Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Επιστολή προς τον Πατριάρχη Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ἀ­θή­νησι, 4ῃ Μαρ­τίου 2022

 

Μα­κα­ρι­ώ­τατε καὶ Ἁ­γι­ώ­τατε Πα­τρι­άρχα Μό­σχας καὶ πά­σης Ρω­σίας, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητὲ καὶ πε­ρι­πό­θητε ἀδελφὲ καὶ συλ­λει­τουργὲ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Κύ­ριλλε, τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα ἐν Κυ­ρίῳ κα­τα­σπα­ζό­με­νοι, ὑ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

 

Μετὰ πολ­λῆς ἀ­νη­συ­χίας καὶ βα­ρυ­αλ­γού­σης καρ­δίας πα­ρα­κο­λου­θοῦ­μεν τὰς τρα­γι­κὰς ἐ­ξε­λί­ξεις τοῦ πο­λέ­μου, ὅ­στις δι­ε­ξά­γε­ται κατ’ αὐ­τὰς τὰς ἡ­μέ­ρας εἰς τὴν χώ­ραν τῆς Οὐ­κρα­νίας. Αἱ συνε­χεῖς ἐ­πι­θέ­σεις καὶ τὰ ἀλ­λε­πάλ­ληλα κύ­ματα βομ­βαρ­δι­σμῶν, ἀπο­φά­σει καὶ ἐν­τολῇ τῆς Ρω­σι­κῆς ἡ­γε­σίας, κα­θι­στῶσι τὴν οὐ­κρα­νι­κὴν γῆν, ἡ­μέρᾳ τῇ ἡ­μέρᾳ, «τό­πον βα­σά­νου», ἀ­φά­του θλί­ψεως ἐκ τῶν ἐ­πι­συμ­βάν­των θα­νά­των καὶ ἐ­ρει­πίων. Δυ­στυ­χῶς, οὐχὶ μό­νον ὁ λαός δι­ώ­κε­ται, ἀλλὰ καὶ ζω­τι­καὶ ὑ­πο­δο­μαί, ἱστο­ρικὰ κτή­ρια, μνη­μεῖα πο­λι­τι­σμοῦ, ἀ­κόμη καὶ Ἱ­ε­ροὶ Ναοί, ὡς ὁ Ὀρ­θό­δο­ξος Καθε­δρι­κὸς Ἱ­ε­ρὸς Ναὸς τοῦ Χαρ­κό­βου, κα­τα­στρέ­φον­ται.

Ἡ Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος αἰ­σθά­νε­ται ἔν­το­νον τὸ χρέος νὰ ὑ­ψώσῃ φω­νὴν δι­α­μαρ­τυ­ρίας ὑ­πὲρ πάν­των τῶν, ὡς μὴ ὤ­φειλε, θυ­μά­των τοῦ πο­λέ­μου καὶ ὑ­πὲρ πάν­των τῶν δι­ω­κο­μέ­νων. Θρη­νεῖ δι’ ὅ­σους ἐ­θα­να­τώ­θη­σαν, ἀλλὰ καὶ δι’ ὅ­σους εἰ­σέτι δο­κι­μά­ζον­ται καὶ δι­ώ­κον­ται ἐκ τῆς κα­κό­τη­τος, τῆς μι­σαλ­λο­δο­ξίας καὶ τῆς βαρ­βα­ρό­τη­τος, αἵ­τι­νες προ­έρ­χον­ται, δυ­στυ­χῶς, οὐχὶ ἐξ ἀλ­λο­πί­στων, ἀλλ’ ἐξ ὁ­μο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν.

Ἡ Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος, συν­δε­δε­μένη διὰ μα­κρο­χρο­νίων καὶ ἀ­κα­τα­λύ­των δε­σμῶν ἐν Χρι­στῷ ἀ­γά­πης καὶ φι­λίας μετὰ τῆς ἐν Ρω­σίᾳ ἀ­δελ­φῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας, ἀ­πευ­θύ­νει θερ­μο­τά­την ἔκ­κλη­σιν πρὸς τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα καὶ σύμ­πα­σαν τὴν Ἁγι­ω­τά­την Ἐκ­κλη­σίαν τῆς Ρω­σίας ἵνα, ἐπ’ ἀ­φορμῇ καὶ τῆς ἐ­πι­κει­μέ­νης ἐ­νάρ­ξεως τῆς Ἁ­γίας καὶ Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἀν­τι­σταθῇ εἰς τὰ πο­λε­μικὰ σχέ­δια τῶν κο­σμι­κῶν ἡ­γε­τῶν καὶ ἐ­στὲ βέ­βαιος ὅτι ἡ πα­ρέμ­βα­σις τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος πρὸς τὸν ἀνω­τέρω σκο­πὸν θὰ ἀ­ποβῇ κα­τα­λυ­τική. Ἡ ἐκ­κλη­σι­α­στικὴ αὕτη πα­ρέμ­βα­σις καὶ ἡ ἔμ­πρα­κτος μαρ­τυ­ρία τῆς ἀ­γά­πης, τῆς εἰ­ρή­νης καὶ τῆς κα­ταλ­λα­γῆς, πα­ρέ­χει ἐλ­πίδα διὰ τὴν κα­τά­παυ­σιν τοῦ πο­λέ­μου καὶ τὴν ἀ­πό­συρ­σιν τῶν ρω­σι­κῶν στρα­τευ­μά­των ἐκ τῆς Οὐ­κρα­νίας.

