Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Επιστολή προς τον Πατριάρχη Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ἀ­θή­νησι, 4ῃ Μαρ­τίου 2022

 

Μα­κα­ρι­ώ­τατε καὶ Ἁ­γι­ώ­τατε Πα­τρι­άρχα Μό­σχας καὶ πά­σης Ρω­σίας, ἐν Χρι­στῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀ­γα­πητὲ καὶ πε­ρι­πό­θητε ἀδελφὲ καὶ συλ­λει­τουργὲ τῆς ἡ­μῶν Με­τρι­ό­τη­τος, κύ­ριε Κύ­ριλλε, τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα ἐν Κυ­ρίῳ κα­τα­σπα­ζό­με­νοι, ὑ­πε­ρή­δι­στα προ­σα­γο­ρεύ­ο­μεν.

 

Μετὰ πολ­λῆς ἀ­νη­συ­χίας καὶ βα­ρυ­αλ­γού­σης καρ­δίας πα­ρα­κο­λου­θοῦ­μεν τὰς τρα­γι­κὰς ἐ­ξε­λί­ξεις τοῦ πο­λέ­μου, ὅ­στις δι­ε­ξά­γε­ται κατ’ αὐ­τὰς τὰς ἡ­μέ­ρας εἰς τὴν χώ­ραν τῆς Οὐ­κρα­νίας. Αἱ συνε­χεῖς ἐ­πι­θέ­σεις καὶ τὰ ἀλ­λε­πάλ­ληλα κύ­ματα βομ­βαρ­δι­σμῶν, ἀπο­φά­σει καὶ ἐν­τολῇ τῆς Ρω­σι­κῆς ἡ­γε­σίας, κα­θι­στῶσι τὴν οὐ­κρα­νι­κὴν γῆν, ἡ­μέρᾳ τῇ ἡ­μέρᾳ, «τό­πον βα­σά­νου», ἀ­φά­του θλί­ψεως ἐκ τῶν ἐ­πι­συμ­βάν­των θα­νά­των καὶ ἐ­ρει­πίων. Δυ­στυ­χῶς, οὐχὶ μό­νον ὁ λαός δι­ώ­κε­ται, ἀλλὰ καὶ ζω­τι­καὶ ὑ­πο­δο­μαί, ἱστο­ρικὰ κτή­ρια, μνη­μεῖα πο­λι­τι­σμοῦ, ἀ­κόμη καὶ Ἱ­ε­ροὶ Ναοί, ὡς ὁ Ὀρ­θό­δο­ξος Καθε­δρι­κὸς Ἱ­ε­ρὸς Ναὸς τοῦ Χαρ­κό­βου, κα­τα­στρέ­φον­ται.

Ἡ Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος αἰ­σθά­νε­ται ἔν­το­νον τὸ χρέος νὰ ὑ­ψώσῃ φω­νὴν δι­α­μαρ­τυ­ρίας ὑ­πὲρ πάν­των τῶν, ὡς μὴ ὤ­φειλε, θυ­μά­των τοῦ πο­λέ­μου καὶ ὑ­πὲρ πάν­των τῶν δι­ω­κο­μέ­νων. Θρη­νεῖ δι’ ὅ­σους ἐ­θα­να­τώ­θη­σαν, ἀλλὰ καὶ δι’ ὅ­σους εἰ­σέτι δο­κι­μά­ζον­ται καὶ δι­ώ­κον­ται ἐκ τῆς κα­κό­τη­τος, τῆς μι­σαλ­λο­δο­ξίας καὶ τῆς βαρ­βα­ρό­τη­τος, αἵ­τι­νες προ­έρ­χον­ται, δυ­στυ­χῶς, οὐχὶ ἐξ ἀλ­λο­πί­στων, ἀλλ’ ἐξ ὁ­μο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν.

Ἡ Ἐκ­κλη­σία τῆς Ἑλ­λά­δος, συν­δε­δε­μένη διὰ μα­κρο­χρο­νίων καὶ ἀ­κα­τα­λύ­των δε­σμῶν ἐν Χρι­στῷ ἀ­γά­πης καὶ φι­λίας μετὰ τῆς ἐν Ρω­σίᾳ ἀ­δελ­φῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας, ἀ­πευ­θύ­νει θερ­μο­τά­την ἔκ­κλη­σιν πρὸς τὴν Ὑ­με­τέ­ραν Μα­κα­ρι­ό­τητα καὶ σύμ­πα­σαν τὴν Ἁγι­ω­τά­την Ἐκ­κλη­σίαν τῆς Ρω­σίας ἵνα, ἐπ’ ἀ­φορμῇ καὶ τῆς ἐ­πι­κει­μέ­νης ἐ­νάρ­ξεως τῆς Ἁ­γίας καὶ Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἀν­τι­σταθῇ εἰς τὰ πο­λε­μικὰ σχέ­δια τῶν κο­σμι­κῶν ἡ­γε­τῶν καὶ ἐ­στὲ βέ­βαιος ὅτι ἡ πα­ρέμ­βα­σις τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος πρὸς τὸν ἀνω­τέρω σκο­πὸν θὰ ἀ­ποβῇ κα­τα­λυ­τική. Ἡ ἐκ­κλη­σι­α­στικὴ αὕτη πα­ρέμ­βα­σις καὶ ἡ ἔμ­πρα­κτος μαρ­τυ­ρία τῆς ἀ­γά­πης, τῆς εἰ­ρή­νης καὶ τῆς κα­ταλ­λα­γῆς, πα­ρέ­χει ἐλ­πίδα διὰ τὴν κα­τά­παυ­σιν τοῦ πο­λέ­μου καὶ τὴν ἀ­πό­συρ­σιν τῶν ρω­σι­κῶν στρα­τευ­μά­των ἐκ τῆς Οὐ­κρα­νίας.

