Έναρξη λειτουργίας παραχωρηθέντος ναού στην Μητρόπολη Σμύρνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ ἔναρξις Λειτουργίας τοῦ παραχωρηθέντος εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σμύρνης Ναοῦ

Ἐν δοξολογίᾳ τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ μετὰ χαρᾶς ἀνακοινοῦται εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σμύρνης καὶ εἰς πάντα Ὀρθόδοξον Χριστιανόν, ὅτι ὁ παραχωρηθεὶς ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Ναὸς τῆς SANTA MARIA ἐν Konak Σμύρνης (Διεύθυνσις: Ak Deniz MahallesiHalit Ziya Bulvarı No.67, 35210, Konak, İzmir), διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Σμύρνης, τίθεται εἰς τακτικὴν λειτουργίαν ἀπὸ τῆς Κυριακῆς 15ης Ὀκτωβρίου 2023.

Ὁ Ναὸς θὰ τιμᾶται εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς ἐτησίας αὐτοῦ πανηγύρεως ἀγομένης τὴν 15ην Αὐγούστου, καὶ θὰ ἀποτελῇ τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σμύρνης.

Αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελῶνται τακτικῶς εἰς ἀμφοτέρους τοὺς Ναοὺς ταυτοχρόνως, ἤτοι τόσον εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅσον καὶ εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς. Καθ’ ἑκάστην Κυριακὴν ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελῆται ἐν μονοεκκλησίᾳ εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν λοιπῶν ἡμερῶν θὰ τελῆται ἐπίσης ἐν μονοεκκλησίᾳ, εἴτε εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἴτε εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς, κατὰ τὸ ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλως πρόγραμμα.

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....