Γιά τήν Ποιμαντική τῶν Νεονύμφων καί νέων Οἰκογενειῶν-Του Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός φανέρωσε δημόσια τήν παρουσία Του ἐπί τῆς γῆς μέ τό θαῦμα στόν Γάμο τῆς Κανά, ὅπως τό διασώζει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Ἐκεῖ, εὐλόγησε τό ὕδωρ καί τό μεταποίησε σέ οἶνο, σέ οἶνο μάλιστα ἀρίστης ποιότητος, ὥστε ὁ ἀρχιτρίκλινος νά παραπονεθεῖ ὅτι αὐτό τό κρασί ἔπρεπε νά εἶχε δοθεῖ στούς καλεσμένους στήν ἀρχή τοῦ δείπνου.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἑρμηνεύοντας τό περιστατικό αὐτό, σχολιάζουν ὅτι ἔτσι συμβαίνει στόν χριστιανικό γάμο: Τό χριστιανικό ἀνδρόγυνο, γεύεται τό καλό κρασί τοῦ γάμου, δηλαδή γεύεται τήν καλή ποιότητας τῆς ἀγάπης, προϊόντος τοῦ χρόνου. Γιατί μέρα μέ τήν ἡμέρα βαθαίνει ἡ ἀγάπη καί ὡριμάζει καί γίνεται πνευματική.

Γενικά, μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε ὅτι ὁ γάμος, ἡ ἕνωση ἑνός ἀνδρός καί μιᾶς γυναικός, ἡ μονογαμία, εἶναι δῶρο τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, γιατί ἄν σκεφθεῖ κανείς μέ σαρκικά καί βιολογικά δεδομένα, τότε μᾶλλον πρέπει νά καταλήξει σέ μιά μουσουλμανική ἀντίληψη περί τοῦ γάμου.

Ὅμως ὁ γάμος, ὁ εὐλογημένος, εἶναι δῶρο τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί μόνο μέ τήν διδασκαλία καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά σταθεῖ καί νά εὐδοκιμήσει.

Στίς ἡμέρες μας παρατηρεῖται μιά κρίση στόν θεσμό τοῦ Γάμου, πού ὀφείλεται σέ πολλούς παράγοντες, πού δέν θά ἀναλυθοῦν ἐδῶ.

Ὡς Μητροπολίτης, στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς τοῦ Γάμου, πραγματοποίησα ἤδη τό παρελθόν ἐκκλησιαστικό ἔτος μιά σειρά ἀπό ὁμιλίες, μέ γενικό τίτλο «Οἰκογενειακά» καί μέ θέμα τό Μυστήριο τοῦ Γάμου.

Γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος ἐπιθυμία μου εἶναι ἡ ἀναβάθμιση τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν καί γενικότερα τῆς φροντίδας μας γιά τά νέα ἀνδρόγυνα καί τίς νέες οἰκογένειες.

Πρός τόν σκοπό αὐτό, θέλω νά σᾶς παρακαλέσω, νά λάβετε σοβαρά ὑπ᾽ ὄψη σας τά ἑξῆς:

1. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη καθιερώνει ἀπό τό τρέχον ἐκκλησιαστικό ἔτος ὡς Ἡμέρα ΟἰκογένειαςτήνδεύτερηΚυριακή τοῦ Ἰανουαρίου κάθε ἔτους, Ἑορτή τῆς Οἰκογένειας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Κατά τό παρόν ἐκκλησιαστικό ἔτος, ἡ Ἡμέρα τῆς Οἰκογένειας συμπίπτει τήν Κυριακή 14 Ἰανουαρίου.

Κατ᾽ αὐτήν, σέ κάθε Ἐνορία, θά πραγματοποιοῦνται ἐκδηλώσεις γιά τίς νέες οἰκογένειες καί τά νέα ἀνδρόγυνα.

Ὁ Μητροπολίτης, κατά τήν ἡμέρα αὐτή, θά λειτουργεῖ σέ κεντρικό Ναό τῆς Καστοριᾶς, θά ὁμιλεῖ σχετικῶς, καί θά πραγματο­ποιεῖται σχετική ἐκδήλωση, γιά ὅλες τίς νέες οἰκογένειες καί τούς νέους.

