Εσπερινός της Συγχωρήσεως στη Βέροια

Την Κυριακή της Τυρινής το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως και κήρυξε το θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Οσίου Αντωνίου, πολιούχου Βεροίας. Στο τέλος του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε την συγχωρητική ευχή και ζήτησε πρώτος συγχώρηση για τυχόν λάθη και παραλείψεις του στην άσκηση της διακονίας του, ενώ ευχήθηκε σε όλους «καλή Σαρακοστή».

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ὅπως διαπλεύσαντες τό τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος, εἰς τήν τριή­μερον Ἀνάστασιν καταντήσω­μεν, τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ὁδήγησε καί φέτος στήν ἀρχή τῆς Ἁγίας καί Με­γάλης Τεσσαρακοστῆς, μᾶς ὁδήγη­σε στήν ἀφετηρία μιᾶς πνευματι­κῆς ὁδοιπορίας, ἑνός πνευματικοῦ διάπλου. Καί ὅπως κάθε ταξίδι ἔχει ἕναν προορισμό πρός τόν ὁποῖο κατευθύνεται ὁ ταξιδιώτης, ἕναν προορισμό, ἡ προσμονή καί ἡ προσδοκία τοῦ ὁποίου τόν κάνει νά μήν ὑπολογίζει οὔτε τόν κόπο οὔτε τίς ταλαιπωρίες τοῦ ταξιδίου, ἔτσι καί τό πνευματικό αὐτό ταξίδι, τό ὁποῖο μᾶς παρακινεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά ἀρχίσουμε, ἔχει τόν δικό του στόχο καί προορισμό.

Ποιός εἶναι αὐτός; Μᾶς τόν ἀπο­κάλυψε προηγουμένως ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος ψάλλοντας: «ὅπως δια­πλεύσαντες τό τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος, εἰς τήν τριήμερον Ἀνάστασιν καταντήσωμεν».

Ὁ σκοπός καί ὁ προορισμός αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ διάπλου εἶναι ἡ τριήμερος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας. Ὅπως ὅμως τό ταξίδι αὐτό δέν εἶναι ἕνα ἐγκόσμιο ταξίδι, ἀπό αὐ­τά πού κάνουμε συχνά οἱ ἄνθρω­ποι κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας γιά νά ἐπισκεφθοῦμε ἕναν τόπο καί νά συμμετάσχουμε ἴσως καί σέ κάποια ἐκδήλωση ἤ ἑορτασμό, ἀλλά εἶναι ἕνα ταξίδι πνευματικό, ἔτσι καί ὁ προορι­σμός μας δέν εἶναι ἁπλῶς νά φθά­σουμε στό Πάσχα καί νά ἑορτά­σουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὡς μία μεγάλη ἑορτή, ἀλλά νά τήν ἑορτάσουμε πνευματικά, νά τήν ἑορτάσουμε, ἀφοῦ προηγουμένως, κατά τή διάρκεια τοῦ πνευματικοῦ διάπλου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, θά ἔχουμε προε­τοι­μασθεῖ κατάλληλα πνευματικά, ἀφοῦ θά ἔχουμε συμπορευθεῖ καί συσσταυρωθεῖ μέ τόν Χριστό.

Καί αὐτό διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας δέν εἶναι ἕνα ἱστορικό γεγονός τό ὁποῖο συνέβη κάποτε καί τήν ἀνάμνηση τοῦ ὁποίου τι­μοῦ­με, ἀλλά εἶναι μία ἐπαναλαμ­βα­νόμενη ἀνά τούς αἰῶνες πραγ­μα­τικότητα, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ὅλους μας καί τόν καθένα μας προσω­πικά, διότι πρόκειται γιά τήν Ἀνά­σταση τοῦ Κυρίου, «τοῦ σώζοντος τάς ψυχάς ἡμῶν», ὅπως ἀκούσαμε τόν ἱερό ὑμνογράφο νά ψάλλει. Εἶναι, δηλαδή, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν μας, ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ καί τή δική μας ἀνά­σταση, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας καί μᾶς ὑπενθυμίζει ἀλλά καί μᾶς ὑποδεικνύει τή διαδρομή τήν ὁποία πρέπει νά ἀκολουθήσουμε γιά νά φθάσουμε σέ αὐτήν.