Ἐ­πι­προ­σθέ­τως, ἡ ἐν λόγῳ πα­ρέμ­βα­σις ἐκ μέ­ρους τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος θὰ συμ­βάλῃ κα­θο­ρι­στι­κῶς καὶ εἰς τὴν πε­ραι­τέρω αὔ­ξη­σιν τῆς δυ­να­μι­κῆς τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σιῶν ἐν τῷ συγ­χρόνῳ κό­σμῳ, καθ’ ὅτι ὁ πό­λε­μος με­ταξὺ ὁ­μο­δό­ξων Ἐ­θνῶν ἀπο­μειοῖ τὴν φε­ρεγ­γυ­ό­τητα ἡ­μῶν ὡς Χρι­στι­α­νῶν, οἵ­τι­νες, καί­τοι ἔ­χο­μεν πρω­ταρ­χι­κὸν κα­θῆ­κον νὰ κη­ρύσ­σω­μεν τὴν εἰ­ρή­νην, ἐν τού­τοις δὲν τὴν ἐ­φαρ­μό­ζο­μεν ἐν τῇ πρά­ξει, προ­ξε­νοῦν­τες ποι­κί­λας ἀρ­νη­τι­κὰς συ­νε­πείας ἀ­να­φο­ρι­κῶς πρὸς τὸ κῦ­ρος καὶ τὴν ἐν γέ­νει πα­ρου­σίαν τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας, δι­α­χρι­στι­α­νι­κῶς καὶ παγ­κο­σμίως.

 

Μα­κα­ρι­ώ­τατε,

Ἔ­χον­τες ὑπ’ ὄ­ψιν τὴν βα­ρύ­τητα τοῦ Κυ­ρι­α­κοῦ λό­γου «οὐ πᾶς ὁ λέ­γων μοι Κύ­ριε Κύ­ριε, εἰ­σε­λεύ­σε­ται εἰς τὴν βα­σι­λείαν τῶν οὐ­ρα­νῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέ­λημα τοῦ πα­τρός μου τοῦ ἐν οὐ­ρα­νοῖς» (Ματθ. 7, 21), κα­τα­κλεί­ο­μεν τὴν πα­ροῦ­σαν, ἀ­πευ­θύ­νον­τες δι­ά­πυ­ρον πα­ρά­κλη­σιν πρὸς Ὑ­μᾶς, διὰ τὴν στα­θε­ρὰν συ­στοί­χι­σιν Ὑ­μῶν τε καὶ ἡ­μῶν πρὸς τὰς ἐν­το­λὰς τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ δι’ ἀ­γά­πην, φι­λα­δελ­φίαν καὶ  ἔμ­πρα­κτον ἐ­φαρ­μο­γὴν τῆς Ἀπο­στο­λι­κῆς ἐ­πι­ση­μάν­σεως: «ὑ­μεῖς δέ ἐ­στε σῶμα Χρι­στοῦ καὶ μέλη ἐκ μέ­ρους» (Α´ Κορ. 12, 27).

Εἶ­ναι ἀ­δή­ρι­τος ἡ ἀ­νάγκη κατ’ αὐ­τὰς τὰς κρι­σί­μους ὥ­ρας νὰ ἐ­πι­βε­βαι­ώ­σω­μεν τὴν αὐ­το­συ­νει­δη­σίαν ταύ­την τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας ὡς τοῦ ἑ­νός καὶ ἀ­δι­αι­ρέ­του Σώ­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ, συμ­βάλ­λον­τες ἐν τῷ συν­δέ­σμῳ τῆς ἀ­γά­πης εἰς τὴν ἐ­πι­κρά­τη­σιν τῆς εἰ­ρή­νης, ἥ­τις ἐ­στὶν Αὐ­τὸς ὁ Χρι­στός. Τοι­ου­το­τρό­πως ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σία θὰ ἀ­να­δει­χθῇ ὡς ὁ γνη­σι­ώ­τε­ρος καὶ ἰ­σχυ­ρό­τε­ρος εἰ­ρη­νο­ποιὸς πα­ρά­γων με­ταξὺ τῶν δύο λαῶν, τοῦ Ρω­σι­κοῦ καὶ τοῦ Οὐ­κρα­νι­κοῦ, οἵ­τι­νες με­τέ­χουσι κοι­νῶν πα­ρα­δό­σεων αἰ­ώ­νων, κυ­ρίως δ’ ὅ­μως τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στεως τῆς Μιᾶς, Ἁ­γίας, Κα­θο­λι­κῆς και Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Ἐπὶ δὲ τού­τοις, καὶ αὖ­θις κα­τα­σπα­ζό­με­νοι τὴν Ὑ­με­τέ­ραν πε­φι­λη­μέ­νην Μα­κα­ρι­ό­τητα φι­λή­ματι ἁ­γίῳ, δι­α­τε­λοῦ­μεν

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

+ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....