Ἐ­πι­προ­σθέ­τως, ἡ ἐν λόγῳ πα­ρέμ­βα­σις ἐκ μέ­ρους τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Μα­κα­ρι­ό­τη­τος θὰ συμ­βάλῃ κα­θο­ρι­στι­κῶς καὶ εἰς τὴν πε­ραι­τέρω αὔ­ξη­σιν τῆς δυ­να­μι­κῆς τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σιῶν ἐν τῷ συγ­χρόνῳ κό­σμῳ, καθ’ ὅτι ὁ πό­λε­μος με­ταξὺ ὁ­μο­δό­ξων Ἐ­θνῶν ἀπο­μειοῖ τὴν φε­ρεγ­γυ­ό­τητα ἡ­μῶν ὡς Χρι­στι­α­νῶν, οἵ­τι­νες, καί­τοι ἔ­χο­μεν πρω­ταρ­χι­κὸν κα­θῆ­κον νὰ κη­ρύσ­σω­μεν τὴν εἰ­ρή­νην, ἐν τού­τοις δὲν τὴν ἐ­φαρ­μό­ζο­μεν ἐν τῇ πρά­ξει, προ­ξε­νοῦν­τες ποι­κί­λας ἀρ­νη­τι­κὰς συ­νε­πείας ἀ­να­φο­ρι­κῶς πρὸς τὸ κῦ­ρος καὶ τὴν ἐν γέ­νει πα­ρου­σίαν τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας, δι­α­χρι­στι­α­νι­κῶς καὶ παγ­κο­σμίως.

 

Μα­κα­ρι­ώ­τατε,

Ἔ­χον­τες ὑπ’ ὄ­ψιν τὴν βα­ρύ­τητα τοῦ Κυ­ρι­α­κοῦ λό­γου «οὐ πᾶς ὁ λέ­γων μοι Κύ­ριε Κύ­ριε, εἰ­σε­λεύ­σε­ται εἰς τὴν βα­σι­λείαν τῶν οὐ­ρα­νῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέ­λημα τοῦ πα­τρός μου τοῦ ἐν οὐ­ρα­νοῖς» (Ματθ. 7, 21), κα­τα­κλεί­ο­μεν τὴν πα­ροῦ­σαν, ἀ­πευ­θύ­νον­τες δι­ά­πυ­ρον πα­ρά­κλη­σιν πρὸς Ὑ­μᾶς, διὰ τὴν στα­θε­ρὰν συ­στοί­χι­σιν Ὑ­μῶν τε καὶ ἡ­μῶν πρὸς τὰς ἐν­το­λὰς τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ δι’ ἀ­γά­πην, φι­λα­δελ­φίαν καὶ  ἔμ­πρα­κτον ἐ­φαρ­μο­γὴν τῆς Ἀπο­στο­λι­κῆς ἐ­πι­ση­μάν­σεως: «ὑ­μεῖς δέ ἐ­στε σῶμα Χρι­στοῦ καὶ μέλη ἐκ μέ­ρους» (Α´ Κορ. 12, 27).

Εἶ­ναι ἀ­δή­ρι­τος ἡ ἀ­νάγκη κατ’ αὐ­τὰς τὰς κρι­σί­μους ὥ­ρας νὰ ἐ­πι­βε­βαι­ώ­σω­μεν τὴν αὐ­το­συ­νει­δη­σίαν ταύ­την τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σίας ὡς τοῦ ἑ­νός καὶ ἀ­δι­αι­ρέ­του Σώ­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ, συμ­βάλ­λον­τες ἐν τῷ συν­δέ­σμῳ τῆς ἀ­γά­πης εἰς τὴν ἐ­πι­κρά­τη­σιν τῆς εἰ­ρή­νης, ἥ­τις ἐ­στὶν Αὐ­τὸς ὁ Χρι­στός. Τοι­ου­το­τρό­πως ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σία θὰ ἀ­να­δει­χθῇ ὡς ὁ γνη­σι­ώ­τε­ρος καὶ ἰ­σχυ­ρό­τε­ρος εἰ­ρη­νο­ποιὸς πα­ρά­γων με­ταξὺ τῶν δύο λαῶν, τοῦ Ρω­σι­κοῦ καὶ τοῦ Οὐ­κρα­νι­κοῦ, οἵ­τι­νες με­τέ­χουσι κοι­νῶν πα­ρα­δό­σεων αἰ­ώ­νων, κυ­ρίως δ’ ὅ­μως τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στεως τῆς Μιᾶς, Ἁ­γίας, Κα­θο­λι­κῆς και Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Ἐπὶ δὲ τού­τοις, καὶ αὖ­θις κα­τα­σπα­ζό­με­νοι τὴν Ὑ­με­τέ­ραν πε­φι­λη­μέ­νην Μα­κα­ρι­ό­τητα φι­λή­ματι ἁ­γίῳ, δι­α­τε­λοῦ­μεν

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

+ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο