξελισσόμενοι καὶ εἰσοδεύοντας μέσα στὸ Φῶς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.

Καὶ σὲ αὐτὴν τὴ δική μας μεταμορφωτικὴ βάπτιση σὲ ἕνα νέο τρόπο ζωῆς, μετέχει ἐνεργὰ ἡ Ἁγία Τριάδα, δῶρο τῆς Ὁποίας εἶναι ἡ ποθούμενη «καλὴ ἀλλοίωσις».

Ἄς εὐχαριστήσουμε λοιπὸν καὶ ἄς δοξάσουμε τὸν Θεὸ ἀναφωνώντας καὶ λέγοντας: «Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι»

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Νὲ εἶστε ὅλοι πλημμυρισμένοι

ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 † ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....