2. Θά πραγματοποιοῦνται καί ἐφέτος οἱ ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου, μέ πιθανή συμμετοχή ἑτέρου τινός ὁμιλητοῦ κατά περίσταση, μέ γενικό θέμα «οἰκογενειακά».

Ἀγαπητοί Χριστιανοί, ἐπιθυμῶ νά ἀγκαλιάσετε τίς ὁμιλίες αὐτές, πού ἐφέτος θά ἔχουν ὡς θέμα τήν ἀνάλυση τῶν εὐχῶν τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου, μέ δυνατότητα ἐρωτήσεων καί συζητήσεως.

Τά μαθήματα αὐτά θά γίνονται,γιά τήν μέν Καστοριά, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικάνορος, καί γιά δέ τό Ἄργος Ὀρεστικό, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Ἄς ὑπογραμμισθεῖ, ὅτι οἱ ὁμιλίες δέν ἀφοροῦν μόνο τούς Ἐνορίτες τῶν Ἐνοριῶν αὐτῶν, ἀλλά ὅλους τούς Χριστιανούς, ὅλης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Οἱ ἡμερομηνίες τῶν ὁμιλιῶν, πού θά γίνονται κάθε Τετάρτη τό ἀπόγευμα, γιά τό τρίμηνο Ὀκτώβριος – Δεκέμβριος 2023ἔχουν ἤδη ἀνακοινωθεῖ στήν ἱστοσελίδα μας καί θά γίνεται ὑπενθύμιση σέ τακτά διαστήματα.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικάνορος ἡ πρώτη ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 11 Ὀκτωβρίου, ὥρα 5.00 τό ἀπόγευμα.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρτίου Ἄργους Ὀρεστικοῦ ἡ πρώτη ὁμιλία θά γίνει τήν Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου, ὥρα 5.00 τό ἀπόγευμα.

3. Οἱ ἄδειες Γάμου θά παραδίδονται ἀπό τόν Μητροπολίτη στά νέα ἀνδρόγυνα, μαζί μέ ἕνα συμβολικό δῶρο, μιά συγκεκριμένη ἡμέρα καί ὥρα κάθε ἑβδομάδα στά Γραφεῖα. Σέ περίπτωση ἀπουσίας τοῦ Μητροπολίτου, θά ὁρίζεται ἐκπρόσωπός του. Ὡς κατάλληλη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἐπιλέγεται ἡ Τετάρτη, καί ὥρα ἡ πρώτη μεταμεσημβρινή (13.00).

Ὁ κατ᾽ ἐξοχήν ἁρμόδιος γιά τό Μυστήριο τοῦ Γάμου εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, γι᾽ αὐτό καί θά χαρῶ ἰδιαιτέρως νά δίνω τήν εὐλογία μου προσωπικά σέ κάθε νέο ἀνδρόγυνο, μαζί μέ τίς εὐχές μου καί ἕναν λόγο εἰς ἐφόδιον ζωῆς.

Εἶναι εὐνόητον ὅτι ἡ κάθε Ἐνορία θά δραστηριοποιεῖται πρός τόν σκοπό τῆς ποιμαντικῆς τῶν νέων, γενικότερα, καί τῶν νέων ἀνδρογύνων καί οἰκογενειῶν εἰδικότερα.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας βάλλεται πανταχόθεν καί πολυτρόπως. Κυρίως ἐπικρατοῦν ἀντιοικογενειακές φιλοσοφίες καί κοινωνιολογίες. Τά νέα ἀνδρόγυνα καί οἱ νέες οἰκογένειες ἔχουν ἀνάγκη τήν στήριξη τῆς Ἐκκλησίας. Καί πρέπει νά κάνουμε τά ἀδύνατα δυνατά, μέ διάκριση καί ἀγάπη, γιά νά τά βοηθήσουμε.

Παρακαλῶ νά ἀκούσετε τήν φωνή τοῦ Μητροπολίτη σας, τήν φωνή τῆς Ἐκκλησίας, καί νά στηριχθεῖτε στήν μακραίωνη πείρα της, πού καθιστᾶ τά ἀνδρόγυνα ἀγαπημένα, γιά πάντα.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....