Επίσκεψη Αμερικανών Γερουσιαστών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 21ης Ἀπριλίου/4ης Μαΐου 2022, ὁμάς Ἀμερικανῶν Γερουσιαστῶν ὑπό τούς κ. Andy Harris καί κ. Jose Luis Correa ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ὑπεδέχθη μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, λέγων αὐτῇ ὅτι «Χαρά ἡμῶν εἶναι νά ὑποδεχώμεθα ὑμᾶς εἰς τήν παροῦσαν συγκυρίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ἡμῶν μετά τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα καί τῆς ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανίου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πνευματική πρωτεύουσα τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, σημεῖον εὐλογίας ἀλλά καί σημεῖον πολιτικῆς διενέξεως.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦτο το Πατριαρχεῖον διαδραματίζει σημαντικόν ποιμαντικόν καί θρησκευτικόν ἀλλά καί εἰρηνευτικόν καί συνδιαλλακτικόν ἔργον εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί ὅλην τήν Ἁγίαν Γῆν ἀρχῆθεν ἀλλά καί  ἀπό τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνος εἰς τό πλαίσιον τῆς συμφωνίας τῆς συνθήκης τοῦ Πατριάρχου Σωφρονίου μετά τοῦ Χαλίφου Ὁμάρ Χαττάμπ.

Τό Πατριαρχεῖον διά μέσου τῶν αἰώνων διέσωσε ὄχι μόνον τά Χριστιανικά ἀλλά καί τά Ἰουδαϊκά Προσκυνήματα καί διατηρεῖ ταῦτα ὡς λειτουργικούς χώρους παρά τόν πόλεμον, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐξασκεῖται ὑπό τῶν ἐξτρεμιστῶν καί διά τοῦτο τό Πατριαρχεῖον παρά τοῦ ὅτι πολεμεῖται ἀπό τούς ἐξτρεμιστάς ἀπολαμβάνει σεβασμοῦ καί τιμῆς παρά πολλῶν. Ὁ Πανάγιος Τάφος εἶναι ἡ καρδιά τῶν Ἱεροσολύμων».

Ἀκούσαντες μετά προσοχῆς τά λεχθέντα ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου οἱ ἐξ Ἀμερικῆς Γερουσιασταί ἐξεδήλωσαν εἰλικρινές ἐνδιαφέρον νά βοηθήσουν τό Πατριαρχεῖον καί τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς διά δραστηρίων διαβημάτων αὐτῶν πρός τήν Ἰσραηλινήν Κυβέρνησιν. Δεχόμενοι μετ’ εὐχαριστιῶν τά δῶρα  εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν οἷς καί ἐπάργυρος  πίναξ τῆς Ἱερουσαλήμ ἀνεχώρησαν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....