Ἑπομένως τό πνευματικό ταξίδι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχει σκοπό ἀφενός νά μᾶς φθάσουμε κατά τό δυνατόν προετοιμασμένοι στήν ἑορτή Ἀναστάσεως, καί ἀφε­τέρου νά μᾶς προετοιμάσει γιά τόν μεγάλο προορισμό τῆς ζωῆς μας, γιά τή σωτηρία μας.

Ἄν ἡ Ἐκκλησία μας ὁριοθετεῖ πε­ριόδους, ὅπως αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί προσ­διορίζει σκοπό καί προορισμό τό κάνει γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τή ζωή μας καί τήν πνευματική μας πορεία γενι­κό­τερα, ἀλλά συγχρόνως καί ἐπει­δή γνωρίζει ὅτι οἱ σταθμοί μᾶς βοη­θοῦν νά ἀνανεώνουμε τόν ζῆ­λο μας, νά ἐλέγχουμε τήν πορεία μας καί νά κάνουμε μιά νέα ἀρχή γιά νά ἐπιτύχουμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν ἀγώνα μας ὅ,τι δέν εἴχαμε ἐπιτύχει μέχρι τώρα.

Δέν μᾶς ἀφήνει ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας μόνους σέ αὐτή τήν πνευ­μα­τική πορεία, ἀλλά μᾶς στηρίζει καί μᾶς ἐνισχύει μέ τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει καί τίς ὁποῖες μᾶς καλεῖ νά ἀξιοποιήσουμε ὡς εὐκαι­ρίες πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, γιά νά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού δέν εἶναι ἡ νηστεία ἀλλά εἶναι ἡ Ἀνά­σταση. Ἡ νηστεία τῶν τροφῶν εἶναι μέσο γιά νά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό, μέσο ἀπαραίτητο καί σημα­ντικό ἀλλά ὄχι τό μόνο. Χρειάζεται νά συνοδεύεται καί ἀπό τήν πνευ­ματική νηστεία, τή νηστεία ὅπως λέμε τῶν παθῶν, καί τή μετάνοια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προϋπόθεση τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα καί τῆς καθάρσεως τήν ὁποία ἐπιδιώκου­με.

Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προσ­φέρει εὐκαιρίες μετανοίας καί καθάρ­σε­ως μέ τίς ἱερές της Ἀκολουθίες, τίς ἰδιαίτερες καί κατανυκτικές Ἀκο­λου­θίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τούς κατανυ­κτι­κούς Ἑσπερινούς τῶν Κυριακῶν, τά καθημερινά Μεγάλα Ἀπόδει­πνα, τίς Προηγιασμένες θεῖες Λει­τουργίες, τόν Μεγάλο Κανόνα ἀλλά καί τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαι­ρετισμῶν. Μᾶς προσφέρει εὐκαι­ρίες μέ τόν λόγο της, μέ τά κηρύγ­ματα καί τίς ὁμιλίες πού μᾶς βοη­θοῦν νά κατανοήσουμε τό νόημα τῶν ἡμερῶν πού διανύουμε καί νά διδαχθοῦμε ἀπό τή ζωή καί τόν λόγο τῶν ἁγίων πού προβάλλει αὐτή τήν περίοδο. Μᾶς προσφέρει ἀκόμη εὐκαιρίες μέ τά ἱερά μυ­στήριά της καί ἰδίως μέ τήν ἱερά Ἐξο­μολόγηση καί τή θεία Εὐχαρι­στία, διά τῶν ὁποίων μποροῦμε νά καθάρουμε τήν ψυχή μας καί νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού θά μᾶς βοηθήσει νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας καί ἑνωμένοι μαζί του νά φθάσουμε στόν προορισμό μας.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ὅλες αὐτές τίς εὐκαιρίες τίς ὁποῖες μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ Ἱερά μας Μη­τρόπολη, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ «δια­πλεύ­σαντες τό τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος» νά φθάσουμε «εἰς τήν τριή­μερον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σώζοντος τάς ψυχάς ἡμῶν».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....